JKW-KABUM-02-KHA-002-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཆོག་གླིང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་གསུམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title mchog gling zhabs brtan gsol 'debs rgyud gsum 'chi med grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 38, Pages 338-339 (Folios 28b4 to 29a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mchog gling zhabs brtan gsol 'debs rgyud gsum 'chi med grub pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 2: 338-339. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མི་ཕྱེད་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཚན་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་བསྔགས་པའི་དོན་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཏེ། རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang mkhan chen rdo rje 'dzin pa dkon mchog 'od zer gyi gsung gis bskul ba dang /_rang nyid kyang mi phyed dad pas kun nas bslangs te/_o rgyan rdo rje 'chang chen pos mtshan gsum gyis mngon par bsngags pa'i don brjod byar byas te/_rab tshes sa 'brug rgyal zla ba'i dkar phyogs dus kyi dge mtshan phun sum tshogs par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་གསུམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་ཀུརྦནྟུ། གཞི་རྒྱུད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ནི། །བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག །ལྷན་སྐྱེས་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་འདུས་མ་བྱས། །འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ལམ་རྒྱུད་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་དང་། །མི་ཕྱེད་ཐབས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྨད་བྱུང་བས། །རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་དབུས་ན་ལྷམ་མེ་བ། །ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ༴ འབྲས་རྒྱུད་ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོར་ཤར། །ཡོངས་གྲུབ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །འཆི་མེད་ཞིག་པོ་གླིང་པ་ཞབས༴ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །དབྱེར་མེད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་གཅིག་པུ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྙིགས་མའི་གདུང་བ་ཞི། །ཆོས་མཐུན་འབྱོར་པ་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་བཞིན་འཕེལ། །རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མི་ཕྱེད་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཚན་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་བསྔགས་པའི་དོན་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཏེ། རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

mchog gling zhabs brtan gsol 'debs rgyud gsum 'chi med grub pa'i dbyangs snyan/__ sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i zhabs brtan gsol 'debs rgyud gsum 'chi med grub pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/_/oM swasti sid+d+hi kurban+tu/_gzhi rgyud rtag pa dam pa'i chos nyid ni/_/brtan g.yo srid zhi kun la khyab pa'i bdag__/lhan skyes nam mkha'i rdo rje 'dus ma byas/_/'gro 'dul mchog gyur gling pa zhabs brtan gsol/_/lam rgyud bden gnyis dbyer med lta ba dang /_/mi phyed thabs kyi 'jug pa rmad byung bas/_/rig 'dzin bye ba'i dbus na lham me ba/_/o rgyan bde chen gling pa=__'bras rgyud kun brtags 'khrul pa dbyings su thim/_/gzhan dbang dag pa rab 'byams chen por shar/_/yongs grub sku dang ye shes rgya mtsho'i dngos/_/'chi med zhig po gling pa zhabs=__rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng dang /_/dbyer med gangs can bstan 'gro'i mgon gcig pu/_/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor ba dang /_/phrin las sa gsum kun tu khyab gyur cig__/snod bcud thams cad snyigs ma'i gdung ba zhi/_/chos mthun 'byor pa rdzogs ldan sprin bzhin 'phel/_/ris med bstan 'dzin mchog rnams zhabs brtan gsol/_/bshad sgrub bstan pa rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang mkhan chen rdo rje 'dzin pa dkon mchog 'od zer gyi gsung gis bskul ba dang /_rang nyid kyang mi phyed dad pas kun nas bslangs te/_o rgyan rdo rje 'chang chen pos mtshan gsum gyis mngon par bsngags pa'i don brjod byar byas te/_rab tshes sa 'brug rgyal zla ba'i dkar phyogs dus kyi dge mtshan phun sum tshogs par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig/___//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]