JKW-KABUM-21-ZHA-001-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད།
Wylie title a phyi mched lnga'i gsol mchod JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 22, Pages 74-75 (Folios 37b6 to 38a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. a phyi mched lnga'i gsol mchod. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 74-75. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་གྲྭ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།

ces pa'ang dpal lhun grub steng gi phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i sku bcar grwa tshang rnams kyi thugs bzhed ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis

[edit]
༄༅། །ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་གཏོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཀྱེ། རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྐྱོང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་ལྔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔ་འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་དང་། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་ལྟར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སོལ། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་སྐྱིད། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་གྲྭ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།། །། ༈
[edit]

a phyi mched lnga'i gsol mchod/__ @#/_/a phyi mched lnga'i gsol mchod mdor bsdus bzhugs so/__/oM AHhU~M/__mchod gtor ye shes kyi bdud rtsi 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur/__kye/__rang bzhin chos kyi dbyings las ma g.yos kyang /__/sangs rgyas bstan skyong dngos grub mchog stsol phyir/__/dbyings phyug yum lnga'i sgyu 'phrul drwa ba'i gar/__/a phyi mched lnga 'khor bcas 'dir gshegs shig__/phyi nang gsang ba bla med mchod sprin dang /__/ye shes bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la/__/rtsa brgyud bla mas bka' bsgos dam bzhag ltar/__/sangs rgyas bstan srungs bstan 'dzin sku tshe srings/__/bstan pa'i sbyin bdag mnga' thang phyogs bcur spel/__/nad mug mtshon 'khrugs 'byung bzhi'i 'jigs pa sol/__/snod bcud kun tu phan bde'i dge mtshan skyid/__/rnam bzhi'i phrin las yid bzhin 'grub par mdzod/__/ces pa'ang dpal lhun grub steng gi phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i sku bcar grwa tshang rnams kyi thugs bzhed ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis//___//___!

Footnotes

Other Information