JKW-KABUM-21-ZHA-001-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེ་སྲིན་རྫོང་རྒྱལ་མོའི་བསང་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title rdo rje srin rdzong rgyal mo'i bsang mchod 'dod dgu'i char 'bebs JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 20, Pages 68-70 (Folios 34b5 to 35b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje srin rdzong rgyal mo'i bsang mchod 'dod dgu'i char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 68-70. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Colophon

།ཅེས་པའང་སྤམ་འཛོང་དགོན་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་སྤེལ་བ་ཛ་ཡན་ཏུ། དགེའོ།།

ces pa'ang spam 'dzong dgon pa'i bla grwa rnams kyi thugs bzhed bzhin shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar spel ba dza yan tu/__dge'o//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེ་སྲིན་རྫོང་རྒྱལ་མོའི་བསང་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། ཨོཾ་སྭ སྟི་སིདྡྷཾ། དེ་ལ་གཞི་བདག་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་སྲིང་རྫོང་རྒྱལ་མོ་ལ་བསང་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་པས། བསང་རྫས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམས་འཕྲུལ་པའི། །བསང་མཆོད་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་དུ་གྱུར། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །དེང་འདིར་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་གཞི་བདག་ཚུལ། །སྔགས་སྲུང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་སྲིང་རྫོང་རྒྱལ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན། །འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བཤམས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་དབུས། །དྲྭི་ཞིམ་ངད་ལྡན་བདུད་རྩི་བསང་མཆོད་སྤྲིན། །གང་བཞེད་ཡིད་བཞིན་འཆར་བའི་འདོད་ཡོན་གཏེར། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་དང་། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སོགས། །ཕུན་ཚོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་མཐོལ་བཤགས་ནས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་སྟོན། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་པད་བརྟེན། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ལ། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱབས་པ་དང་། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསང་གཞུང་དང་མ་འབྲེལ་ན། ནོང་བཤགས་དང་གཤེགས་གསོལ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱའོ། །ཅེས་པའང་སྤམ་འཛོང་དགོན་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་སྤེལ་བ་ཛ་ཡན་ཏུ། དགེའོ།། །།
[edit]

srin rdzong rgyal mo'i bsang mchod/__ @#/_/rdo rje srin rdzong rgyal mo'i bsang mchod 'dod dgu'i char 'bebs bzhugs so/__oM swa_sti sid+d+haM/__de la gzhi bdag chen mo rdo rje sring rdzong rgyal mo la bsang mchod 'bul bar 'dod pas/__bsang rdzas/__a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang /__/ting nge 'dzin gyis rnams 'phrul pa'i/__/bsang mchod zag med bdud rtsi'i sprin/__/'dod yon rgya mtsho'i gter du gyur/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab/__oM AHhU~M/__'khor 'das kun la khyab pa'i ye shes ni/__/srid zhi'i rnam 'gyur cir yang 'char ba las/__/deng 'dir dkar phyogs skyong ba'i gzhi bdag tshul/__/sngags srung chen mo rdo rje sring rdzong rgyal/__/phrin las rnam bzhi'i sgyu 'phrul drwa ba'i sprin/__/'khor bcas 'dir gshegs bshams pa'i gdan la bzhugs/__/snod bcud dag pa'i zhing gi bkod pa'i dbus/__/drwi zhim ngad ldan bdud rtsi bsang mchod sprin/__/gang bzhed yid bzhin 'char ba'i 'dod yon gter/__/me tog bdug spos snang gsal dri chab dang /__/zhal zas rol mo gzugs sgra dri ro reg__/bkra shis rdzas rtags rgyal srid sna bdun sogs/__/phun tshogs 'dod pa'i yon tan rnam mang pos/__/thugs dam bskang zhing nyams chag mthol bshags nas/__/rnal 'byor bdag la dgyes pa'i 'dzum zhal ston/__/rdo rje 'chang dbang pad+ma thod phreng sogs/__/rtsa brgyud bla ma'i dam tshig rjes dgongs la/__/bshad sgrub bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang /__/bstan 'dzin tshogs rnams bskal brgyar zhabs pad brten/__/chos ldan rgyal po'i mnga' thang rgyas pa dang /__/'gro rnams bde skyid phun sum tshogs par mdzod/__/khyad par bdag cag dpon slob yon mchod la/__/gzhi byes kun tu srung zhing skyabs pa dang /__/gnas skabs mthar thug phun sum tshogs pa'i dpal/__/phan bde'i dga' ston rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces brjod cing bsang gzhung dang ma 'brel na/__nong bshags dang gshegs gsol bkra shis sogs bya'o/__/ces pa'ang spam 'dzong dgon pa'i bla grwa rnams kyi thugs bzhed bzhin shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar spel ba dza yan tu/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information