JKW-KABUM-02-KHA-002-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས།
Wylie title snying dbus mi shigs JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 21, Pages 317-318 (Folios 18a6 to 18b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snying dbus mi shigs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 317-318. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་སྤོང་བ་པ་པདྨ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang dge slong sde snod 'dzin pa'i spong ba pa pad+ma 'jigs med kyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
ཨེ་མ་ཧོ། སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་རང་གདངས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེ། །གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བཞུགས། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་ཆད་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་སྤོང་བ་པ་པདྨ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

snying dbus mi shigs/__ e ma ho/_snying dbus mi shigs gzhon nu bum sku'i dbyings/_/ye shes rang gdangs 'ja' zer thig le'i klong /_/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sde/_/gu ru bde ba chen po'i rnam par bzhugs/_/rtsa gsum rgya mtsho'i khyab bdag chen po la/_/mi phyed gus pas snying nas gsol ba 'debs/_/bar chad kun zhi bsam don lhun gyis grub/_/sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/_/oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru dz+nyA na kA ya sarba sid+d+hi hU~M/_zhes pa'ang dge slong sde snod 'dzin pa'i spong ba pa pad+ma 'jigs med kyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: