JKW-KABUM-02-KHA-002-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གསོལ་འདེབས་སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར།
Wylie title yang gsol 'debs snang srid 'ja' zer JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 20, Pages 317 (Folios 18a2 to 18a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsol 'debs snang srid 'ja' zer. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 317. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དྷརྨ་རཱ་ཛའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གིས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་གྱི་གནང་སྐྱེས་བཅས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོའི་གསུང་ངོར་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

zhes sgrub brgyud bstan pa'i gsal byed d+harma rA dza'i sprul pa'i sku mchog gis rgyang ring mo nas rten gsum byin can gyi gnang skyes bcas don gnyer chen po'i gsung ngor mi ldog tsam du bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
ཨེ་མ་ཧོ། སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར་འཁྲུགས་པ་འོད་ལྔའི་ཀློང་། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བཞུགས། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ། །ཉེས་བྱས་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །རྟག་པར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །བསོད་ནམས་བླ་མེད་དགེ་བ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབས་ཤིག་བླ་མ་རྗེ། །དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་སྦྱོང་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དྷརྨ་རཱ་ཛའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གིས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་གྱི་གནང་སྐྱེས་བཅས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོའི་གསུང་ངོར་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

yang gsol 'debs snang srid 'ja' zer/__ e ma ho/_snang srid 'ja' zer 'khrugs pa 'od lnga'i klong /_/pad+ma'i rgyal tshab 'od gsal mdo sngags gling /_/gu ru bde ba chen po'i rnam par bzhugs/_/rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro ba la/_/gus pas phyag 'tshal lus dang longs spyod 'bul/_/nyes byas kun bshags dge la rjes yi rangs/_/rtag par chos 'khor bskor bzhin bzhugs gsol 'debs/_/bsod nams bla med dge ba thob phyir bsngo/_/bzod med gdung shugs drag pos gsol 'debs na/_/byin rlabs char chen phobs shig bla ma rje/_/dbang bskur sgrib sbyong rdo rje'i ye shes skyed/_/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis stsol/_/oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru su kha sid+d+hi hU~M/_zhes sgrub brgyud bstan pa'i gsal byed d+harma rA dza'i sprul pa'i sku mchog gis rgyang ring mo nas rten gsum byin can gyi gnang skyes bcas don gnyer chen po'i gsung ngor mi ldog tsam du bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: