JKW-KABUM-02-KHA-002-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
Wylie title 'jam mgon bla ma ngag gi dbang phyug chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 28, Pages 322-323 (Folios 20b3 to 21a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam mgon bla ma ngag gi dbang phyug chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 322-323. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་ལྡན་མངྒ་ལས་བསྐུལ་ངོར། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

zhes pa'ang dad ldan mang+ga las bskul ngor/_bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsis 'tsho ba'i bka' 'bangs kyi tha chung bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
འཇམ་མགོན་བླ་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇི༷ག་རྟེ༷ན་དབ༷ང་ཕྱུ༷ག་དཔལ་ལྡན་ཀ༷རྨ༷་པའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ང༷ག་གི་དབ༷ང་། །རིག་གྲོལ་ཡོ༷ན་ཏ༷ན་རྒྱ༷་མཚོ༷འི་བདག་ཉིད་ཆེ། །བློ༷་གྲོ༷ས་ཕ་མཐ༷འ་ཡ༷ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོག་མིན་ཞིང་ན་རྣམ་སྣང་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འཕགས་ཡུལ་དམ་ཆོས་མཛོད་འཛིན་ཀུན་དགའ་བོ། །གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པས་རང་རྒྱུད་གྲོལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་རྨད་བྱུང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱའི་གཉེན་གཅིག་པུར། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པ་དང་། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་ལྡན་མངྒ་ལས་བསྐུལ་ངོར། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs rol mtsho/__ 'jam mgon bla ma ngag gi dbang phyug chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho zhes bya ba bzhugs so/_/'jiXg rteXn dbaXng phyuXg dpal ldan kaXrmaX pa'i/_/bshad sgrub bstan pa'i mnga' bdag ngaXg gi dbaXng /_/rig grol yoXn taXn rgyaX mtshoX'i bdag nyid che/_/bloX groXs pha mthaX' yaXs la gsol ba 'debs/_/'og min zhing na rnam snang 'jam pa'i dbyangs/_/'phags yul dam chos mdzod 'dzin kun dga' bo/_/gangs ri'i khrod du lo chen bai ro'i zhabs/_/dbyer med dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/_/tshul gnas gsan bsam sgom pas rang rgyud grol/_/'chad rtsod rtsom la 'gran pa'i zla dang bral/_/mkhyen brtse nus mthu rmad byung bstan 'gro'i mgon/_/'brel tshad don ldan chen por gsol ba 'debs/_/mgon khyod zhing 'di'i gdul bya'i gnyen gcig pur/_/nges pa lnga ldan ngo bor 'tsho gzhes shing /_/phrin las snang bas sa gsum khyab pa dang /_/phan bde'i dge mtshan 'phel bar mdzad du gsol/_/bdag cag rnams kyang byang chub snying po'i bar/_/'bral med rjes bzung 'gal rkyen kun zhi zhing /_/chos mthun bsam sbyor yid bzhin 'grub pa dang /_/srid zhi'i legs tshogs rgyas par byin gyis rlobs/_/zhes pa'ang dad ldan mang+ga las bskul ngor/_bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsis 'tsho ba'i bka' 'bangs kyi tha chung bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig__/_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: