JKW-KABUM-02-KHA-002-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཟུང་འགྲུབ་ནས་ཞུས་ངོར་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་སྨོན་རྣམ་དཀར་མ།
Wylie title bzung 'grub nas zhus ngor gnang ba'i gsol 'debs sngon smon rnam dkar ma JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 10, Pages 312 (Folios 15b1 to 15b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bzung 'grub nas zhus ngor gnang ba'i gsol 'debs sngon smon rnam dkar ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 312. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་པའང་དད་ལྡན་གཟུངས་འགྲུབ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang dad ldan gzungs 'grub nas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
སྔོན་སྨོན་རྣམ་པར་དཀར་བའི་རིགས་མཆོག་སད། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་ལ་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའང་དད་ལྡན་གཟུངས་འགྲུབ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

bzung 'grub nas zhus ngor gnang ba'i gsol 'debs sngon smon rnam dkar ma/__ sngon smon rnam par dkar ba'i rigs mchog sad/_/bla ma lhag pa'i lha yis rjes su bzung /_/yongs rdzogs bstan la sman pa'i phrin las can/_/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por gsol ba 'debs/_/zhes pa'ang dad ldan gzungs 'grub nas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: