JKW-KABUM-02-KHA-002-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཟླ་སྣང་།
Wylie title 'jam mgon kong sprul rin po cher gsol 'debs byin rlabs zla snang JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 27, Pages 321-322 (Folios 20a4 to 20b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam mgon kong sprul rin po cher gsol 'debs byin rlabs zla snang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 321-322. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་དམ་གྱི་ནོར་ཅན་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝརྡྷ་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྗེ་བླ་མ་གང་གི་ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་འཚོ་བའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཐ་ཆུང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ཀུན་དགའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་བྲིས་ནས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་པ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang dad dam gyi nor can dge sbyong d+harma war+d+ha sogs kyis bskul ba dang /_rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i dad pas mtshams sbyar te/_rje bla ma gang gi legs gsung bdud rtsi'i bcud kyis 'tsho ba'i bka' slob kyi tha chung bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos kun dga'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po la bris nas chu stod zla ba'i tshes bzhir rtse gcig gus pas gsol pa btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀརྨ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཀ༷རྨ༷་པའི། །བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ང༷ག་གི༷་དབང་། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ཡོ༷ན་ཏན༷་རྒྱ༷་མཚོ༷འི་གཏེར། །བློ༷་གྲོ༷ས་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། །མི་ཕྱེད་བློ་གཏེར་རབ་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཚངས་བྱུང་སྙེམས་པའི་ལང་ཚོའི་ཟླ་སྣང་ཅན། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བདག་སོགས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་མཐུས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་དམ་གྱི་ནོར་ཅན་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝརྡྷ་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྗེ་བླ་མ་གང་གི་ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་འཚོ་བའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཐ་ཆུང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ཀུན་དགའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་བྲིས་ནས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་པ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

'jam mgon kong sprul rin po cher gsol 'debs byin rlabs zla snang /__ 'jam pa'i dbyangs karma yon tan rgya mtsho'i gsol 'debs byin rlabs zla snang zhes bya ba bzhugs so/_/'jig rten gsum gyi mgon po kaXrmaX pa'i/_/bstan 'dzin bye ba'i khyu mchog ngaXg giX dbang /_/mkhas shing grub brnyes yoXn tanaX rgyaX mtshoX'i gter/_/bloX groXs pha mtha' yas la gsol ba 'debs/_/'chi med pad+ma gar gyi dbang phyug dang /_/mi phyed blo gter rab dga'i ye shes sku/_/tshangs byung snyems pa'i lang tsho'i zla snang can/_/bskal brgyar zhabs brtan phrin las rgyas gyur cig__/bdag sogs deng nas byang chub snying po'i bar/_/mgon po khyod kyis 'bral med rjes bzung mthus/_/tshul gnas thos bsam sgom pa'i mthar son nas/_/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/_/zhes pa'ang dad dam gyi nor can dge sbyong d+harma war+d+ha sogs kyis bskul ba dang /_rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i dad pas mtshams sbyar te/_rje bla ma gang gi legs gsung bdud rtsi'i bcud kyis 'tsho ba'i bka' slob kyi tha chung bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos kun dga'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po la bris nas chu stod zla ba'i tshes bzhir rtse gcig gus pas gsol pa btab pa sid+d+hi rastu//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: