JKW-KABUM-02-KHA-002-050

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་སོགས།
Wylie title rgyal kun ye shes gcig bsdus sogs JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 50, Pages 358-359 (Folios 38b2 to 39a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal kun ye shes gcig bsdus sogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 358-359. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བའི་སྤྱོད་པ་མངོན་གྱུར་ཕལ་ཆེར་ཀྱང་བརྗེད་ངེས་ཀྱི་དྲན་པའི་མཐུ་ཆུང་ན། ལྐོག་གྱུར་གྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་ཤེས་པའི་རེ་བ་མ་མཆིས་མོད། ཟབ་གཏེར་གྱི་ལུང་དང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོས་ནན་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒལཾ།། །།དགེའོ།

ces pa'ang rang ngos nas da lta ba'i spyod pa mngon gyur phal cher kyang brjed nges kyi dran pa'i mthu chung na/_lkog gyur gyi skye phreng shes pa'i re ba ma mchis mod/_zab gter gyi lung dang dam pa rnams kyi rjes su gnang ba bzhin bla ma dge ba'i bshes gnyen kun dga' rgya mtshos nan du bskul ba ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis lhag bsam dag pa'i sems kyis smras pa dge legs su gyur cig___/mang+galaM//___//dge'o/

[edit]
༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །གང་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མར་སྣང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇའ་ལུས་འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་བཱི་མ་ལ། །རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། །ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་བཙོན་འགྲུས་བཟང་པོ་སོགས། །ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཕྲེང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་པ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་སོགས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པ་ཡིས། །རིས་མེད་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་འདིར་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་འབྱོངས། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་རྫོགས། །ཀུན་གྱི་དམ་པར་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སུ་བརྟན། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར། །ཕན་བདེའི་ལེགས་མཛད་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་པས། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ནམ་ཞིག་མགོན་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །བདག་སོགས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བའི་སྤྱོད་པ་མངོན་གྱུར་ཕལ་ཆེར་ཀྱང་བརྗེད་ངེས་ཀྱི་དྲན་པའི་མཐུ་ཆུང་ན། ལྐོག་གྱུར་གྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་ཤེས་པའི་རེ་བ་མ་མཆིས་མོད། ཟབ་གཏེར་གྱི་ལུང་དང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོས་ནན་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒལཾ།། །།དགེའོ། །
[edit]


@#/_/rgyal kun ye shes gcig bsdus mkhyen pa'i gter/_/'jam dpal bshes gnyen chos rgyal khri srong zhabs/_/gang de'i sku gsung thugs yon phrin las kyi/_/rnam 'phrul du mar snang la gsol ba 'debs/_/'ja' lus 'chi med sku brnyes bI ma la/_/rje btsun grags pa ras chung rdo rje grags/_/nags kyi rin chen btson 'grus bzang po sogs/_/ngo mtshar sprul pa'i phreng bar gsol ba 'debs/_/kun mkhyen chos kyi rgyal po klong chen pa/_/mkhyen brtse'i dbang phyug nam mkha'i mtshan can sogs/_/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rol pa yis/_/ris med bstan pa spel la gsol ba 'debs/_/deng 'dir mkhas grub dam pa'i rigs su 'khrungs/_/mkhyen rab mtha' yas nges 'byung byang sems 'byongs/_/tshul khrims dag cing gsan bsam sgom gsum rdzogs/_/kun gyi dam par bsngags la gsol ba 'debs/_/bla ma lhag pa'i lha yis rjes su bzung /_/'khor lo gsum gyi phrin las rmad du byung /_/'jam pa'i dbyangs dngos mkhyen brtse'i dbang po yi/_/rnam thar dran bzhin snying nas gsol ba 'debs/_/gsang gsum mi shigs rdo rje'i chos su brtan/_/zab rgyas chos 'khor rgyun chad med par bskor/_/phan bde'i legs mdzad nam mkha'i mtha' khyab pas/_/bstan 'gro'i dge mtshan rgyas par mdzad du gsol/_/nam zhig mgon khyod byang chub shing drung du/_/mngon par rdzogs sangs rgyas pa'i tshul bstan tshe/_/bdag sogs 'khor gyi thog mar skyes nas kyang /_/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rang ngos nas da lta ba'i spyod pa mngon gyur phal cher kyang brjed nges kyi dran pa'i mthu chung na/_lkog gyur gyi skye phreng shes pa'i re ba ma mchis mod/_zab gter gyi lung dang dam pa rnams kyi rjes su gnang ba bzhin bla ma dge ba'i bshes gnyen kun dga' rgya mtshos nan du bskul ba ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis lhag bsam dag pa'i sems kyis smras pa dge legs su gyur cig___/mang+galaM//___//dge'o/_/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: