JKW-KABUM-02-KHA-002-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་མཛད་པ་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་རཱ་ག་ཞེས་པ།
Wylie title rje bla ma la gsol 'debs blo gsal bstan skyong gis mdzad pa phun tshogs pad+ma rA ga zhes pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 41, Pages 344-345 (Folios 31b5 to 32a4)
Author བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation blo gsal bstan skyong. rje bla ma la gsol 'debs blo gsal bstan skyong gis mdzad pa phun tshogs pad+ma rA ga zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 344-345. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་མདོ་ཁམས་སུ་ཆིབས་བསྐྱོད་པའི་ཚེ། བཙུན་པ་བློ་གསལ་རི་ཁྲོད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa 'di'ang rje bla ma 'di nyid mdo khams su chibs bskyod pa'i tshe/_btsun pa blo gsal ri khrod pas gsol ba btab pa sarba dA mang+ga laM

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། ཕུན་ཚོགས་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉི་གཞོན་བྱེ་བས་འཁྱུད་པའི་གཟི་འོད་ཅན། །མཚན་ཙམ་ལྷུང་བས་ཉི་བུའི་དབྱུག་པ་ཡང་། །ཕྱེ་མར་འཐག་མཛད་ཚེ་ཡི་མགོན་པོས་སྲུངས། །འཇམ་དབྱངས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས་འཐོན་པའི། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཡངས་སུ་དཀྲིགས་པ་ཡིས། །སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་པདྨོ་ཕྱོགས་བརྒྱ་རུ། །བཞད་བྱེད་སྨྲ་བའི་དབ༷ང་པོ༷་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སོགས། །མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ལྷས། །བདུད་རྩིའི་བུམ་པས་མགོན་ཁྱོད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་རྫོགས་པར་དབང་བསྐུར་ཅིག །ཕྱག་དྲུག་གུར་ཞལ་འདོད་ཁམས་དབང་མོ་སོགས། །དམ་ལྡན་མཐུ་སྟོབས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བཀྲ་བ། །དཔལ་ལྡན་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་ཏུ། །གང་གི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་སྲུང་མཛོད། །ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་མདོ་ཁམས་སུ་ཆིབས་བསྐྱོད་པའི་ཚེ། བཙུན་པ་བློ་གསལ་རི་ཁྲོད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

rje bla ma la gsol 'debs blo gsal bstan skyong gis mdzad pa phun tshogs pad+ma rA ga zhes pa/__ oM swasti/_phun tshogs pad+ma rA ga'i lhun po la/_/nyi gzhon bye bas 'khyud pa'i gzi 'od can/_/mtshan tsam lhung bas nyi bu'i dbyug pa yang /_/phye mar 'thag mdzad tshe yi mgon pos srungs/_/'jam dbyangs sgyu 'phrul drwa ba las 'thon pa'i/_/mkhyen brtse'i 'od zer yangs su dkrigs pa yis/_/snyigs dus bstan pa'i pad+mo phyogs brgya ru/_/bzhad byed smra ba'i dbaXng poX zhabs brtan shog__/yid bzhin 'khor lo rnam par rgyal ma sogs/_/mi 'gyur tshe yi dngos grub ster ba'i lhas/_/bdud rtsi'i bum pas mgon khyod bskal brgya'i bar/_/rdo rje'i chos bdun rdzogs par dbang bskur cig__/phyag drug gur zhal 'dod khams dbang mo sogs/_/dam ldan mthu stobs ye shes spyan bkra ba/_/dpal ldan srung ma'i tshogs kyis dus kun tu/_/gang gi gsang gsum phrin las spel srung mdzod/_/ces pa 'di'ang rje bla ma 'di nyid mdo khams su chibs bskyod pa'i tshe/_btsun pa blo gsal ri khrod pas gsol ba btab pa sarba dA mang+ga laM//___//___!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: