JKW-KABUM-02-KHA-002-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཆབ་མགར་པུཎྱེ་རཱ་ཛ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་མཚན་གྱི་སྣང་བ་ཞེས་པ།
Wylie title chab mgar puN+ye rA dza la gnang ba'i zhal gdams gsol smon bkra shis mtshan gyi snang ba zhes pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 13, Pages 313-314 (Folios 16a1 to 16b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chab mgar puN+ye rA dza la gnang ba'i zhal gdams gsol smon bkra shis mtshan gyi snang ba zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 313-314. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Advice - zhal gdams  ·  Invocation of Auspiciousness - bkra shis brjod pa  ·  Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་སྐབས་གསུམ་དབང་པོའི་སྣ་ཚོགས་ལས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་འདུ་བྱེད་ལ་མཁས་པ་པུཎྱ་རཱ་ཛ་སོགས་ཀྱིས་ངོས་ནས་ཕུལ་པའི་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྣང་བརྙན་རྒྱ་གར་མ་ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་ལ་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces pa'ang skabs gsum dbang po'i sna tshogs las pa dang rjes su mthun pa'i sgo nas sprul pa'i sku'i 'du byed la mkhas pa puN+ya rA dza sogs kyis ngos nas phul pa'i ston mchog thub pa'i dbang po'i snang brnyan rgya gar ma yid bzhin bsam 'phel la phyag mchod gsol ba 'debs pa'i ched du bskul ba ltar 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs 'phel

[edit]
ཨོཾ་སྭ་སྟི། བཀྲ་ཤིས་མཚན་གྱི་སྣང་བ་ཆ་རེས་ཀྱང་། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པའི་མུན་པ་དྲུང་འབྱིན་པའི། །བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་བཞི་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣམ་མཁྱེན་སྙིང་པོའི་བར། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ། །སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་སྨོན་འཇུག་མཆོག་སེམས་བསྐྱེད། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་རྣམས། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །སྔོན་ཚེ་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་པ་ཡི། །བདེན་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་སྣང་མཛད་དེ། །བདག་གཞན་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་སྐབས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཤེས་རབ་འཕེལ། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་སྐབས་གསུམ་དབང་པོའི་སྣ་ཚོགས་ལས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་འདུ་བྱེད་ལ་མཁས་པ་པུཎྱ་རཱ་ཛ་སོགས་ཀྱིས་ངོས་ནས་ཕུལ་པའི་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྣང་བརྙན་རྒྱ་གར་མ་ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་ལ་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

chab mgar puN+ye rA dza la gnang ba'i zhal gdams gsol smon bkra shis mtshan gyi snang ba zhes pa/__ oM swa sti/_bkra shis mtshan gyi snang ba cha res kyang /_/srid zhi'i rgud pa'i mun pa drung 'byin pa'i/_/bskal bzang sgron me bzhi pa shAkya'i tog__/thub mchog don kun grub la phyag 'tshal lo/_/'di nas bzung ste rnam mkhyen snying po'i bar/_/gus pas skyabs mchi lus dang longs spyod 'bul/_/sdig ltung kun bshags dge la rjes yi rangs/_/chos 'khor bskor bzhin rtag par bzhugs gsol 'debs/_/'gro kun don du smon 'jug mchog sems bskyed/_/bdag dang mtha' yas sems can ma lus rnams/_/bcom ldan khyed kyis brtse bas rjes bzung nas/_/tshe rabs kun tu byin gyis brlabs pa dang /_/sngon tshe gdul bya'i don du thugs bskyed nas/_/smon lam chen po lnga brgya btab pa yi/_/bden pa'i 'bras bu mngon sum snang mdzad de/_/bdag gzhan rgyud la 'byor par byin gyis rlobs/_/gnas skabs chos bzhin spyod pa'i 'gal rkyen zhi/_/tshe bsod dpal 'byor lung rtogs shes rab 'phel/_/mthar thug bde ba can gyi zhing skyes nas/_/myur du byang chub go 'phang thob par shog__/ces pa'ang skabs gsum dbang po'i sna tshogs las pa dang rjes su mthun pa'i sgo nas sprul pa'i sku'i 'du byed la mkhas pa puN+ya rA dza sogs kyis ngos nas phul pa'i ston mchog thub pa'i dbang po'i snang brnyan rgya gar ma yid bzhin bsam 'phel la phyag mchod gsol ba 'debs pa'i ched du bskul ba ltar 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: