JKW-KABUM-02-KHA-002-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཞེས་པའི་དབུ་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title phyogs bcu dus gsum zhes pa'i dbu can gyi gsol 'debs JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 26, Pages 321 (Folios 20a1 to 20a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phyogs bcu dus gsum zhes pa'i dbu can gyi gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 321. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
[edit]
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མི་ཕྱེད་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །བདག་གི་སྡིག་ལྟུང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་དང་། །བར་ཆད་དབང་གིས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཀུན། །འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་བསྡམ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པའི། །དོན་ཡོད་རྣམ་བཞིས་རྟག་ཏུ་མཉེས་བགྱིད་ན། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཤོག །ཨི་དཾ་སརྦ་ཤིཥྱ་ཎཱཾ་ཏྲི་མུ་ཁ་བི་ཤུདྡྷཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

phyogs bcu dus gsum zhes pa'i dbu can gyi gsol 'debs/__ phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi/_/mi phyed 'od gsal thugs kyi ye shes sku/_/dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa' la/_/snying nas gsol ba 'debs so brtse bas dgongs/_/bdag gi sdig ltung spyi dang khyad par du/_/mi shes nyon mongs bag med ma gus dang /_/bar chad dbang gis dpal ldan bla ma yi/_/sku gsung thugs dang 'gal ba'i nyes pa kun/_/'gyod pa chen pos bshags shing phyin chad bsdam/_/lus ngag yid gsum longs spyod dang bcas pa'i/_/don yod rnam bzhis rtag tu mnyes bgyid na/_/sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsal nas kyang /_/byang chub bar du 'bral med rjes 'dzin shog__/i daM sarba shiSh+ya NAM tri mu kha bi shud+d+haM b+ha ba tu//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: