JKW-KABUM-21-ZHA-001-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐང་ལྷ་སྤོམ་ར་གེ་སར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་གསོལ་མཆོད་ཀ་རྩོམ་ཅན།
Wylie title thang lha spom ra ge sar te 'jig rten skyong ba'i lha chen po gsum la gsol mchod ka rtsom can JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 25, Pages 78-80 (Folios 39b3 to 40b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thang lha spom ra ge sar te 'jig rten skyong ba'i lha chen po gsum la gsol mchod ka rtsom can. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 78-80. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་གནང་བའི་མཚན་མ་ཐོབ་པ་དང་། དགོས་པ་འགའ་ཞིག་གི་སླད་དུ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་སྤེལ་བ་སུ་ཤྲེ་ཡནྟུ།

ces pa'ang lha chen po nyid kyis gnang ba'i mtshan ma thob pa dang /__dgos pa 'ga' zhig gi slad du mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar spel ba su shre yan+tu

[edit]
༄༅། །གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་ཀུན་ཕན་ལྷའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀཱ་རཱ་ཡ། འདིར་བོད་ཁམས་རུ་བཞིའི་ཡུལ་ལྷའི་གཙོ་བོ་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་རྒུར་བསྐང་བར་འདོད་པས། བསང་བསུར་དང་མཆོད་གཏོར་སྐྱེམས་ཕུད་སོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པའི་ཚོགས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པ་བཤམས་ལ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་ལ། སྲིད་པའི་ལྷ་རབས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་གཉེར་བླངས་པ། །ཟུར་ཕུད་དཔལ་ལྡན་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །བཙུན་མོ་སྲས་འཁོར་བཅས་པ་ད་ཚུར་བྱོན། །ཀི་ལའི་སྒྲ་སྒྲོགས་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་དཔུང་། །ཁུ་འཕང་སེར་བས་ལོ་ཏོག་ལྟར་འཇོམས་པ། །གེ་སར་ལས་འཁྲུངས་པདྨའི་བཀའ་སྡོད་མཆོག །ངོ་མཚར་ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རྩལ། །ཅི་སྙེད་སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་བཅས། །ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་བརྡོལ་ལྟར་འདིར་གཤེགས་ལ། །ཇེ་ཞིག་མ་ཡིན་རྟག་པར་རབ་དགྱེས་ཞལ། །ཉོ་ཚོང་ལེགས་པའི་འཛུམ་དཀར་བཞིན་དུ་སྟོན། །ཏི་རིའི་ཕྱུགས་བདག་སྟེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། བདག་པོའི་བཀོད་པ་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །ཐུ་བོ་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ཞིང་ཁམས་མཆོག །དེ་དེར་འཁྲུལ་པ་བསྐྱེད་པའི་གནས་མཆོག་འདིར། །ནོ་པི་ཀ་ཡི་མཆོག་ཏུ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །པི་ཝཾ་སྙན་པའི་རོལ་མོས་མངའ་གསོལ་ཞིང་། །ཕུ་ཆུ་ལྟར་འབབས་མཆོད་ཅིང་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །བེ་ཤྲ་མ་ཎའི་མཛོད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱང་། །མོ་ཧར་བྱེད་པའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་བསྐང་། །ཙཱི་ནའི་ལྗོངས་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་བཞིན། །ཚུ་རོལ་བོད་ཡུལ་རུ་བཞིའི་ས་འཛིན་ཆེ། །ཛཻ་ཏའི་ཚལ་མཚུངས་འདམ་ཤོད་སྣར་མོའི་ཡུལ། །ཝོ་ཛི་ཧྭས་ཀྱང་བསྔགས་པ་བརྗོད་དཀའ་དེར། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་བཞིའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །ཟུ་ལེ་སྨན་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཡོ། །འེ་ཞེས་བོས་པས་ཡིད་སྲུབས་ཚར་གཅོད་པའི། །ཡོ་གའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོར་བདག་བསྟོད་དོ། །རི་མོར་གྱིས་ཤིག་བསྟན་དང་དེར་འཛིན་ལ། །ལུ་མའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བསྙེན་བསྐུར་སྤེལ། །ཤེ་མུན་ཉམས་ངར་འཁྱམས་པའི་བོད་ཁམས་འགྲོ། །སོ་སོར་ཕན་བདེའི་གནས་སུ་དབུགས་འཛིན་མཛོད། །ཧི་ཧཱིའི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུས། །ཨུ་ད་དྷི་ལྟར་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྐྱེད། །ཧེ་རུ་ཀ་བཞིན་ལོག་འདྲེན་སྙིང་ཁྲག་འཐུངས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་ཐ་ཚིག་མ་གཡེལ་སྒྲུབས། །སྨྱོ་བའི་འདྲེ་ཐུལ་སྡང་བའི་དགྲ་སྲོག་ཆོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་ལྷ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་གནང་བའི་མཚན་མ་ཐོབ་པ་དང་། དགོས་པ་འགའ་ཞིག་གི་སླད་དུ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་སྤེལ་བ་སུ་ཤྲེ་ཡནྟུ། ། ༈
[edit]

thang lha spom ra ge sar te 'jig rten skyong ba'i lha chen po gsum la gsol mchod ka rtsom can/__ @#/_/gnyan chen thang lha'i gsol mchod kun phan lha'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA kA rA ya/__'dir bod khams ru bzhi'i yul lha'i gtso bo dri za'i rgyal po zur phud lnga pa'i thugs dam dgyes rgur bskang bar 'dod pas/__bsang bsur dang mchod gtor skyems phud sogs ji ltar 'byor pa'i tshogs gtsang zhing bkod pas mdzes pa bshams la chab kyis bran/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT kyis bsang /__swa b+hA bas sbyang /__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i 'dod yon rgya mtsho'i mchod sprin nam mkha' gang bar gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab la/__srid pa'i lha rabs 'khor dang bcas pa spyan drangs shing mchod bstod phrin las bcol ba ni/__hrIH__/rtsa gsum kun 'dus mtsho skyes bla ma yi/__/spyan sngar rdo rje'i tha tshig gnyer blangs pa/__/zur phud dpal ldan dri za'i rgyal po che/__/btsun mo sras 'khor bcas pa da tshur byon/__/ki la'i sgra sgrogs dam sri 'byung po'i dpung /__/khu 'phang ser bas lo tog ltar 'joms pa/__/ge sar las 'khrungs pad+ma'i bka' sdod mchog__/ngo mtshar lha chen rdo rje 'bar ba rtsal/__/ci snyed sprul dang yang sprul bka' nyan bcas/__/chu las chu bur brdol ltar 'dir gshegs la/__/je zhig ma yin rtag par rab dgyes zhal/__/nyo tshong legs pa'i 'dzum dkar bzhin du ston/__/ti ri'i phyugs bdag ste dbang phyug chen po/__bdag po'i bkod pa 'phrog byed pa'i/__/thu bo rgyal sras 'phags pa'i zhing khams mchog__/de der 'khrul pa bskyed pa'i gnas mchog 'dir/__/no pi ka yi mchog tu rtag bzhugs gsol/__/pi waM snyan pa'i rol mos mnga' gsol zhing /__/phu chu ltar 'babs mchod cing rgya mtshos mchod/__/be shra ma Na'i mdzod pa'i phun tshogs kyang /__/mo har byed pa'i 'dod yon rgya mtshos bskang /__/tsI na'i ljongs kyi ri bo rtse lnga bzhin/__/tshu rol bod yul ru bzhi'i sa 'dzin che/__/dzai ta'i tshal mtshungs 'dam shod snar mo'i yul/__/wo dzi hwas kyang bsngags pa brjod dka' der/__/zhi rgyas dbang drag las bzhi'i 'khor los sgyur/__/zu le sman sogs dkar phyogs yongs kyi g.yo/__/'e zhes bos pas yid srubs tshar gcod pa'i/__/yo ga'i dgra lha chen por bdag bstod do/__/ri mor gyis shig bstan dang der 'dzin la/__/lu ma'i chu rgyun bzhin du bsnyen bskur spel/__/she mun nyams ngar 'khyams pa'i bod khams 'gro/__/so sor phan bde'i gnas su dbugs 'dzin mdzod/__/hi hI'i bzhad sgras khams gsum dbang du sdus/__/u da d+hi ltar tshe bsod dpal 'byor skyed/__/he ru ka bzhin log 'dren snying khrag 'thungs/__/o rgyan bla ma'i tha tshig ma g.yel sgrubs/__/smyo ba'i 'dre thul sdang ba'i dgra srog chod/__/sangs rgyas bstan srungs 'gro ba'i bde skyid spel/__/khyad par bdag cag dpon slob 'khor dang bcas/__/gzhi byes kun tu bsrung skyob phrin las mdzod/__/ces pa'ang lha chen po nyid kyis gnang ba'i mtshan ma thob pa dang /__dgos pa 'ga' zhig gi slad du mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar spel ba su shre yan+tu/___/___!

Footnotes

Other Information