JKW-KABUM-21-ZHA-001-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕྱུགས་ལྷ་བསྟོད་པ།
Wylie title phyugs lha bstod pa JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 15, Pages 55-57 (Folios 28a3 to 29a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phyugs lha bstod pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 55-57. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
[edit]
ཕྱུགས་ལྷ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ། རྟ་ཕྱུགས་ཀྱི་བྲེས་ལྷ་བསྟོད་པར་འདོད་ན། སོ་སོའི་ར་བའི་གོང་དུ་གསས་མཁར་བརྩིག །དེ་ལ་ཤིང་རྩི་དང་བལ་ཚོན་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། ཕྱོགས་བཞིར་བསང་དང་ཕུད་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་འདུ་བྱ་བགེགས་སྦྱོང་བསང་ཁྲུས་སོགས་རྒྱས་པར་བྱུང་ན་ལེགས། མ་བྱུང་ཡང་རྣམས་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་ཁྲུས་ཆབ་འཐོར། ཨོཾ། དག་ཅིང་གཙང་མར་སྦྱར་བ་ཡི། །བདུད་རྩི་ཚན་གྱི་ཁྲུས་ཆབ་ལ། །གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོས་བྱིན་བརླབས་པའི། །སྔགས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་བགྱི་བས། །གནས་འདིར་འཚེ་བའི་གདོན་བགེགས་སྦྱང་། །གྲིབ་དང་མི་གཙང་ཕོག་པ་སྦྱང་། །རྟ་དང་ཕྱུགས་ལ་འགོ་བ་ཡི། །ལྷ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བས། །དམེ་མནོལ་གྲིབ་དང་མི་གཙང་ཀུན། །ཤེལ་དཀར་ཕྱིས་པ་བཞིན་དུ་དག །གངས་ལ་ཉི་འོད་ཕོག་པ་བཞིན། །དག་ཅིང་གསལ་འཚེར་གཟི་བརྗིད་འབར། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་ཤྭ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ར་བ་བསྐོར་ལ་འཐོར། དེ་ནས་བསང་ལ་ཆབ་བྲན། ཀྱཻ། བསང་གི་རྒྱུ་བྱུང་གང་ནས་བྱུང་། །གནམ་ལས་སྦྲང་ཆར་ཐིམ་བུར་འབབ། །ས་གཞི་དྲོད་དང་རླན་གྱིས་ཁྱབ། །དྲོད་གཤེར་འཛོམས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས། །བར་དུ་རྩི་ཤིང་སྤོས་སྨན་འཁྲུངས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་པ་ཆགས། །མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་བཀྲག་མདངས་ཆེ། །དྲི་ཚོར་ཙམ་གྱིས་ཁམས་དང་ཞིང་། །གྲིབ་དང་མི་གཙང་གདུང་བ་སེལ། །དེ་འདྲའི་ཤིང་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །འབར་བ་མེ་ཡི་ཀློང་དུ་བསྲེག །དཀར་མངར་ཟས་སྣའི་ཕུད་དང་སྦྱར། །རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བཅུད་དང་ལྡན། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པས། །དུ་བའི་ཕུང་པོ་རེ་རེ་ལས། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་འབྱུང་བར་གྱུར། ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ལན་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་བྱ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཀྱཻ། རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །འགགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །བསང་དང་ཞི་བའི་མཆོད་པ་བཞེས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད། །རྟ་ཕྱུགས་ལྷས་མལ་འདི་ཉིད་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། ། ༈
[edit]

phyugs lha bstod pa/ phyugs lha bstod pa bzhugs so/__na mo gu ru de ba d+hA ki nI yai/__rta phyugs kyi bres lha bstod par 'dod na/__so so'i ra ba'i gong du gsas mkhar brtsig__/de la shing rtsi dang bal tshon sogs kyis brgyan/__phyogs bzhir bsang dang phud mchod rgya cher 'du bya bgegs sbyong bsang khrus sogs rgyas par byung na legs/__ma byung yang rnams 'joms sme brtsegs sogs kyis bsngags pa'i khrus chab 'thor/__oM/__dag cing gtsang mar sbyar ba yi/__/bdud rtsi tshan gyi khrus chab la/__/gzungs sngags zab mos byin brlabs pa'i/__/sngags kyi chu yis khrus bgyi bas/__/gnas 'dir 'tshe ba'i gdon bgegs sbyang /__/grib dang mi gtsang phog pa sbyang /__/rta dang phyugs la 'go ba yi/__/lha srung rnams la khrus gsol bas/__/dme mnol grib dang mi gtsang kun/__/shel dkar phyis pa bzhin du dag__/gangs la nyi 'od phog pa bzhin/__/dag cing gsal 'tsher gzi brjid 'bar/__/bkra shis snang bas khyab gyur cig__/oM shud+d+he shud+d+he shwa d+ha na ye swA hA/__zhes brjod cing ra ba bskor la 'thor/__de nas bsang la chab bran/__kyai/__bsang gi rgyu byung gang nas byung /__/gnam las sbrang char thim bur 'bab/__/sa gzhi drod dang rlan gyis khyab/__/drod gsher 'dzoms pa'i rten 'brel las/__/bar du rtsi shing spos sman 'khrungs/__/ye shes bdud rtsi'i zil pa chags/__/mthong bas yid 'phrog bkrag mdangs che/__/dri tshor tsam gyis khams dang zhing /__/grib dang mi gtsang gdung ba sel/__/de 'dra'i shing mchog ya mtshan can/__/'bar ba me yi klong du bsreg__/dkar mngar zas sna'i phud dang sbyar/__/rin chen 'bru sman bcud dang ldan/__/sngags dang phyag rgyas byin brlabs pas/__/du ba'i phung po re re las/__/'dod yon rgya mtsho 'byung bar gyur/__na mas+sarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa sogs lan gsum phyag rgya dang bcas pa bya/__badz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes rgyas par spel/__kyai/__rang bzhin chos dbyings ngang nyid las/__/'gags med gzugs kyi skur bzhengs pa/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun dang /__/bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/chos skyong srung ma nor lha'i tshogs/__/thugs rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs/__/bsang dang zhi ba'i mchod pa bzhes/__/gser skyems bdud rtsi'i phud kyis mchod/__/rta phyugs lhas mal 'di nyid la/__ye shes chen po'i byin chen phob/___/___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: