གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title ge sar skyes bu chen po'i gsol mchod rdzogs ldan sprin gyi rol mo JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 27, Pages 83-85 (Folios 42a3 to 43a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ge sar skyes bu chen po'i gsol mchod rdzogs ldan sprin gyi rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 83-85. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ge sar
Colophon

།ཅེས་པའང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྒོ་ཅུང་ཟད་མཐོང་ལྟར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang gzhan la phan pa'i sgo cung zad mthong ltar mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar bris pa dge legs kyi don kun lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀཱ་རཱ་ཡ། །འདིར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཉན། བོད་ཡུལ་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་བླ་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱ་བར་འདོད་ན། གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་བསང་གསུར་སོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏཏྑཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྤེལ་བས། དངོས་སུ་བཤམས་པ་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ལས་འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས། ཧྲཱིཿ །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས། །སྤྱན་སྔར་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་ཞལ་བཞེས་པའི། །འཛམ་གླིང་ནོར་བུ་སེང་ཆེན་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་དབྱིངས་ནས་དགོངས། །ཀི་ཀཱི་བསྭོ་བསྭོའི་སྒྲ་ཡིས་དེང་འབོད་ན། །ཁྱུ་བྱུག་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོས་བསུས་པ་བཞིན། །གེ་སར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཅི་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་བྱེ་བའི་བདག་པོ་ཁྱོད། །ཆུ་འཛིན་ངོས་ལས་གློག་ཕྲེང་གཡོ་བ་ལྟར། །ཇེ་ཞིག་མ་ཡིན་ད་ལྟ་འདིར་སྤྱོན་ལ། །ཉོ་ཚོང་ལ་སོགས་དོན་གཉེར་བསམ་པ་སྒྲུབས། །ཏི་མའི་གྲོང་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེར་ལྟ་བུར་མཐའ་ཡས་པའི། །ཐུ་བོ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི། །ནོ་བི་ཀ་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་དགྱེས་རྒུར་བཞེས། །པི་ཝཾ་སྙན་པས་དྲངས་པའི་རོལ་མོ་དང་། །ཕུ་ཆུ་ལྟར་འཁྱིལ་ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱི་མཚོ། །བེ་ཏའི་ལྗོན་སོགས་ལེགས་བྲིས་དགའ་ཚལ་ཡང་། །མོ་རྨོངས་པ་ཧར་བྱེད་པའི་དཀོར་ཆས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཙཱི་ནའི་ལྗོངས་དང་འཕགས་བལ་བོད་ཡུལ་གྱི། །ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་རིགས་ལྡན་བྱེ་སྙེད་ཀུན། །ཛེ་ཏཱའི་ཚལ་བཞིན་འདིར་འདུས་སྙན་གྲགས་གཏམས། །ཝོ་ཛི་ཆུ་ལྷ། ཧས་ཀྱང་སྨྲ་བ་མི་ནུས་མཛོད། །ཞི་དང་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་དབང་དུ་སྡུས། །ཟུ་བརྟན་མའི་གཙོ་བོ། ལེ་སྨན་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་དབུ་འཕང་བསྟོད། །འེ་ཞེས་བསྐུལ་བའི་མོད་ནས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་། །ཡོ་གའི་འགལ་རྣལ་འབྱོར། བྱེད་ཐམས་ཅད་ཆོམས་ལ་ཕོབ། །རི་ཀླུངས་ཀུན་ཏུ་སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་སྤེལ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་བཞིན་རྟག་པར་བདག་ཅག་སྐྱངས། །ཤེ་མུན་ལྟ་བུའི་འཇིགས་པའི་གཡང་ལས་བསྲུང་། །སོ་སོར་འདོད་པའི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཧི་ཧིའི་བཞད་སྒྲ་གཡོ་བའི་ཕུ་ནུའི་སྡེ། །ཨུ་ད་དྷཱི་ལྟར་འཁྲིག་པ་འཁོར་དང་བཅས། །ཧེ་ཞེས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་བཀའ་སྩལ་དེང་དགོངས་ལ། །བོད་ཁམས་མཐའ་དམག་གདུག་པའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཆོད། །དུས་འཁྲུགས་ལོ་ཉེས་སད་སེར་བཙའ་ཐན་བསྲུང་། །རིགས་བརྒྱུད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག །བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྒོ་ཅུང་ཟད་མཐོང་ལྟར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

ge sar skyes bu chen po'i gsol mchod rdzogs ldan sprin gyi rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA kA rA ya/__/'dir o rgyan chen po'i bka' nyan/__bod yul yongs kyi dgra bla ge sar skyes bu chen po la gsol mchod bya bar 'dod na/__gtor ma skyems phud bsang gsur sogs ji ltar 'byor pa'i yo byad rnams la dmigs te/__na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba tat+khaM ut+ga te s+pha ra Na hi maM ga ga na khaM swA hA/__zhes nam mkha' mdzod kyi sngags dang phyag rgyas spel bas/__dngos su bshams pa dang yid kyis sprul pa'i mchod pa nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen po las 'dod rgu'i longs spyod char bzhin du 'bab par gyur pa'i mos pa dang bcas snyan pa'i dbyangs dang rol mo'i bye brag dang lhan cig tu 'di skad ces/__hrIH__/rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng gis/__/spyan sngar rdo rje'i tha tshig zhal bzhes pa'i/__/'dzam gling nor bu seng chen dgra 'dul rtsal/__/'khor bcas thugs dam ma g.yel dbyings nas dgongs/__/ki kI bswo bswo'i sgra yis deng 'bod na/__/khyu byug dpyid kyi dpal mos bsus pa bzhin/__/ge sar skyes bu chen po 'khor dang bcas/__/ngo mtshar lha yi khang bzang 'dir gshegs shig__/ci nas rdzu 'phrul bye ba'i bdag po khyod/__/chu 'dzin ngos las glog phreng g.yo ba ltar/__/je zhig ma yin da lta 'dir spyon la/__/nyo tshong la sogs don gnyer bsam pa sgrubs/__/ti ma'i grong rgya mtsho khyer lta bur mtha' yas pa'i/__/thu bo 'phags pa'i tshogs kyi rnal 'byor dang /__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs las byung ba'i/__/no bi ka yi mchod sprin dgyes rgur bzhes/__/pi waM snyan pas drangs pa'i rol mo dang /__/phu chu ltar 'khyil ja chang skyems kyi mtsho/__/be ta'i ljon sogs legs bris dga' tshal yang /__/mo rmongs pa har byed pa'i dkor chas thugs dam bskang /__/tsI na'i ljongs dang 'phags bal bod yul gyi/__/tshu rol mthong ba'i rigs ldan bye snyed kun/__/dze tA'i tshal bzhin 'dir 'dus snyan grags gtams/__/wo dzi chu lha/__has kyang smra ba mi nus mdzod/__/zhi dang srid pa'i phun tshogs dbang du sdus/__/zu brtan ma'i gtso bo/__le sman sogs dkar phyogs dbu 'phang bstod/__/'e zhes bskul ba'i mod nas yid srubs dpung /__/yo ga'i 'gal rnal 'byor/__byed thams cad choms la phob/__/ri klungs kun tu snod bcud 'byor pa spel/__/lu gu rgyud bzhin rtag par bdag cag skyangs/__/she mun lta bu'i 'jigs pa'i g.yang las bsrung /__/so sor 'dod pa'i re ba yid bzhin sgrubs/__/hi hi'i bzhad sgra g.yo ba'i phu nu'i sde/__/u da d+hI ltar 'khrig pa 'khor dang bcas/__/he zhes dgyes pa chen po'i ngang tshul gyis/__/o rgyan bla ma'i bka' stsal deng dgongs la/__/bod khams mtha' dmag gdug pa'i rgyu 'grul chod/_/dus 'khrugs lo nyes sad ser btsa' than bsrung /__/rigs brgyud 'bru nor longs spyod phywa g.yang khug__/bstan 'gro'i bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang gzhan la phan pa'i sgo cung zad mthong ltar mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar bris pa dge legs kyi don kun lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/__!

Footnotes

Other Information