JKW-KABUM-02-KHA-002-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་གྱིས་ཞུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
Wylie title lha lung gsung sprul gyis zhus pa'i gsol 'debs sh+lo ka gcig JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 2, Pages 289 (Folios 4a4 to 4a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. lha lung gsung sprul gyis zhus pa'i gsol 'debs sh+lo ka gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 289. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་སྐྱབས་མགོན་གསུང་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་ནན་སྩལ་བ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

zhes pa'ang skyabs mgon gsung sprul rdo rje 'chang kun bzang bstan pa'i nyi ma dpal bzang po'i zhal snga nas bka' nan stsal ba ma ldog tsam du pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
པ༷དྨས༷་བྱིན་བརླབས་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་བདག །འོ༷ད་གས༷ལ་སྙིང་པོ་མདོ༷་སྔ༷གས་གླིང༷་པའི་སྡེས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་སྐྱབས་མགོན་གསུང་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་ནན་སྩལ་བ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

lha lung gsung sprul gyis zhus pa'i gsol 'debs sh+lo ka gcig/ paXd+masaX byin brlabs bka' babs bdun gyi bdag__/'oXd gsaXl snying po mdoX sngaXgs glingaX pa'i sdes/_/byang chub bar du 'bral med rjes bzung nas/_/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/_/zhes pa'ang skyabs mgon gsung sprul rdo rje 'chang kun bzang bstan pa'i nyi ma dpal bzang po'i zhal snga nas bka' nan stsal ba ma ldog tsam du pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: