JKW-KABUM-02-KHA-002-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་མ།
Wylie title rtogs ldan shAkya shrI la gnang ba'i gsol 'debs shin tu rnam dag ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 17, Pages 315 (Folios 17a1 to 17a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtogs ldan shAkya shrI la gnang ba'i gsol 'debs shin tu rnam dag ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 315. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

སྒྲུབ་བརྩོན་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཆེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

sgrub brtson rtogs ldan shAkya shrI'i ched mkhyen brtse'i dbang pos spel ba dge legs su gyur cig

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །རྒྱུ་རྐྱེན་འདུས་མ་བྱས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་པདྨ་འོད་འབར་རྩལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞུགས། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །བར་ཆད་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སྒྲུབ་བརྩོན་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཆེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

rtogs ldan shAkya shrI la gnang ba'i gsol 'debs shin tu rnam dag ma/__ na mo gu ru b+h+yaH__shin tu rnam dag 'od gsal nam mkha'i dbyings/_/rgyu rkyen 'dus ma byas pa'i rdo rje'i sku/_/drin can bla ma pad+ma 'od 'bar rtsal/_/rtsa gsum rgya mtsho'i spyi dpal chen por bzhugs/_/mi phyed rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/_/lus dang longs spyod ltos med mchod sprin 'bul/_/bar chad kun zhi bsam don chos bzhin 'grub/_/ye shes rtsal chen rdzogs par byin gyis rlobs/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/_sgrub brtson rtogs ldan shAkya shrI'i ched mkhyen brtse'i dbang pos spel ba dge legs su gyur cig/__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: