JKW-KABUM-02-KHA-002-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དབྱངས་བླ་མས།
Wylie title 'jam dbyangs bla mas JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 25, Pages 320 (Folios 19b4 to 19b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dbyangs bla mas. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 320. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་སྔ་སོར་ཡང་འགའ་རེས་དགོས་ཚུལ་ཟེར་སྐབས་བྱིན་པ་ཡིན་ལགས། མངྒ་ལཾ།།

ces pa 'di snga sor yang 'ga' res dgos tshul zer skabs byin pa yin lags/_mang+ga laM

[edit]
འཇ༷མ་དབྱ༷ངས་བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མཐུས། །མཁྱེ༷ན་རབ་མཐའ་ཡས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །བརྩེ༷་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་གཟུགས་སུ་ཟློས་པའི་གར། །ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་མགོན་པོ་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས། །རྗེས་བཟུང་དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་དང་། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་སྔ་སོར་ཡང་འགའ་རེས་དགོས་ཚུལ་ཟེར་སྐབས་བྱིན་པ་ཡིན་ལགས། མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

'jam dbyangs bla mas/__ 'jaXm dbyaXngs bla mas rjes su bzung ba'i mthus/_/mkhyeXn rab mtha' yas sras bcas rgyal kun gyi/_/brtseX chen thugs rje gzugs su zlos pa'i gar/_/yongs 'dzin smra ba'i nyi mar gsol ba 'debs/_/skye zhing skye bar mgon po mchog khyod kyis/_/rjes bzung dad dang nges 'byung byang sems dang /_/gsang chen smin grol lam gyi thabs mkhas la/_/brten nas zung 'jug go 'phang myur thob shog__/ces pa 'di snga sor yang 'ga' res dgos tshul zer skabs byin pa yin lags/_mang+ga laM//___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: