གངས་ཆེན་ཉེར་གཅིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gangs chen nyer gcig gi mchod phreng JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 12, Pages 41-46 (Folios 21a5 to 23b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gangs chen nyer gcig gi mchod phreng. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 41-46. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ། གངས་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ཡུལ་སྐྱོང་མཆོད་པ་ནི། གཏོར་མ་དཀར་དམར་སྐྱེམས་ཕུད་བསང་སོགས་མཆོད་རྫས་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། རང་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་འདི་ལྟར་གྱེར་རོ། །ཧཱུྃ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་གངས་ཆེན་ཉེར་གཅིག་གི། །ཡུལ་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་སྐད་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ནས། མདུན་དུ་དགྱེས་ཤིང་དུལ་བས་འཁོད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཐང་ལྷའི་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རྩལ། །དཀར་སྨུག་ཁ་ཊྭཱྃ་མདུང་ཞགས་དགྲ་སྟྭ་ཐོགས། །རྟ་དཀར་ཆིབས་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛད། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་བསྟན་དགྲ་ཆོམས་ལ་ཕོབས། །གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཏི་སེའི་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་གཟི་འབར་རྩལ། །དཀར་སྨུག་བ་དན་རྩེ་གསུམ་གསེར་འཁོར་ཐོགས། །གླང་ཆེན་ཞོན་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛད། །ལྷ་ཀླུ་རྒྱུ་སྐར་ཤུགས་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་བསྲུང་བསྟན་དགྲ་ཆོམས་ལ་ཕོབས། །གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཧཱུྃ་བྷྱོ། མང་མཁར་གངས་གནས་ཆེ་བཙན་བདུད་འཇོམས་རྩལ། །དམར་སེར་བདུད་ཆས་འོད་མའི་མདའ་གཞུ་འགེངས། །ཅང་ཤེས་ཞོན་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛད། །ཀླུ་བཙན་བྱེ་བ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་སོགས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། བུ་ལེ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབར་རྩལ། །ནག་མོ་མདུང་རྣོན་ཐོགས་ཤིང་ཉི་ཞགས་འཕེན། རྟ་ནག་ཞོན་ནས༴ དྲག་མོ་སྤུན་དགུ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། སྟར་སྒོ་གངས་གནས་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །དམར་ནག་བདུད་ཆས་མདུང་རྣོན་ལྕགས་གཞུ་འགེངས། །རྟ་ནག་ཞོན་ནས༴ གཟའ་བརྒྱད་བདུད་སྲིན་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཕོ་མ་གངས་གནས་ངམ་ལྡན་རྒྱལ་མོ་རྩལ། །དཀར་སྔོན་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་པད་ཕྲེང་ཐོགས། །འབྲུག་ལ༴ ལྷ་ཀླུའི་སྨན་མོ་འབུམ་སྡེའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། མཁའ་རི་གངས་གནས་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་མོ་རྩལ། དཀར་གསལ་མདའ་དར་དུང་སྐྱོགས་གསེར་བུམ་ཐོགས། རྐྱང་རྒོད་ཞོན་ནས༴ གངས་སྨན་བདུད་བཙན་གཉན་གྱི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཁ་རག་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་མ། །སྔོན་མོ་མདའ་དར་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ཐོགས། །མཁའ་ལྡིང་ཞོན་ནས༴ གཉན་རྗེ་སྲིན་མོ་ཤ་ཟའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། རྩེ་དྷུམ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་རྩལ། །གནོད་སྦྱིན་མཐིང་ནག་བེ་ཅོན་ཞགས་པ་ཐོགས། །རྒྱ་སྟག་ཞོན་ནས༴ གདུག་ཅན་དྲེགས་པ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ལ་ཕྱི་གངས་གནས་དགེ་བསྙེན་དགྱེས་པ་རྩལ། །དཀར་གསལ་འཛུམ་མདངས་རྩེ་གསུམ་བ་དན་ཐོགས། སེང་གེ་ཞོན༴ དགེ་བསྙེན་མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས། འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཚེ་རིང་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱི་རྩལ། །དཀར་དམར་མཛེས་འཛུམ་མདའ་དར་མེ་ལོང་ཐོགས། གངས་སེང་ཞོན༴ སྨན་མོ་བརྟན་སྐྱོང་ཡ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། སྣ་ནམ་གངས་གནས་རྫོང་བདག་དྲག་པོ་རྩལ། །མཐིང་ནག་གཏུམ་རྔམས་རལ་གྲི་རུ་མཚོན་ཐོགས། །ཅང་ཤེས་ཞོན༴ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཏི་སྒྲོ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་འབར་རྩལ། དམར་སེར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་བཙན་ཞགས་བསྣམ། །ཅང་ཤེས་ཞོན༴ ལྷ་ཀླུའི་སྨན་དང་གིང་བཙན་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། བདེ་མཆོག་གངས་གནས་དཔའ་བོ་གསང་བ་འཛིན། །དམར་སེར་རྔམས་བརྗིད་རལ་གྲི་བནྡྷ་ཐོགས། བ་གླང་ཞོན༴ བཀའ་ཉན་མི་སྲུན་རྫུ་འཕྲུལ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། འོ་དེ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་རབ་འཇིགས་རྩལ། །དམར་ནག་བཙན་རས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་ཐོགས། །སྟག་ལ་ཞོན༴ བཀའ་ཉན་ཀླུ་བདུད་དུ་མའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཤམ་བྷོ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བརྩེགས་རྩལ། །དཀར་སྨུག་སྲིན་ཆས་རྡོ་རྗེ་མདུང་རྣོན་གསོར། །གཡག་དཀར་ཞོན༴ ལྷ་ཀླུ་མ་མོ་སྨན་ཕྲན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། གསལ་རྗེ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་ལེགས་གྲུབ་རྩལ། །མཐིང་ནག་ཁྲོ་སྒེག་ཙིཏྟ་བེ་ཅོན་ཐོགས། །འབྲོག་གཡག་ཞོན༴ གནོད་སྦྱིན་མ་མོ་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་ཚོགས་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཧ་པོ་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རབ་རྩལ། །གསེར་མདོག་བརྗིད་ཆགས་རལ་གྲི་བ་དན་འཕྱར། །མ་ཧེ་ཞོན༴ འདྲེ་མོ་ལྷ་སྲིན་མ་བདུད་ཚོགས་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། གནོད་སྦྱིན་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་ཆེན་རྩལ། །མཐིང་ནག་བཙན་ཆས་རྡོ་རྗེ་མདུང་དར་འཕྱར། །ཅེ་སྤྱང་ཞོན༴ བཙན་བདུད་གནོད་སྦྱིན་མི་སྲུན་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཙ་རིའི་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་བདེ་མཆོག་རྩལ། །མཐིང་ནག་སྲིན་ཆས་རྩེ་གསུམ་ཐུན་ཁྲག་ཐོགས། །བདུད་རྟ་ཞོན༴ གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན༴ གངས་ཅན༴ བཤད་སྒྲུབ༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ། ང་ལའི་གངས་གནས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་རྩལ། །མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་རྡོ་རྗེ་སྦྲུལ་ཞགས་ཐོགས། །གཡུ་འབྲུག་ཞོན༴ ལྷ་གཉན་དྲེགས་པ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས༴ སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་བསྟན་དགྲ་ཆོམ་ལ་ཕོབས། །གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ། ༈
[edit]

gangs chen nyer gcig gi mchod phreng /__ na mo gu ru pad+ma he ru kA ya/__gangs chen nyi shu rtsa gcig gi yul skyong mchod pa ni/__gtor ma dkar dmar skyems phud bsang sogs mchod rdzas rnams sngags drug phyag drug gis byin gyis brlabs la/__rang nyid pad+ma drag po'i nga rgyal dang bcas 'di ltar gyer ro/__/hU~M/__rang nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon las/__/'od zer lcags kyus gangs chen nyer gcig gi/__/yul skyong 'khor bcas skad cig spyan drangs nas/__mdun du dgyes shing dul bas 'khod par gyur/__hU~M b+h+yo/__thang lha'i gangs gnas rdo rje 'bar ba rtsal/__/dkar smug kha T+wA~M mdung zhags dgra s+t+wa thogs/__/rta dkar chibs nas bstan pa'i bya ra mdzad/__/lha klu gnod sbyin dri za'i tshogs dang bcas/__/'dir gshegs 'dod yon rgya mtsho'i mchod pa bzhes/__/sangs rgyas bstan srung bstan dgra choms la phobs/__/gangs can mtha' dbus kun tu bde ba dang /__/bshad sgrub bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/__/hU~M b+h+yo/__ti se'i gangs gnas rdo rje gzi 'bar rtsal/__/dkar smug ba dan rtse gsum gser 'khor thogs/__/glang chen zhon nas bstan pa'i bya ra mdzad/__/lha klu rgyu skar shugs 'gro'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs 'dod yon rgya mtsho'i mchod pa bzhes/__/sangs rgyas bstan bsrung bstan dgra choms la phobs/__/gangs can mtha' dbus kun tu bde ba dang /__/bshad sgrub bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/__/hU~M b+h+yo/__mang mkhar gangs gnas che btsan bdud 'joms rtsal/__/dmar ser bdud chas 'od ma'i mda' gzhu 'gengs/__/cang shes zhon nas bstan pa'i bya ra mdzad/__/klu btsan bye ba mang po'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs sogs/__/sangs rgyas bstan srung =__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__bu le gangs gnas rdo rje dpal 'bar rtsal/__/nag mo mdung rnon thogs shing nyi zhags 'phen/__rta nag zhon nas=__drag mo spun dgu sde brgyad tshogs dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__star sgo gangs gnas dpal gyi rdo rje rtsal/__/dmar nag bdud chas mdung rnon lcags gzhu 'gengs/__/rta nag zhon nas=__gza' brgyad bdud srin mang po'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan srung =__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__pho ma gangs gnas ngam ldan rgyal mo rtsal/__/dkar sngon rdo rje'i dbyug pa pad phreng thogs/__/'brug la=__lha klu'i sman mo 'bum sde'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=___bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__mkha' ri gangs gnas mkha' spyod dpal mo rtsal/__dkar gsal mda' dar dung skyogs gser bum thogs/__rkyang rgod zhon nas=__gangs sman bdud btsan gnyan gyi 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__kha rag gangs gnas rdo rje khyung btsun ma/__/sngon mo mda' dar 'phrul gyi me long thogs/__/mkha' lding zhon nas=__gnyan rje srin mo sha za'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__rtse d+hum gangs gnas rdo rje bzang po rtsal/__/gnod sbyin mthing nag be con zhags pa thogs/__/rgya stag zhon nas=__gdug can dregs pa mang po'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=_gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__la phyi gangs gnas dge bsnyen dgyes pa rtsal/__/dkar gsal 'dzum mdangs rtse gsum ba dan thogs/__seng ge zhon=__dge bsnyen mkha' 'gro shugs 'gro'i tshogs dang bcas/__'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__tshe ring gangs gnas rdo rje dpal gyi rtsal/__/dkar dmar mdzes 'dzum mda' dar me long thogs/__gangs seng zhon=__sman mo brtan skyong ya ma'i tshogs dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__sna nam gangs gnas rdzong bdag drag po rtsal/__/mthing nag gtum rngams ral gri ru mtshon thogs/__/cang shes zhon=__klu gnyan sa bdag gnod sbyin 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__ti sgro gangs gnas rdo rje g.yu 'bar rtsal/__dmar ser me tog phreng ba btsan zhags bsnam/__/cang shes zhon=__lha klu'i sman dang ging btsan 'khor tshogs bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__bde mchog gangs gnas dpa' bo gsang ba 'dzin/__/dmar ser rngams brjid ral gri ban+d+ha thogs/__ba glang zhon=__bka' nyan mi srun rdzu 'phrul 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__'o de gangs gnas rdo rje rab 'jigs rtsal/__/dmar nag btsan ras rdo rje dgra s+t+wa thogs/__/stag la zhon=__bka' nyan klu bdud du ma'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__sham b+ho gangs gnas rdo rje dpal brtsegs rtsal/__/dkar smug srin chas rdo rje mdung rnon gsor/__/g.yag dkar zhon=__lha klu ma mo sman phran tshogs kyis bskor/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__gsal rje gangs gnas rdo rje legs grub rtsal/__/mthing nag khro sgeg tsit+ta be con thogs/__/'brog g.yag zhon=__gnod sbyin ma mo lha srin dregs tshogs bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__ha po gangs gnas rdo rje mchog rab rtsal/__/gser mdog brjid chags ral gri ba dan 'phyar/__/ma he zhon=__'dre mo lha srin ma bdud tshogs dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__gnod sbyin gangs gnas rdo rje gtum chen rtsal/__/mthing nag btsan chas rdo rje mdung dar 'phyar/__/ce spyang zhon=__btsan bdud gnod sbyin mi srun 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__tsa ri'i gangs gnas rdo rje bde mchog rtsal/__/mthing nag srin chas rtse gsum thun khrag thogs/__/bdud rta zhon=__gnas yul zhing skyong mang po'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan=__gangs can=__bshad sgrub=__hU~M b+h+yo/__nga la'i gangs gnas rdo rje dgra 'joms rtsal/__/mthing nag khro gtum rdo rje sbrul zhags thogs/__/g.yu 'brug zhon=__lha gnyan dregs pa mang po'i 'khor dang bcas/__/'dir gshegs=__sangs rgyas bstan srung bstan dgra chom la phobs/__/gangs can mtha' dbus kun tu bde ba dang /__/bshad sgrub bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/___/___!_

Footnotes

Other Information