JKW-KABUM-21-ZHA-001-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག་གི་ཚོགས་གྲངས་གསོག།
Wylie title nyang gter mkha' 'gro khros nag gi tshogs grangs gsog JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 33, Pages 91 (Folios 46a2 to 46a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (nyang ral nyi ma 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nyang gter mkha' 'gro khros nag gi tshogs grangs gsog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 91. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Deity khros ma nag mo
Notes This text was included at the end of the previous title, but it is not mentioned in the karchag. I have extracted the content from the previous text and made it into a separate text page.
[edit]
ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག་གི་ཚོགས་གྲངས་གསོག་སྐབས། ཚོགས་རྫས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་བྷེ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷྭི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་གིས་ཕུད་དང་། ཧཱུྃ། མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་མ༔ ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་ལྷག་སྡུད་ཚོགས༔ མཆོད་སྦྱིན་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུ་ཙྪིཥྚ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལྷག་མ་ཕུལ། སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་བོ། ། ༈
[edit]

nyang gter mkha' 'gro khros nag gi tshogs grangs gsog skabs/__tshogs rdzas/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang sbyang /__oM AHhU~M ga Na tsakra pU dza hU~M gis brlab/__hU~M/__rdo rje mkha' 'gro phag mo yum:__mkha' 'gro ma yi tshogs kyis bskor:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__rnal 'byor bdag la dngos grub stsol:__pheM pheM pheM/__oM shrI badz+ra b+he ra he kro d+h+wi kA lI ha ri ni sa ga Na tsakra pU dza hU~M gis phud dang /__hU~M/__mkha' 'gro ging lang dbang phyug ma:__pho nya la sogs lhag sdud tshogs:__mchod sbyin bzang po 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol pa'i phrin las mdzod:__oM u ts+tshiSh+Ta sarba DA ki nI pra tI ts+tsha ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__zhes lhag ma phul/__smon lam yang gdab bo/___/___!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: