JKW-KABUM-02-KHA-002-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བྱུང་གདོད་མ།
Wylie title rang byung gdod ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 23, Pages 318-320 (Folios 18b6 to 19b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rang byung gdod ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 318-320. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
[edit]
ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ཛ་ཡནྟུ། རང་བྱུང་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པས་དོན་མཛད་པ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་དམ་ཆོས་འབྱུང་བའི་གནས། །འཕགས་ཚོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་འདྲེན་པ་སྟེ། །མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་སུམ་ལྡན་བཀའ་དྲིན་ཅན། །ཐར་ལམ་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཀུན་དངོས་བྱིན་རླབས་གཏེར། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ཕྱུག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་བདག་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་འགྲོ་བའི་མགོན། །གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་ཉིད་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཟླ་མེད་པ། །ཁྱད་པར་ལྷ་མིན་གདུག་པའི་མུན་པ་ཀུན། །འཇོམས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །སྙིགས་མའི་འགྱུར་བ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་རྒྱུན། །མི་བརྟུལ་དམ་བཅའི་གོ་ཆ་རྩལ་བསྐྱེད་ནས། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བསམས་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་འཕགས་རྣམས་ཀྱིས། །གདུལ་བྱའི་ཞིང་ཁམས་འདོར་བ་མི་སྲིད་ཅིང་། །དད་མོས་ཅན་གྱི་རེ་བ་མི་གཅོག་ཕྱིར། །གསོལ་བཏབ་འབྲས་བུས་ལྕི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚེ་དབང་འཆི་མེད་པདྨའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཚེ་བདག་རྣམ་པར་རྒྱལ་མས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚེ་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །དགེ་ལེགས་རྟག་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །སརྦ་ཐཱ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛི་བནྟུ།། །།
[edit]

rang byung gdod ma/__ shrI shrI shrI sid+d+hi dza yan+tu/_rang byung gdod ma'i sangs rgyas chos kyi sku/_/'od gsal ye shes lnga ldan longs spyod rdzogs/_/gang 'dul rnam par 'phrul pas don mdzad pa/_/rigs brgya'i khyab bdag chen po zhabs brtan gsol/_/sangs rgyas kun dngos dam chos 'byung ba'i gnas/_/'phags tshogs ris su ma chad 'dren pa ste/_/mchog gsum kun 'dus sum ldan bka' drin can/_/thar lam snang ba'i sgron me zhabs brtan gsol/_/rgyud gsum bla ma kun dngos byin rlabs gter/_/dkyil 'khor rgya mtsho'i dbang phyug 'khor lo'i mgon/_/phrin las rab 'byams bdag nyid mkha' 'gro'i gtso/_/mtsho skyes rdo rje'i ngo bor zhabs brtan gsol/_/smra ba'i dbang phyug rje btsun mkhyen pa'i gter/_/brtse chen thugs rje'i bdag nyid 'gro ba'i mgon/_/gsang bdag he ru ka dpal che ba'i mchog__/rigs gsum gcig bsdus nyid du zhabs brtan gsol/_/gangs can mkhas pa kun gyi gtsug gi rgyan/_/rig 'dzin grub thob rgya mtsho'i tshogs kyi rje/_/lung rtogs bstan pa'i shing rta zla med pa/_/khyad par lha min gdug pa'i mun pa kun/_/'joms byed ye shes snang ba'i gzi brjid can/_/snyigs ma'i 'gyur ba thugs bskyed smon lam rgyun/_/mi brtul dam bca'i go cha rtsal bskyed nas/_/'gyur med rdo rje lta bur bzhugs su gsol/_/bsams bzhin srid pa bzung ba'i 'phags rnams kyis/_/gdul bya'i zhing khams 'dor ba mi srid cing /_/dad mos can gyi re ba mi gcog phyir/_/gsol btab 'bras bus lci bar mdzad du gsol/_/tshe dbang 'chi med pad+ma'i byin rlabs dang /_/tshe bdag rnam par rgyal mas dngos grub stsol/_/tshe sbyin yid bzhin 'khor lo'i nus mthu yis/_/dge legs rtag brtan bkra shis dpal 'bar shog__/sarba thA a mA ra Ni dzi ban+tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: