JKW-KABUM-02-KHA-002-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསོལ་འདེབས་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཞེས་པ།
Wylie title gsol 'debs ma hA su kha zhes pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 15, Pages 314 (Folios 16b4 to 16b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol 'debs ma hA su kha zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 314. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བགྱིས་པ་དགེ།

ces pa'ang many+dzu g+ho Shas bgyis pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་སརྦ་ས་ཏྭ་བཛྲ་ཀཱ་ཝ་ཙི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཧཱ་སུ་ཁ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་རྗེས་དྲན་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སརྦ་སཏྭཱ་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བཛྲ་ཀཱ་ཝ་ཙི་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བགྱིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

gsol 'debs ma hA su kha zhes pa/__ oM ma hA su kha dz+nyA na kA ya sarba sa twa badz+ra kA wa tsi sid+d+hi hU~M/_/bde ba chen po mahA su kha pad+ma 'byung gnas kyis/_/ye shes sku can dz+nyA na kA ya rjes dran gsol btab mthus/_/sems can thams cad sarba satwA rigs 'dus bla ma yi/_/rdo rje'i sku gsung thugs badz+ra kA wa tsi dang dbyer med shog__/ces pa'ang many+dzu g+ho Shas bgyis pa dge/_//_!

Footnotes

Other Information