JKW-KABUM-02-KHA-002-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསོལ་སྨོན་ཕྱོགས་དུས་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ།
Wylie title gsol smon phyogs dus sangs rgyas zhes pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 18, Pages 315-316 (Folios 17a3 to 17b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol smon phyogs dus sangs rgyas zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 315-316. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་བླ་བོ་དགོན་གྱི་བླ་མ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་གསུང་ངོར། ཞལ་གདམས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

zhes pa'ang sgrub brgyud snying po'i ring lugs 'dzin pa bla bo dgon gyi bla ma dge 'dun rnams nas gsung ngor/_zhal gdams gsol 'debs smon lam dang 'brel ba 'di'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་ཚོགས། །རྩ་གསུམ་སྲུང་མ་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ་ཉིད། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དྲན། །བློ་སྣ་ཆོས་ལ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་། །དམ་ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་འབྱོངས། །ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞི་བར་བྱིན༴ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་དོན་དམ་བྱང་སེམས་རྟོགས། །འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བྱིན༴ སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འཇུག་པ་དབྱིངས་སུ་ཞི། །རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར་བྱིན༴ ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་མཚོན་བརྗོད་ལས་འདས་པའི། །སྤྲོས་བྲལ་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་བྱིན༴ སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །རོ་གཅིག་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན༴ མཉམ་རྗེས་ལས་འདས་ཁོར་ཡུག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་། །སྒོམ་མེད་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན༴ མདོར་ན་བདག་སོགས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་བླ་བོ་དགོན་གྱི་བླ་མ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་གསུང་ངོར། ཞལ་གདམས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

gsol smon phyogs dus sangs rgyas zhes pa/____ phyogs bcu'i sangs rgyas chos dang 'phags pa'i tshogs/_/rtsa gsum srung ma kun 'dus ngo bo nyid/_/rigs kun khyab bdag drin can bla ma la/_/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/_/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dran/_/blo sna chos la 'gyur bar byin gyis rlobs/_/las 'bras bslu med 'khor ba'i nyes dmigs mthong /_/dam chos lam du 'gro bar byin gyis rlobs/_/byams dang snying rje smon 'jug byang sems 'byongs/_/lam gyi 'khrul pa zhi bar byin=__gzung 'dzin las 'das don dam byang sems rtogs/_/'khrul snang dbyings su thim par byin=__sems dang sems byung 'jug pa dbyings su zhi/_/rtse gcig ting 'dzin brtan par byin=__nyams su myong yang mtshon brjod las 'das pa'i/_/spros bral gnas lugs mthong bar byin=__snang sems dbyer med 'od gsal phyag rgya che/_/ro gcig mngon du 'gyur bar byin=__mnyam rjes las 'das khor yug chos sku'i klong /_/sgom med 'bras bu 'grub par byin=__mdor na bdag sogs mtha' yas sems can kun/_/tshe 'dir tshe ring nad med nyams rtogs 'phel/_/phyi ma bde ba can gyi zhing skyes nas/_/myur du byang chub thob par byin gyis rlobs/_/zhes pa'ang sgrub brgyud snying po'i ring lugs 'dzin pa bla bo dgon gyi bla ma dge 'dun rnams nas gsung ngor/_zhal gdams gsol 'debs smon lam dang 'brel ba 'di'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig__/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: