JKW-KABUM-21-ZHA-001-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོགས།
Wylie title yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 32, Pages 90-91 (Folios 45b4 to 46a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (nyang ral nyi ma 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 90-91. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (bka' brgyad bde gshegs 'dus pa)
[edit]
༄༅། །ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོགས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། ཧཱུྃ། ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །འདོད་ཡོན་མཆོད་འབུལ་དམ་བསྐང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དགྲ་བགེགས་འགུག་བསྒྲལ་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཚོགས། །ཟག་མེད་བདུད་རྩི་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། །བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷཱནྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་ཅིང་བསྒྲལ་བསྟབ་བྱ། ལྷག་མ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾཿ ཛཿས་ལྷག་སྡུད་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཧཱུྃ། མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་མ། །མ་སྲིང་འབར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་ལོང་ལ། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སཱི་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་བསྔོ། སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་བོ། ། ༈
[edit]

yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs/ @#/_/yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i tshogs/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang sbyang /__oM AHhU~M ha ho hrIHsa brlab/__hU~M/__zhi khro bka' brgyad lha tshogs spyan 'dren gshegs/__/'dod yon mchod 'bul dam bskang dngos grub stsol/__/dgra bgegs 'gug bsgral sha khrag rus pa'i tshogs/__/zag med bdud rtsi dgyes pa chen por bzhes/__/oM ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA/__/badz+ra sa ma ya AH__sarba sha trUn big+hAn+ra dzaHhU~M ba~M hoHmA ra ya rbad:__kha kha khA hi khA hi:__zhes mchod cing bsgral bstab bya/__lhag ma pany+tsa a mr-i ta hU~M ho hrIH__e A ral+li hrIMH_dzaHsa lhag sdud spyan drangs la/__hU~M/__mkha' 'gro ging lang dbang phyug ma/__/ma sring 'bar ma pho nya'i tshogs/__/dpal gyi pham phab 'di long la/__/bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/oM uts+tshi Sh+Ta ba liM ta b+hak+Sha sI swA hA/__/zhes bsngo/__smon lam yang gdab bo/___/___!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: