JKW-KABUM-02-KHA-002-047

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དབུས་ཕེབས་སྐབས་ཕུལ་བ་བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་ཅེས་པ།
Wylie title dbus phebs skabs phul ba bdag gi skyabs gcig ces pa JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 47, Pages 354-357 (Folios 36b6 to 38a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dbus phebs skabs phul ba bdag gi skyabs gcig ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 354-357. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །གཅིག་ཆོག་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་ཁྱེད། །སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་གྱུར་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཚུལ་ལས་འདས། །ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཙམ་འཛིན་པ་ལའང་། །གུས་པས་ཕྱག་གིས་བཏུད་པར་མཛད། །དག་པ་རབ་འབྱམས་དེ་ལས་ཅི། །སྔོན་དུས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས། །ཚོགས་པའི་གྲལ་གདན་ཞབས་སུ་ནི། །དབུ་གཏུགས་ཟེར་བ་བདག་གིས་ཐོས། །དེ་ཀ་དམ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ། །སྙམ་ནས་སྙིང་ལ་དད་པ་འཕེལ། །གཞན་དུ་ཉམས་རྟོགས་ཁོང་ནས་བརྡོལ། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །མ་བསྒོམས་དབུ་མའི་རྩ་མདུད་གྲོལ། །རྡོ་རྗེའི་མགུར་གླུ་ཐོགས་པ་མེད། །སྡོམ་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། །རིམ་དགུའི་ཐེག་པའི་དགོངས་དོན་ཀུན། །གཅིག་ཅར་རྟོགས་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ། །ཁྱད་པར་སྙིང་ཐིག་བསྟན་པའི་ཉི། །འོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་བཞིན། །བསྟན་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ལས་འཁྲུངས་པ། །ཨེ་མ་རྫོགས་ལྡན་བསྐལ་པ་ཤར། །ཚོམ་བུ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འཚང་རྒྱ་འཐོབ། །ཁྱེད་ནི་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་ཡིན་ཕྱིར། །སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་དགོས་པས། །རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་ག་ལ་རིགས། །འདུ་འཛི་སྤངས་ལ་དབེན་ས་བསྟེན། །ལས་ཅན་མཚོ་ལ་ངང་པ་བཞིན། །མ་བསྡུས་ན་ཡང་སྤྲིན་བཞིན་འདུ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་། །དགའ་རབ་འཇམ་དཔལ་ཤྲཱི་སེང་། །པད་འབྱུང་བི་མ་ཀློང་ཆེན་དང་། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཡི། །དགོངས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་མཛོད་ཀུན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བཀའ་བགྲོས་ནས། །འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ཁྱེད་ལ་གནང་། །དེ་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་ལེགས་དགོངས་ནས། །འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད་ཅིག་གུ །མཐའ་ཡི་མཁས་བཙུན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །དབུས་སུ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ། །སྲོང་བཙན་བཀའ་ལས་བྱུང་བ་བཞིན། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་འཕགས་ཆེན་རྣམས། །མ་ལུས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཙོང་ཁ་པས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྤེལ་བ་བཞིན། །ཁྱེད་ཀྱང་ཉི་མ་དབུས་སུ་བྱོན། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་བཞིན། །དེང་འདིར་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །སྐུ་ཚེ་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་འོང་། །བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་དགུང་ནས་ཤར། །ཁྱེད་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་ས་སྟེང་དཀོན། །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །མི་འབྲལ་སྤྱི་གཙུག་ཁྱེད་ཞབས་བསྟེན། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་བླ་མ་མཆོག །བདག་གི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཞུགས། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནས། །ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་སར་འགོད་ཤོག །ཇི་སྙེད་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །དེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར། །བླ་མའི་འགྲོ་དོན་མི་རྫོགས་པས། །བདག་ཀྱང་ཞབས་ཕྱིར་འབྲེངས་ནས་ཀྱང་། །མཉེས་པའི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་པར་ཤོག །དེ་སྐད་ཞུ་མཆིད་པད་དཀར་ཕྲེང་། །གང་ཤར་བཅོས་བསྒྱུར་མེད་པ་རུ། །བསྟན་གཉིས་ཞེ་ཆེན་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་ནས། །མཚམས་པ་རྒན་པོ་གྱི་ན་བ། །འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་བཟའ་པོའམ། །མིང་གཞན་གར་དབང་དགྱེས་པ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་ཞེས་པས་གུས་པ་ཡིས། །ཞབས་པད་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ་ཕུལ། །དོན་འདི་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པ་རུ། །དཀོན་མཆོག་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དགེའོ།། །། ༈
[edit]

dbus phebs skabs phul ba bdag gi skyabs gcig ces pa/__ na mo gu ru b+h+yaH__bdag gi skyabs gcig 'khor lo'i mgon/_/bka' drin sum ldan bla ma mchog__/gcig chog rgyal po rin po che/_/'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar khyed/_/sku na shin tu phra gyur kyang /_/'jig rten phal pa'i tshul las 'das/_/chos kyi tshul tsam 'dzin pa la'ang /_/gus pas phyag gis btud par mdzad/_/dag pa rab 'byams de las ci/_/sngon dus rgyal ba karma pas/_/tshogs pa'i gral gdan zhabs su ni/_/dbu gtugs zer ba bdag gis thos/_/de ka dam pa chen po'i phul/_/snyam nas snying la dad pa 'phel/_/gzhan du nyams rtogs khong nas brdol/_/shes rab gsum gyi yon tan rgyas/_/ma bsgoms dbu ma'i rtsa mdud grol/_/rdo rje'i mgur glu thogs pa med/_/sdom pa gsum dang rgyud sde bzhi/_/rim dgu'i theg pa'i dgongs don kun/_/gcig car rtogs pa'i spobs pa thob/_/khyad par snying thig bstan pa'i nyi/_/'od zer 'bum gyis 'khyud pa bzhin/_/bstan 'gro'i bsod nams las 'khrungs pa/_/e ma rdzogs ldan bskal pa shar/_/tshom bu 'bum gyi tshogs dang bcas/_/mngon sum nyid du 'tshang rgya 'thob/_/khyed ni bstan 'gro'i mgon yin phyir/_/snying po'i bstan pa spel dgos pas/_/rig gnas slob sbyong ga la rigs/_/'du 'dzi spangs la dben sa bsten/_/las can mtsho la ngang pa bzhin/_/ma bsdus na yang sprin bzhin 'du/_/'brel tshad don dang ldan pa 'byung /_/dga' rab 'jam dpal shrI seng /_/pad 'byung bi ma klong chen dang /_/rig 'dzin 'jigs med gling pa yi/_/dgongs pa rgya mtsho'i gter mdzod kun/_/dus gsum sangs rgyas bka' bgros nas/_/'byed pa'i lde'u mig khyed la gnang /_/de la thugs kyis legs dgongs nas/_/'gro don lhun grub mdzod cig gu__/mtha' yi mkhas btsun thams cad kun/_/dbus su byon nas bstan pa spel/_/srong btsan bka' las byung ba bzhin/_/nam mkha' lta bu'i 'phags chen rnams/_/ma lus kun gyi 'byung gnas yin/_/rgyal ba'i dbang po tsong kha pas/_/bstan pa rin chen spel ba bzhin/_/khyed kyang nyi ma dbus su byon/_/kun mkhyen chen po'i mdzad pa bzhin/_/deng 'dir khyed kyis grub par mdzod/_/sku tshe phrin las 'phel rgyas 'ong /_/bkra shis nyi ma dgung nas shar/_/khyed 'dra'i skyes bu sa steng dkon/_/bdag kyang deng nas byang chub bar/_/mi 'bral spyi gtsug khyed zhabs bsten/_/mnyes pa gsum gyis zhabs tog sgrub/_/ye shes sku can bla ma mchog__/bdag gi snying gi dkyil du zhugs/_/khams gsum 'khor ba dong sprugs nas/_/phyam gcig gdod ma'i sar 'god shog__/ji snyed 'khor ba'i sems can kun/_/de srid sangs rgyas ma thob bar/_/bla ma'i 'gro don mi rdzogs pas/_/bdag kyang zhabs phyir 'brengs nas kyang /_/mnyes pa'i zhabs tog bsgrub par shog__/de skad zhu mchid pad dkar phreng /_/gang shar bcos bsgyur med pa ru/_/bstan gnyis zhe chen dar rgyas gling dgon nas/_/mtshams pa rgan po gyi na ba/_/'gyur med bstan 'phel bza' po'am/_/ming gzhan gar dbang dgyes pa yi/_/rdo rje zhes pas gus pa yis/_/zhabs pad gtsug tu bkod de phul/_/don 'di ji bzhin 'grub pa ru/_/dkon mchog bla mas byin gyis rlobs/_/dge'o//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]