JKW-KABUM-02-KHA-002-049

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁན་པད་རྡོར་ལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བ་འཆི་མེད་རྟག་པ།
Wylie title mkhan pad rdor la zhabs brtan phul ba 'chi med rtag pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 49, Pages 357-358 (Folios 38a5 to 38b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkhan pad rdor la zhabs brtan phul ba 'chi med rtag pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 357-358. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་ལྷ་རེག་དང་། ཚེ་རྫས། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ། X བཅས་ཚེས་༢༡དགེ་བར་བྱ་བཏང་རྒན་པོས་གུས་ཕུལ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།རྫོགས་མཁན་པད་རྡོར་ལའོ།།

ces gsol ba 'debs rten lha reg dang /_tshe rdzas/_myong grol bdud rtsi'i phur ma/[ X ]bcas tshes 21dge bar bya btang rgan pos gus phul sid+d+hi rastu//__//rdzogs mkhan pad rdor la'o

[edit]
ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཆི་མེད་རྟག་པའི་དྷཱུ་ཏིའི་པ༷དྨ༷་རུ། །འཕོ་ཆགས་རྩ་ཡི་མདུད་པ་ཞིག་གྱུར་པས། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་གར་མཛད་པ། །མི་ཕྱེད་རྡོ༷་རྗེ༷འི་སྐུ་རུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གཞོམ་བྲལ་ནཱ་དའི་པ༷དྨས༷་སྐྱེད་སྡུད་ཀྱི། །འགྲོ་འོང་རླུང་སྤྱོར་མཐའ་དག་དབང་བྱས་པས། །སྲིད་ཞིའི་སྒྲ་སྙན་ཅིར་ཡང་ལེན་མཛད་པ། །འགག་མེད་རྡོ༷་རྗེ༷འི་གསུང་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །འོད་གསལ་རྒྱུན་གྱིས་མི་གཡོ་པ༷དྨ༷འི་སྦུབས། །འབབས་འཛེག་ཐིག་ལེའི་རྒྱུ་བ་དྭངས་པའི་མོད། །འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་མངའ་བསྒྱུར་གདོད་མའི་མགོན། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ༷་རྗེ༷འི་ཐུགས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་ལྷ་རེག་དང་། ཚེ་རྫས། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ། X བཅས་ཚེས་༢༡དགེ་བར་བྱ་བཏང་རྒན་པོས་གུས་ཕུལ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།རྫོགས་མཁན་པད་རྡོར་ལའོ།། །།
[edit]


oM swa sti/_'chi med rtag pa'i d+hU ti'i paXd+maX ru/_/'pho chags rtsa yi mdud pa zhig gyur pas/_/brtan g.yo kun la khyab pa'i gar mdzad pa/_/mi phyed rdoX rjeX'i sku ru 'tsho gzhes gsol/_/gzhom bral nA da'i paXd+masaX skyed sdud kyi/_/'gro 'ong rlung spyor mtha' dag dbang byas pas/_/srid zhi'i sgra snyan cir yang len mdzad pa/_/'gag med rdoX rjeX'i gsung du 'tsho gzhes gsol/_/'od gsal rgyun gyis mi g.yo paXd+maX'i sbubs/_/'babs 'dzeg thig le'i rgyu ba dwangs pa'i mod/_/'khor 'das kun la mnga' bsgyur gdod ma'i mgon/_/mkha' khyab rdoX rjeX'i thugs su 'tsho gzhes gsol/_/ces gsol ba 'debs rten lha reg dang /_tshe rdzas/_myong grol bdud rtsi'i phur ma/[ X ]bcas tshes 21dge bar bya btang rgan pos gus phul sid+d+hi rastu//__//rdzogs mkhan pad rdor la'o//_____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]