JKW-KABUM-02-KHA-002-043

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་རབ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།
Wylie title kun mkhyen bla ma zhabs pad brtan pa'i gsol 'debs rab brtan rdo rje JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 43, Pages 347-349 (Folios 33a1 to 34a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun mkhyen bla ma zhabs pad brtan pa'i gsol 'debs rab brtan rdo rje. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 347-349. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྗེ་དབོན་འཆི་མེད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀའ་དང་། བློ་གསལ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་ཀྱང་བསྐུལ་ངོར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang lung rtogs kyi bdag nyid rje dbon 'chi med mchog gi sprul pa'i sku'i bka' dang /_blo gsal tshe dbang chos 'phel nas kyang bskul ngor yon tan rgya mtshos gsol ba btab ste bris pa ji ltar smon pa bzhin du 'grub par gyur cig

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་རབ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཚེ་འོད་དཔག་མེད་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང་། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གཞོམ་མེད་དུ། །རྟག་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་དུ་སྩོལ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་རྗེས་ཆགས་ཏེ། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྐུར་སྣང་བ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིང་ནས་འགྲོ་ཕྱིར་དམ་བཅའི་གོ་བགོས་ཏེ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་དྲི་མེད་འབྲས། །མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་ལ། །དེ་སྲིད་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་འཇ༷མ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། །སྙོམས་ཞུགས་དབྱ༷ངས་ཅན་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་མདངས། །གཟུགས་སུ་ཤར་བ་མཁྱེ༷ན་བརྩེ༷འི་སྣང་བྱེད་ཀྱིས། །མུན་སེལ་སྨྲ་བའི་དབ༷ང་པོ༷་བཞུགས་སུ་གསོལ། །འགྱུར་བཅས་འཁོར་དང་འདས་པ༷འི་ཆོས་ཇི་སྙེད། །འགྱུར་མེད་དོན་དམ་བདེན་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །རིས་བྲལ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བའི་ཕྱིར། །མི་ཡི་སེང་གེ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་། །སེམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལང་ཚོ་ཡོངས་གང་ཞིང་། །ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་བརྗིད་པས་ས་གསུམ་ན། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཀུན་བརྟག་རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་ཁམས་ལས་བརྒལ་ཏེ། །གཞན་དབང་འཕོ་བའི་བགྲོད་པ་བཀག་པ་ལས། །ཡེ་ཤེས་པྲ་སེ་ན་ཡི་གསལ་སྣང་ཅན། །ཡོངས་གྲུབ་འགྱུར་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སྐྱེ་བས་ཐོབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པ་ལས། །མདོ་སྔགས་ཀུན་ལ་མཛོད་ཀྱི་བདག་པོ་བཞིན། །དྲང་ངེས་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་ལྕགས་འབྱེད་དེ། །འཆད་པ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །སྤོབས་པའི་ཆུ་གཏེར་ཁོང་ནས་འཕྱུར་བ་ལས། །ལུང་དང་རིག་པའི་རྒྱལ་རྔ་འབུམ་བརྡུང་བས། །སྨྲ་ངན་སྟོང་གི་སྤོབས་པ་གཅིག་ཅར་དུ། །འཕྲོག་མཛད་རྩོད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་དོན་མང་གསང་བ་སྡུད། །དོན་གཅིག་ངག་གི་གར་སྟབས་བརྒྱ་བསྒྱུར་བས། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་གསར་བའི་འཛུམ་རླབས་ཅན། །ཐོགས་མེད་རྩོ༷མ་པའི་མགྲིན་ལྡན་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་ཞིང་ས་ལ། །སྐལ་པར་འཚམས་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཐུགས་རྗེས་དབབ་ནས་ཀྱང་། །རྣམ་གྲོལ་མྱུ་གུའི་ཕྲེང་བ་བསྐྲུན་དུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོས་གཏམས། །སེང་གེའི་སྒྲ་ཡིས་ཝ་སྐྱེས་ཟིལ་མནན་ཅིང་། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཀུན་སྲོག་འཚོ་མཛད་དུ་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུ་དང་། །དོན་དམ་རྟག་བརྟན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་མཐུས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །མཛད་པའི་སྣང་བྱེད་མཁའ་མཐར་བརྡལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྗེ་དབོན་འཆི་མེད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀའ་དང་། བློ་གསལ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་ཀྱང་བསྐུལ་ངོར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

bla ma'i zhabs brtan gsol 'debs rab brtan rdo rje gu Nas mdzad pa/__ kun mkhyen bla ma zhabs pad brtan pa'i gsol 'debs rab brtan rdo rje zhes bya ba bzhugs so/_/oM swasti sid+d+haM/_tshe 'od dpag med rnam par rgyal ma dang /_/yid bzhin 'khor lo'i byin rlabs bdud rtsi'i rgyun/_/dpal ldan bla ma'i gsang gsum gzhom med du/_/rtag brtan 'chi med grub pa'i bcud du stsol/_/sras bcas rgyal ba'i ye shes sgyu 'phrul gar/_/snyigs dus 'gro la brtse bas rjes chags te/_/sum ldan rdo rje 'dzin pa'i skur snang ba/_/kun mkhyen bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/_/ring nas 'gro phyir dam bca'i go bgos te/_/bsod nams rgya chen smon lam dri med 'bras/_/mngon du gyur na ji srid 'khor ba la/_/de srid kha lo bsgyur ba bzhugs su gsol/_/nam mkha'i rang bzhin 'jaXm pa'i rdo rje dang /_/snyoms zhugs dbyaXngs can dri med zla ba'i mdangs/_/gzugs su shar ba mkhyeXn brtseX'i snang byed kyis/_/mun sel smra ba'i dbaXng poX bzhugs su gsol/_/'gyur bcas 'khor dang 'das paX'i chos ji snyed/_/'gyur med don dam bden pas byin brlabs te/_/ris bral bstan pa'i sgron me sbar ba'i phyir/_/mi yi seng ge bskal brgyar bzhugs su gsol/_/tshul khrims dri ma med pa'i gzi brjid dang /_/sems kyi mngon rtogs lang tsho yongs gang zhing /_/ting 'dzin mi g.yo brjid pas sa gsum na/_/chos kyi rgyal po rtag par bzhugs su gsol/_/kun brtag rnam shes rgyal khams las brgal te/_/gzhan dbang 'pho ba'i bgrod pa bkag pa las/_/ye shes pra se na yi gsal snang can/_/yongs grub 'gyur med chen por bzhugs su gsol/_/skye bas thob pa'i rnam dpyod yangs pa las/_/mdo sngags kun la mdzod kyi bdag po bzhin/_/drang nges mtha' drug tshul bzhi'i lcags 'byed de/_/'chad pa dbyig gi char 'bebs 'tsho gzhes gsol/_/spobs pa'i chu gter khong nas 'phyur ba las/_/lung dang rig pa'i rgyal rnga 'bum brdung bas/_/smra ngan stong gi spobs pa gcig car du/_/'phrog mdzad rtsod pa'i khyu mchog 'tsho gzhes gsol/_/tshig gcig la yang don mang gsang ba sdud/_/don gcig ngag gi gar stabs brgya bsgyur bas/_/sngon med legs bshad gsar ba'i 'dzum rlabs can/_/thogs med rtsoXm pa'i mgrin ldan 'tsho gzhes gsol/_/gdul bya rigs can gsum gyi zhing sa la/_/skal par 'tshams pa'i zab rgyas chos kyi char/_/rgyun chad med par thugs rjes dbab nas kyang /_/rnam grol myu gu'i phreng ba bskrun du gsol/_/khyad par phyir mi ldog pa'i 'khor los gtams/_/seng ge'i sgra yis wa skyes zil mnan cing /_/zab gsang rdo rje theg pa'i bdud rtsi yis/_/khams drug ldan kun srog 'tsho mdzad du gsol/_/dkon mchog rtsa gsum bslu med bden mthu dang /_/don dam rtag brtan 'gyur ba med pa'i mthus/_/dpal ldan bla ma bskal brgyar zhabs brtan cing /_/mdzad pa'i snang byed mkha' mthar brdal gyur cig__/ces pa'ang lung rtogs kyi bdag nyid rje dbon 'chi med mchog gi sprul pa'i sku'i bka' dang /_blo gsal tshe dbang chos 'phel nas kyang bskul ngor yon tan rgya mtshos gsol ba btab ste bris pa ji ltar smon pa bzhin du 'grub par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]