JKW-KABUM-21-ZHA-001-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title chos skyong chen po bkra shis 'od 'bar gyi gsol mchod mdor bsdus phrin las myur 'grub JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 29, Pages 87-89 (Folios 44a3 to 45a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chos skyong chen po bkra shis 'od 'bar gyi gsol mchod mdor bsdus phrin las myur 'grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 87-89. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་སྐྱབ༷ས་མགོ༷ན་ཐ༷མས་ཅད༷་མཁྱེན༷་པ༷་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་ཏུ་ཕེབས་པ་ལྟར། །ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གནས་ལྔ་རིག་པ་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།

ces pa'ang skyabaXs mgoXn thaXms cadaX mkhyenaX paX chen po'i zhal snga nas kyis bka'i cod pan spyi bo'i rgyan tu phebs pa ltar/__/shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam gtan gyi khang bur shar mar spel ba'i yi ge pa ni gnas lnga rig pa 'jam dbyangs dga' ba'i blo gros kyis bgyis pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། །དེ་ལ་འདིར་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་ལ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་འདོད་དོན་ཞུ་བའི་སླད་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བར་འདོད་ན། སྐོང་རྫས་བྱིན་རླབས་མདོར་བསྡུས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཟུང་འཇུག་བདེ༷་བ༷་ཆེ༷ན་པོ༷འི་ཡེ་ཤེས་འདི། །སྲིད་ཞིའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །དེང་འདིར་ཕན་བདེའི་བཀྲ༷་ཤི༷ས་འོ༷ད་འ༷བར་བའི། །ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ད་ཚུར་བྱོན། །ཏིང་འཛིན་རོལ་མོས་བཀོད་པའི་ཁང་བཟང་དུ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་སྤྱན་གཟིགས་མཐའ་ཡས་པའི། །མངའ་ཐང་འབྱོར་པ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་འདིར། །དགྱེས་བཞིན་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །མགོན་ཁྱོད་གཟོད་ནས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །རིག་དང་བརྩེ་བའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་པར། །མི་ཕྱེད་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱི་མཆོད་རྣམ་མང་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །ནང་མཆོད་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ། །གསང་བ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སོགས། །ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས་ཀུན་མཐོལ་བཤགས་ན། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པ་མཆོག་གིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི། །བསམ་པའི་དོ༷ན་ཀུན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ༷་པ་དང་། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་འཇིགས་བྲལ་ཆེན་པོ་ཡི། །རི༷ང་ལུག༷ས་ཕྱོགས་བརྒྱས་འཕེ༷ལ་བ་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་རྡོ༷་རྗེ༷་བཙུན༷་མོའི༷་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་གང་དུ་བཞུགས་པ་དེར། །གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་རབ་བསྐྱོད་ལ། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ཅག་སྙིང་ནས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་པའི། །སྨྲེ་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་སྙན་ཏུ་གསོལ་ནས་ཀྱང་། །ངོ་མཚར་མཆོ༷ག་གི༷་སྤྲུལ༷་སྐུའི༷་ཉིན་མོར་བྱེད། །འཁྲུལ་མེད་མྱུར༷་དུ༷་འཆ༷ར་བར་མཛ༷ད་དུ་གསོལ། །བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག་སྤྲུལ་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་ལྡན་འབྱོར་པ་རྒྱས། །བསྟན་འགྲོའི་ཕ༷ན་བདེ༷་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། །ཅེས་པའང་སྐྱབ༷ས་མགོ༷ན་ཐ༷མས་ཅད༷་མཁྱེན༷་པ༷་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་ཏུ་ཕེབས་པ་ལྟར། །ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གནས་ལྔ་རིག་པ་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ། །
[edit]

bkra shis 'od 'bar gyi gsol mchod/__ @#/_/chos skyong chen po bkra shis 'od 'bar gyi gsol mchod mdor bsdus phrin las myur 'grub ces bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+hi rastu/__/de la 'dir chos skyong chen po bkra shis 'od 'bar la dmigs kyis bsal ba'i 'dod don zhu ba'i slad gsol mchod phrin las bcol bar 'dod na/__skong rdzas byin rlabs mdor bsdus pa sngon du 'gro bas/__zung 'jug bdeX baX cheXn poX'i ye shes 'di/__/srid zhi'i rnam rol cir yang 'char ba las/__/deng 'dir phan bde'i bkraX shiXs 'oXd 'aXbar ba'i/__/chos skyong chen po 'khor bcas da tshur byon/__/ting 'dzin rol mos bkod pa'i khang bzang du/__/dngos 'byor yid sprul spyan gzigs mtha' yas pa'i/__/mnga' thang 'byor pa chen po'i 'dun sa 'dir/__/dgyes bzhin phrin las mdzad phyir rtag tu bzhugs/__/mgon khyod gzod nas sras bcas rgyal kun gyi/__/rig dang brtse ba'i ngo bor byang chub kyang /__/thugs rje'i dbang gis bstan pa srung mdzad par/__/mi phyed gus pa'i yid kyis phyag 'tshal lo/__/phyi mchod rnam mang 'dod yon sprin phung 'phro/__/nang mchod zag med bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil/__/gsang ba bde stong zung 'jug ye shes kyis/__/rdo rje'i chos srung 'khor bcas thugs dam bskang /__/bdag cag ma rig 'khrul pa'i gzhan dbang gis/__/rtsa ba yan lag dam tshig nyams chags sogs/__/thugs dang 'gal ba'i las kun mthol bshags na/__/sgrib med tshangs pa mchog gis dngos grub stsol/__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod la sogs pa'i/__/bsam pa'i doXn kun chos bzhin 'grubaX pa dang /__/rgyal bstan spyi dang 'jigs bral chen po yi/__/riXng lugaXs phyogs brgyas 'pheXl ba mdzad du gsol/__/khyad par rdoX rjeX btsunaX mo'iX ye shes sku/__/dag pa'i zhing khams gang du bzhugs pa der/__/glog ltar myur ba'i shugs kyis rab bskyod la/__/thugs dam dbyings nas bskul bar mdzad du gsol/__/bdag cag snying nas gdung bas gsol 'debs pa'i/__/smre sngags rdo rje'i snyan tu gsol nas kyang /__/ngo mtshar mchoXg giX sprulaX sku'iX nyin mor byed/__/'khrul med myuraX duX 'chaXr bar mdzaXd du gsol/__/bstan pa'i gtsug rgyan mchog sprul zhabs brtan cing /__/bstan 'dzin mkhas grub 'jig rten khams kun khyab/__/bstan pa'i sbyin bdag chos ldan 'byor pa rgyas/__/bstan 'gro'i phaXn bdeX 'phel ba'i phrin las mdzad/__/ces pa'ang skyabaXs mgoXn thaXms cadaX mkhyenaX paX chen po'i zhal snga nas kyis bka'i cod pan spyi bo'i rgyan tu phebs pa ltar/__/shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsam gtan gyi khang bur shar mar spel ba'i yi ge pa ni gnas lnga rig pa 'jam dbyangs dga' ba'i blo gros kyis bgyis pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/___/___!_oM AHhU~M/__/

Footnotes

Other Information