JKW-KABUM-21-ZHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས་སྐོར།
Wylie title nyer mkho sna tshogs skor JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Pages 1-118 (Folios 1a to 59b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

42 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-5
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i lhag pa'i lha spyi la 'jug pa'i phrin las kyi cho ga rig pa 'dzin pa kun tu dga' ba'i zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
5-12
བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡིག་བརྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་སྡིག་བཤགས་བྱ་ཚུལ།
bzhin gshegs pa'i yig brgya la brten pa'i sdig bshags bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
12-15
སྔགས་སྡོམ་ཕྱིར་བཅོས།
sngags sdom phyir bcos
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
15-23
སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་དང་རྗེས་འབྲེལ་འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་དཔའ་བོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།
sgrub thabs 'dod 'jo dang rjes 'brel 'jam dbyangs smra seng dpa' bo bcu gnyis kyi ril bu sgrub pa'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
23-26
སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་དང་འབྲེལ་བར་དབྱངས་ཅན་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།
sgrub thabs 'dod 'jo dang 'brel bar dbyangs can ril bu sgrub pa'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
26-29
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན།
thams cad mkhyen pa dkon mchog lhun grub pa'i bcu gcig zhal gyi sgrub thabs ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
29-33
གཤིན་པོར་ངོ་སྤྲོད་ཁ་ཤས།
gshin por ngo sprod kha shas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
33-35
ཆོས་འཆད་ཚུལ།
chos 'chad tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
35-38
རི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག།
ri khrus kyi cho ga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
38-39
ཆ་གསུམ་བསྡུས་པ།
cha gsum bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
39-41
ལན་གཏོར་དང་འབྱུང་བཞི་སྦྲེལ་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།
lan gtor dang 'byung bzhi sbrel tshul gyi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
41-46
གངས་ཆེན་ཉེར་གཅིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་།
gangs chen nyer gcig gi mchod phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
46-50
ཁྱིམ་ལྷ་བསྟོད་པ།
khyim lha bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
50-55
ཐབ་ལྷ་བསྟོད་པ།
thab lha bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
55-57
ཕྱུགས་ལྷ་བསྟོད་པ།
phyugs lha bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
57-63
སྦས་ཡུལ་ཨ་ཏ་རོང་གི་གཞི་བདག་གསོལ་མཆོད།
sbas yul a ta rong gi gzhi bdag gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
63-66
འཛིང་ཕྱོགས་གཞི་བདག་བསང་མཆོད་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་།
'dzing phyogs gzhi bdag bsang mchod bde legs kun 'byung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
66-67
ཞི་བརྔན་བསང་གསུམ་དོན་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
zhi brngan bsang gsum don bsdus bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
67-68
གསུར་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
gsur mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
68-70
རྡོ་རྗེ་སྲིན་རྫོང་རྒྱལ་མོའི་བསང་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
rdo rje srin rdzong rgyal mo'i bsang mchod 'dod dgu'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
70-74
རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་བསྔོ་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།
rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i gtor bsngo dang skong bshags kyi cho ga nye bar bsdus pa phrin las rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
74-75
ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད།
a phyi mched lnga'i gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
75-77
རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉེར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན།
rtsa gsum gtor bsngo nyer bsdus phrin las mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
77-78
དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
dam can skyes bu chen po la mchod gtor 'bul tshul mdor bsdus phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
78-80
ཐང་ལྷ་སྤོམ་ར་གེ་སར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་གསོལ་མཆོད་ཀ་རྩོམ་ཅན།
thang lha spom ra ge sar te 'jig rten skyong ba'i lha chen po gsum la gsol mchod ka rtsom can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
80-83
རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔྱིད་ཀྱི་རོལ་མོ།
rma rgyal spom ra'i gsol mchod 'dod 'byung dpyid kyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
83-85
གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
ge sar skyes bu chen po'i gsol mchod rdzogs ldan sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
85-87
སྐུ་ལྷ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས།
sku lha ge sar rgyal po'i gsol mchod shin tu bsdus pa bkra shis kyi sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
87-89
ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
chos skyong chen po bkra shis 'od 'bar gyi gsol mchod mdor bsdus phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
89
རྩ་གསུམ་གསེར་སྐྱེམས།
rtsa gsum gser skyems
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
89-90
རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་གྲངས་གསོག།
rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
90-91
ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོགས།
yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
91
ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག་གི་ཚོགས་གྲངས་གསོག།
nyang gter mkha' 'gro khros nag gi tshogs grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
91-94
ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
lhag pa'i lha spyi la 'jug pa'i bskang bshags bsdus pa rtsa gsum dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
94
རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།
rtsa gsum skong bshags kun bzang mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
94-100
རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་སྐོང་གསོ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས།
rdo rje'i chos skyong rnams kyi skong gso nyung ngur bsdus pa 'dod rgu'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
100-102
བཟའ་བཏུང་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད།
bza' btung nang gi tshogs mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
102-107
ཡང་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར།
yang gtor ma cha gsum gyi cho ga shin tu bsdus pa phan bde'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
107-109
གཏོར་མ་ཆ་ལྔ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
gtor ma cha lnga shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
109-111
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག།
rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg gi cho ga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
111-115
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཚན་གཉིས་བཅས་ལྡེབ།
rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg tshan gnyis bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
115-118
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: