JKW-KABUM-21-ZHA-001-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྐུ་ལྷ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title sku lha ge sar rgyal po'i gsol mchod shin tu bsdus pa bkra shis kyi sgra dbyangs JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 28, Pages 85-87 (Folios 43a6 to 44a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sku lha ge sar rgyal po'i gsol mchod shin tu bsdus pa bkra shis kyi sgra dbyangs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 85-87. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ge sar
Colophon

།ཅེས་པའང་གླིང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའི་ཕྲིན་ལས་པ་དད་དམ་ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱིས་སྐྱོང་བའི་བཟང་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་གསུང་ངོར། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དུས་ཚེས་དགེ་བར་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ།

ces pa'ang gling rje rin po che'i bka'i phrin las pa dad dam lugs gnyis dpal gyis skyong ba'i bzang po dpal ldan bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas gsung ngor/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dus tshes dge bar 'phral du bris pa mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །སྐུ་ལྷ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀཱ་རཱ་ཡ། མཆོད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་བསང་སོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པའི་མཆོད་རྫས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཧྲཱིཿ ཏིང་འཛིན་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རོལ་མོ་ལས། །བྱུང་བའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཡོས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས། །སྐྱབས་གནས་མཆོད་འོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཁྱད་པར་ལྷ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། །བོད་ཁམས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །སྐུ་ལྷ་གེ་སར་སྐྱེས་བུ་དོན་གྲུབ་སོགས། །མཆེད་འཁོར་སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་བཅས་པ་ཀུན། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུའི་གཏེར་གྱིས་འབོད། །ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་། །ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་བཞེས། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་མངའ་གསོལ་ན། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྟོན། །རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་བསྐྱེད། །འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་ཟློག་མི་མཐུན་བར་ཆད་བསྒྱུར། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་ཁ་འཛིན་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། །ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་འཇིགས་པ་ཞི་བར་མཛོད། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་སྟོབས་འབྱོར་སྤེལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། །ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་བཙའ་སད་སེར་བ་སྲུངས། །རྟ་ཕྱུགས་འབྲུ་ནོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཕོབས། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་སྨོན་ཅིང་དགེ་བའི་དོན། །འབད་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གླིང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའི་ཕྲིན་ལས་པ་དད་དམ་ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱིས་སྐྱོང་བའི་བཟང་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་གསུང་ངོར། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དུས་ཚེས་དགེ་བར་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ། ། ༈
[edit]

ge sar gsol mchod bkra shis sgra dbyangs/__ @#/_/sku lha ge sar rgyal po'i gsol mchod shin tu bsdus pa bkra shis kyi sgra dbyangs bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA kA rA ya/__mchod gtor gser skyems bsang sogs ji ltar 'byor pa'i mchod rdzas ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang /__oM AHhU~M gis brlab/__hrIH__ting 'dzin nam mkha' mdzod kyi rol mo las/__/byung ba'i 'dod yon rgya mtsho'i dkyil 'khor g.yos/__/bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong sogs/__/skyabs gnas mchod 'os rgya mtsho'i tshogs rnams dang /__/khyad par lha gcig khri srong lde'u btsan gyis/__/bod khams bde la 'god pa'i phrin las kyi/__/sku lha ge sar skyes bu don grub sogs/__/mched 'khor sprul dang yang sprul bcas pa kun/__/zag med ye shes 'dod rgu'i gter gyis 'bod/__/thugs dam gnyen po chos kyi dbyings su bskang /__/nyams chag 'gal 'khrul thams cad bzod par bzhes/__/srid zhi'i dpal gyi 'byor pas mnga' gsol na/____/dgyes pa'i 'dzum zhal bdag cag rnams la ston/__/rngams pa'i brtul zhugs dgra dang bgegs la bskyed/__/'khor srung rkyen zlog mi mthun bar chad bsgyur/__/gzhi byes kun tu kha 'dzin stong grogs mdzod/__/nad mug mtshon 'khrugs 'jigs pa zhi bar mdzod/__/tshe bsod dpal 'byor snyan grags stobs 'byor spel/__/sangs rgyas bstan dar bstan 'dzin sku tshe bsrings/__/char chu dus 'bebs btsa' sad ser ba srungs/__/rta phyugs 'bru nor phywa g.yang longs spyod phobs/__/mdor na yid la smon cing dge ba'i don/__/'bad med myur ba nyid du 'grub pa dang /__/mthar thug bde ba mchog gi dngos grub stsol/__/bkra shis dpal gyis rtag tu khyab gyur cig__/ces pa'ang gling rje rin po che'i bka'i phrin las pa dad dam lugs gnyis dpal gyis skyong ba'i bzang po dpal ldan bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas gsung ngor/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dus tshes dge bar 'phral du bris pa mang+ga laM/___/___!_

Footnotes

Other Information