JKW-KABUM-02-KHA-002-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གནང་བའི་གསོལ་སྨོན་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཞེས་པ།
Wylie title yang de nyid la gnang ba'i gsol smon dkyil 'khor rgya mtsho'i zhes pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 19, Pages 316-317 (Folios 17b4 to 18a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la gnang ba'i gsol smon dkyil 'khor rgya mtsho'i zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 316-317. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་དམ་མཚུངས་མེད་གང་གི་གསུང་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang dad dam mtshungs med gang gi gsung ngo ma ldog tsam du 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis bris pa don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་འཇ༷མ་པའི་དབྱ༷ངས། །མཁྱེ༷ན་བརྩེ༷་ནུས་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབ༷ང་པོ༷འི་རྣམ་པར་ཐར། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོ་རུ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །བདག་ཅག་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་མཐུས་གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པ་དང་། །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་དད་དམ་མཚུངས་མེད་གང་གི་གསུང་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

yang de nyid la gnang ba'i gsol smon dkyil 'khor rgya mtsho'i zhes pa/ dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag 'jaXm pa'i dbyaXngs/_/mkhyeXn brtseX nus pa'i gter chen chos kyi rje/_/mkhas shing grub pa'i dbaXng poX'i rnam par thar/_/snying nas dran pa'i gdung bas gsol ba 'debs/_/mgon khyod tshe mtha' yas pa'i ngo bo ru/_/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba dang /_/'di nas byang chub snying por mchis kyi bar/_/bdag cag rjes su bzung bar mdzad du gsol/_/de mthus gnas skabs 'gal rkyen kun zhi zhing /_/mthun rkyen srid zhi'i legs tshogs rgyas pa dang /_/mthar thug sku dang ye shes dbyer med pa'i/_/kun mkhyen go 'phang thob par byin gyis rlobs/_/ces pa'ang dad dam mtshungs med gang gi gsung ngo ma ldog tsam du 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis bris pa don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: