JKW-KABUM-02-KHA-002-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཞུས་ངོར་སེམས་དོན་སྨོན་ལམ་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མ།
Wylie title byams pa bstan 'dzin gyi zhus ngor sems don smon lam 'khor 'das chos kun ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 39, Pages 339-340 (Folios 29a5 to 29b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. byams pa bstan 'dzin gyi zhus ngor sems don smon lam 'khor 'das chos kun ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 339-340. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang sgrub brtson bla ma byams pa bstan 'dzin gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རྩ་བ་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད། །རང་གསལ་ལྷུག་པར་སྐྱོང་བའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

byams pa bstan 'dzin gyi zhus ngor sems don smon lam 'khor 'das chos kun ma/__ 'khor 'das chos kun rtsa ba rang gi sems/_/sems nyid gdod nas spros bral stong pa nyid/_/rang gsal lhug par skyong ba'i nyams len gyis/_/phyag rgya chen po'i rtogs pa mngon gyur shog__/ces pa'ang sgrub brtson bla ma byams pa bstan 'dzin gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: