JKW-KABUM-02-KHA-002-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསོལ་འདེབས་རང་སྣང་རྣམ་དག་མ།
Wylie title gsol 'debs rang snang rnam dag ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 16, Pages 314-315 (Folios 16b5 to 17a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol 'debs rang snang rnam dag ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 314-315. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་སྒྲུབ་བརྩོན་དམ་པའི་ངོར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བགྱིས་པ་དགེ།

ces pa'ang dad ldan sgrub brtson dam pa'i ngor pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bgyis pa dge

[edit]
རང་སྣང་རྣམ་དག་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ཞིང་འབྲལ་མེད་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་སྒྲུབ་བརྩོན་དམ་པའི་ངོར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བགྱིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

gsol 'debs rang snang rnam dag ma/__ rang snang rnam dag pad+ma 'od kyi zhing /_/rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang /_/spyi bor bsgom zhing 'bral med gsol btab mthus/_/thugs yid gcig 'dres ye shes mngon gyur shog__/ces pa'ang dad ldan sgrub brtson dam pa'i ngor pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bgyis pa dge/___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: