JKW-KABUM-02-KHA-002-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་མ།
Wylie title tshe ring dpal 'byor la gnang ba'i gsol 'debs sras bcas rgyal ba ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 12, Pages 312-313 (Folios 15b4 to 16a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe ring dpal 'byor la gnang ba'i gsol 'debs sras bcas rgyal ba ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 312-313. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་བི་ཤཱའི་ཀརྨའི་རིགས་སྐྱེས་དད་ལྡན་གཞོན་ནུ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་ཏོན་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་པ་མངྒ་ལཾ།།

ces bi shA'i karma'i rigs skyes dad ldan gzhon nu tshe ring dpal 'byor gyi kha ton du mkhyen brtse'i dbang pos spel pa mang+ga laM

[edit]
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྐུར་སྣང་བ། །པདྨས་བྱིན་བརླབས་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མགོན་པོ་མཆོག །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་སྙིང་གི་དབུས། །འབྲལ་མེད་བཞུགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཤེས་རབ་སྣང་བ་རྒྱས། །ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཞི། །བདེ་སྐྱིད་ཆོས་ལྡན་འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བི་ཤཱའི་ཀརྨའི་རིགས་སྐྱེས་དད་ལྡན་གཞོན་ནུ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་ཏོན་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་པ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

tshe ring dpal 'byor la gnang ba'i gsol 'debs sras bcas rgyal ba ma/__ sras bcas rgyal ba'i yab gcig 'jam pa'i dbyangs/_/mkhyen brtse'i dbang po mchog gi skur snang ba/_/pad+mas byin brlabs 'od gsal mdo sngags gling /_/skyabs gnas kun 'dus ngo bor gsol ba 'debs/_/'di nas byang chub bar du mgon po mchog__/brtan pa'i 'khor lo'i rnam par snying gi dbus/_/'bral med bzhugs shing byin gyis brlabs pa las/_/'gal rkyen kun zhi bsam don lhun grub shog__/'chi med tshe dang shes rab snang ba rgyas/_/nad gdon bar chad mi mthun rgud pa zhi/_/bde skyid chos ldan 'byor pas mngon mtho ba'i/_/bkra shis dpal gyis rtag tu khyab gyur cig__/ces bi shA'i karma'i rigs skyes dad ldan gzhon nu tshe ring dpal 'byor gyi kha ton du mkhyen brtse'i dbang pos spel pa mang+ga laM//___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: