JKW-KABUM-21-ZHA-001-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཟའ་བཏུང་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད།
Wylie title bza' btung nang gi tshogs mchod JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 37, Pages 100-102 (Folios 50b1 to 51b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bza' btung nang gi tshogs mchod. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 100-102. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Colophon

།ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་གཞེས་ལྟར་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang rig 'dzin gong ma rnams kyi phyag gzhes ltar many+dzu g+ho Shas bris pa dge

[edit]
༄༅། །བཟའ་བཏུང་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྷྱཿ བཟའ་བཏུང་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་ནི། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་མདུན་དུ་གཙང་ཞིང་མཛེས་པར་བཤམ། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རིག་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་ལས་སོ། །པ་སྟོང་གསལ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོར་སེམས་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་འཛུམ་མདངས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ལྟ་བས་མི་ངོམས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ ཉི་ཟླ་པད་སྟེང་ཕྱེད་སྐྱིལ་འགྱིང་ཚུལ་བཞུགས༔ སྙིང་ནང་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང་༔ དུང་ཁང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ རྩ་ནང་ཐུབ་དྲུག་དཔའ་བོ༷་མཁའ་འགྲོས་གང་༔ གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བརྗིད་མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ༔ གནས་གསུམ་ཐིག་ལེ་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་༔ སྤྱི་གཙུག་ཨུ་རྒྱན་བཻ་རོ་བི་མ་ལར༔ རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བསྐྱེད༔ གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་སོ། །ཡ་རྐན་རིགས་ལྔ་མ་རྐན་གཤེགས་མ་ལྔ༔ ལག་གཡས་དཔའ་བོ་ལག་གཡོན་དཔའ་མོ་ལྔ༔ ཟས་སྐོམ་ལག་པ་གཡས་པས་བཀབ་པ་ཡིས༔ སྙོམས་འཇུག་ཚུལ་བསམ་སྦྱོར་མཚམས་བྱང་སེམས་བབས༔ འབྲུ་གསུམ་བྱིན་རླབས་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ལག་གཉིས་སྦྱར་བས་ཚིམ་ཞིང་རབ་ཏུ་མཉེས༔ མགྲིན་པའི་པདྨར་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས༔ ཆོས་འཁོར་དབུས་སུ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། ལྟེ་བར་གྲུ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཚིགས་ཆེན་རྣམས་སུ་ཁྲོ་ཆེན་འབར་བ་དང་༔ མདོར་ན་རྩ་ཁམས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ གནས་གྱུར་ལག་གཡས་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོ་ལྔས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཧཱུྃ། བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ནི༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ འདོད་ཡོན་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ མཉམ་པའི་སྒྲུབ་རྫས་ཆེན་པོ་འདི། །བདག་དང་མཉམ་པའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་དང་བགོ། །ལོངས་སྤྱོད་ལྔ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐིམ། །ཆོས་ཉིད་ལ་ཡང་ཆོས་ཉིད་རོལ། །ཅེས་དང་། ཧོཿ བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སྟེ། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །འགུལ་བསྐྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །ཟས་ཀྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་བདག་ཀྱང་། །ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཐ་མལ་རྟོག་པ་སྤངས་ལ་རང་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཚིམ་པར་རོལ་རྗེས། རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱའོ། དེའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རང་ལུས་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་བསྐྱེད་རིམ་ལས༔ མ་གཡོས་བཞིན་དུ་ཟས་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ན༔ དཀོན་མཆོག་གླུད་དང་དགེ་འདུན་དཀོར་ལ་སོགས༔ ལོག་པའི་ཟས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ༔ ཅེས་དང་གཞུང་གཞན་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་གཞེས་ལྟར་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈
[edit]

bza' btung nang gi tshogs mchod/__ @#/_/bza' btung nang gi tshogs mchod bzhugs so/__/na mo gu ru de ba DA ki nI b+h+yaH__bza' btung nang gi tshogs mchod ni/__longs spyod kyi dngos po rnams mdun du gtsang zhing mdzes par bsham/__skyabs sems sngon du 'gro bas/__oM AHhU~M/__rig kun skyong gling pa'i rdor sems snying thig las so/__/pa stong gsal 'od kyi gzhal yas su:__hU~M las rdor sems sku mdog dkar la 'tsher:__zhal gcig 'dzum mdangs rin chen rgyan gyis mdzes:__lta bas mi ngoms rdo rje dril bu bsnams:__nyi zla pad steng phyed skyil 'gying tshul bzhugs:__snying nang sangs rgyas sum cu rtsa drug dang :__dung khang khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad dang :__rtsa nang thub drug dpa' boX mkha' 'gros gang :__gsal 'tsher lhun sdug gzi brjid mnyen lcug 'khril:__gnas gsum thig le 'bru gsum dkar dmar mthing :__spyi gtsug u rgyan bai ro bi ma lar:__rtsa brgyud rig 'dzin bla ma'i tshogs kyis bskor:__snang stong chu zla 'ja' tshon lta bur bskyed:__grol thig dgongs pa rang grol las so/__/ya rkan rigs lnga ma rkan gshegs ma lnga:__lag g.yas dpa' bo lag g.yon dpa' mo lnga:__zas skom lag pa g.yas pas bkab pa yis:__snyoms 'jug tshul bsam sbyor mtshams byang sems babs:__'bru gsum byin rlabs bde stong bdud rtsir gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum/__lag gnyis sbyar bas tshim zhing rab tu mnyes:__mgrin pa'i pad+mar bla ma yab yum tshogs:__chos 'khor dbus su yi dam lha tshogs dang /__lte bar gru gsum dam can srung ma'i tshogs:__tshigs chen rnams su khro chen 'bar ba dang :__mdor na rtsa khams zhi khro'i dkyil 'khor du:__gnas gyur lag g.yas 'dod yon lha mo lngas:__zag med bdud rtsi'i mchod pa phul bar gyur:__ces brjod cing bsams la/__hU~M/__bza' btung tshogs kyi longs spyod ni:__'od zer spro bsdu'i sbyor ba yis:__'dod yon lha mo nam mkha' gang :__ye shes lha tshogs mchod par bzhes:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI ga Na tsa kra pU dza sa ma ye hU~M:__mnyam pa'i sgrub rdzas chen po 'di/__/bdag dang mnyam pa'i tshogs la 'bul/__/bza' dang bca' dang btung dang bgo/__/longs spyod lnga ldan thams cad ni/__/dkyil 'khor la yang dkyil 'khor thim/__/chos nyid la yang chos nyid rol/__/ces dang /__hoH__bdag lus phung khams skye mched ni/__/gdan gsum tshang ba'i ngo bo ste/__/dam pa rigs brgya'i dkyil 'khor lha/__/'gul bskyod thams cad bde ba che/__/rdo rje'i dam tshig bla na med/__/byang chub sems kyi sprin chen por/__/gnyis med mnyam pa'i ngang du rol/__/rnal 'byor lam gyi tshogs rdzogs nas/__/zas kyi sgrib par mi 'gyur zhing /__/gtan pa med pa'i sbyin bdag kyang /__/theg chen 'bras bur spyod par shog__/ces brjod cing tha mal rtog pa spangs la rang lus phung khams skye mched gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor gyi bdag nyid du mos pa la mchod pa'i tshul gyis tshim par rol rjes/__rdo rje phung po'i grong khyer du/__/tshogs kyi 'khor los mchod pa yis/__/bdag gzhan 'gro ba ma lus pa/_____/dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog_____/ces sogs bsngo smon ji ltar rigs pa bya'o/__de'i phan yon kyang thugs gter chen po grol ba'i thig le las/__rang lus a nu yo ga'i bskyed rim las:__ma g.yos bzhin du zas la spyod gyur na:__dkon mchog glud dang dge 'dun dkor la sogs:__log pa'i zas kyi 'jigs pa kun las grol:__ces dang gzhung gzhan las kyang rgya cher 'byung ba ltar ro/__/zhes pa'ang rig 'dzin gong ma rnams kyi phyag gzhes ltar many+dzu g+ho Shas bris pa dge/___/___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: