JKW-KABUM-02-KHA-002-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞེ་ཆེན་མཚམས་རྒན་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་བཟང་པོ་ལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ།
Wylie title zhe chen mtshams rgan 'gyur med bstan 'phel bzang po la zhabs brtan phul ba dus gsum rgyal ba ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 46, Pages 353-354 (Folios 36a4 to 36b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhe chen mtshams rgan 'gyur med bstan 'phel bzang po la zhabs brtan phul ba dus gsum rgyal ba ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 353-354. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་དམ་པ་གང་གི་སློབ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang dam pa gang gi slob 'bangs su gyur pa 'gyur med bstan 'phel bzang pos gsol ba rtse gcig tu btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

[edit]
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་སུམ་ལྡན་བླ་མ་དོན་སླད་མཚན་སྨོས་ན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞབས་བརྟན་འབུལ་བ་ནི། ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །རྒྱལ་ཀུན་དབང་ཕྱུག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག །སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་ཤོག །བླ་མའི་སྐུ་ནི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་མཛེས། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐར་པའི་ཞིང་དུ་བཀོད། །ཁྱོད་སྐུ་ཉིན་བྱེད་འབུམ་ལྟར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །བླ་མའི་གསུང་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུར་ལྡན། །སྡེ་སྣོད་བཅུ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལྟར་འབེབས། །སྐལ་བཟང་དད་པའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ་མཛད་པ། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་ཞབས་བརྟན་ཤོག །བླ་མའི་ཐུགས་ནི་སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་མཉམ། །བསྟན་འགྲོ་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཐོབ་ཤོག །བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་འདྲ། །མ་ཟད་མི་ཟད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ། །འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་སྐུ་ལྟར་བརྟན་པར་བཞུགས། །བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐའ་བཞིན་རྒྱས། །མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བསྟན་པའི་བདག་པོ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐུ་བཞིན་བཞུགས་པར་ཤོག །ཆོས་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་བདེན་ཚིག་ཟབ་མོ་དང་། །བདག་གིས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཅེས་པའང་དམ་པ་གང་གི་སློབ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

zhe chen mtshams rgan 'gyur med bstan 'phel bzang po la zhabs brtan phul ba dus gsum rgyal ba ma/__ ye shes kyi sku can sum ldan bla ma don slad mtshan smos na 'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar rin po che la zhabs brtan 'bul ba ni/_e ma ho/_dus gsum rgyal ba'i mkhyen brtse gcig bsdus pa/_/rgyal kun dbang phyug o rgyan rin po che/_/dbyer med drin can rtsa ba'i bla ma mchog__/sku tshe mi 'gyur rdo rje ltar brtan shog__/bla ma'i sku ni mtshan dang dpe byad ldan/_/bslab pa gsum gyi rgyan gyis rnam par mdzes/_/mthong thos dran reg thar pa'i zhing du bkod/_/khyod sku nyin byed 'bum ltar zhabs brtan shog__/bla ma'i gsung ni yan lag drug cur ldan/_/sde snod bcu gnyis bdud rtsi'i rgyun ltar 'bebs/_/skal bzang dad pa'i rgya mtshor bskyil mdzad pa/_/byin rlabs thugs rje'i gter mdzod zhabs brtan shog__/bla ma'i thugs ni spangs rtogs yon tan ldan/_/ye shes lnga ldan rdo rje 'chang dang mnyam/_/bstan 'gro kun gyi mnga' bdag rin po che/_/mi 'gyur mi shigs g.yung drung tshe thob shog__/bla ma'i yon tan phyi yi rgya mtsho 'dra/_/ma zad mi zad gong nas gong du 'phel/_/'dod dgu'i 'byung gnas yid bzhin nor bu khyed/_/nges pa lnga ldan sku ltar brtan par bzhugs/_/bla ma'i phrin las nam mkha'i mtha' bzhin rgyas/_/mdzad pa phrin las ma lus lhun gyis grub/_/bstan pa'i bdag po 'gro ba yongs kyi mgon/_/tshe mtha' yas pa'i sku bzhin bzhugs par shog__/chos dbyings 'dus ma byas pa'i byin rlabs dang /_/rten 'brel bslu med bden tshig zab mo dang /_/bdag gis sgo gsum gus pas gsol btab mthus/_/mtshungs med drin can bla ma zhabs brtan shog__/ces pa'ang dam pa gang gi slob 'bangs su gyur pa 'gyur med bstan 'phel bzang pos gsol ba rtse gcig tu btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]