JKW-KABUM-02-KHA-002-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 32, Pages 328-329 (Folios 23b1 to 24a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 328-329. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་གཙུག་ལག་གཞུང་མང་འཆང་བའི་མཁས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་ངེས་དོན་དང་། དད་དམ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནོར་ཅན་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝརྡྷ་ནས་སྔ་ཕྱིར་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་འདུན་དགེ་བ་དང་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་ཤིང་། ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་ཉི་ཤར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang gtsug lag gzhung mang 'chang ba'i mkhas dbang rdo rje 'dzin pa chen po karma nges don dang /_dad dam blo gros kyi nor can dge sbyong d+harma war+d+ha nas snga phyir nan tan du bskul bas mtshams sbyar te/_rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i dad 'dun dge ba dang bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris shing /_shing mo yos kyi gnam lo gsar du 'char ba'i cho 'phrul gyi zla ba'i dkar po'i phyogs kyi dga' ba dang po'i nyi shar la rtse gcig tu gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཀརྨ་ཀའི། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་མཛད་པ། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྒོ་གསུམ་འདོད་དགུར་འཆར་བའི་རིག་བྱེད་དང་། །རྣམ་འགྱུར་གསོ་དང་གཅིག་ཤོས་རིང་གནས་པའི། །གཙུག་ལག་གཞུང་བརྒྱའི་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གང་ཟག་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་རིང་སྤངས་ཤིང་། །རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་བཏགས་ཡོད་རྣམ་རིག་དང་། །སྟོང་པ་ཙམ་ལས་ཕ་རོལ་སོན་པའི་ཕུལ། །ངེས་དོན་དབུ་མ་སྨྲ་ཁྱོད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤངས་པའི་ས་བོན་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བདུད་རྩིས་བསྐྱེད་བསྲིངས་པས། །ཆོས་ཀུན་བདེ་སྟོང་སྡོམ་པའི་འབྲས་འབར་བ། །རྡོར་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཚོགས་ཟུང་མོས་པས་སྤྱོད་དང་བདེན་དོན་ལ། །སྦྱོར་བའི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་རབ་གོམས་པས། །མཐོང་དང་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་མི་སློབ་པའི། །དཔག་ཡས་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན་འཕྲོ་ཞིང་། །ཕྲིན་ལས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་དང་མི་ཕྱེད་པའི། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མདོར་ན་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་གཅིག་པུར། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་གཙུག་ལག་གཞུང་མང་འཆང་བའི་མཁས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་ངེས་དོན་དང་། དད་དམ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནོར་ཅན་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝརྡྷ་ནས་སྔ་ཕྱིར་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་འདུན་དགེ་བ་དང་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་ཤིང་། ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་ཉི་ཤར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig/ 'jam pa'i dbyangs karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs so/_/oM swasti sid+d+haM/_'phags mchog thugs rje'i gter chen karma ka'i/_/phrin las snang bas sa gsum khyab mdzad pa/_/ngag gi dbang phyug yon tan rgya mtsho'i gter/_/mtshungs med bstan pa'i nyi ma zhabs brtan gsol/_/sgo gsum 'dod dgur 'char ba'i rig byed dang /_/rnam 'gyur gso dang gcig shos ring gnas pa'i/_/gtsug lag gzhung brgya'i bdud rtsi'i char 'bebs pa/_/'jam dbyangs chos kyi zla ba zhabs brtan gsol/_/gang zag nyid du lta ba ring spangs shing /_/rdul dang skad cig btags yod rnam rig dang /_/stong pa tsam las pha rol son pa'i phul/_/nges don dbu ma smra khyod zhabs brtan gsol/_/gzhan gnod gzhir bcas spangs pa'i sa bon ni/_/byang chub sems gnyis bdud rtsis bskyed bsrings pas/_/chos kun bde stong sdom pa'i 'bras 'bar ba/_/rdor 'dzin bye ba'i gtsug rgyan zhabs brtan gsol/_/tshogs zung mos pas spyod dang bden don la/_/sbyor ba'i nges 'byed cha mthun rab goms pas/_/mthong dang sgom pa'i mthar son mi slob pa'i/_/dpag yas yon tan mngon gyur zhabs brtan gsol/_/shin tu zhi ba 'od gsal chos sku'i dbyings/_/ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i sprin 'phro zhing /_/phrin las sras bcas rgyal dang mi phyed pa'i/_/rigs brgya'i khyab bdag chen po zhabs brtan gsol/_/mdor na yongs rdzogs bstan 'gro'i mgon gcig pur/_/zhabs pad rdo rje'i khams su 'tsho gzhes shing /_/zab rgyas chos kyi snang bas 'jig rten na/_/phan bde'i pad+mo rgyas pa'i bkra shis stsol/_/ces pa'ang gtsug lag gzhung mang 'chang ba'i mkhas dbang rdo rje 'dzin pa chen po karma nges don dang /_dad dam blo gros kyi nor can dge sbyong d+harma war+d+ha nas snga phyir nan tan du bskul bas mtshams sbyar te/_rang nyid kyis kyang mi phyed pa'i dad 'dun dge ba dang bcas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris shing /_shing mo yos kyi gnam lo gsar du 'char ba'i cho 'phrul gyi zla ba'i dkar po'i phyogs kyi dga' ba dang po'i nyi shar la rtse gcig tu gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]