JKW-KABUM-21-ZHA-001-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
Wylie title rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 42, Pages 115-118 (Folios 58a5 to 59b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 115-118. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg
Deity rdo rje mkha' 'gro
Colophon

།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge__/sarba mang+ga laM/__dge'o/__dge'o/__dge'o//

[edit]
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་ཟ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། མེ་ཐབ་དངོས་སམ་མ་འབྱོར་ན་སོལ་མེས་ཀྱང་རུང་ཞིང་། དེའི་མདུན་དུ་ཏིལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཅས་འདུ་བྱ། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཞི་བའི་ཐབ། །མཚན་རྫོགས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས། །པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །ཡོངས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཐིང་། །ཕྱག་གཉིས་མཐེའུ་ཆུང་འཁྱུད་པའི་རྒྱས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། །སྤྱན་གསུམ་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང་། །སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་། །ཞབས་གཉིས་གཡོན་བརྐྱང་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་། །མི་བསྐྱོད་རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཅན། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར། །རང་གི་རྐང་མཐིལ་ཡྃ་ལས་རླུང་། །ལྟེ་བར་གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་མེ། །སྙིང་གར་སྡིག་པའི་ས་བོན་བྃ། །དེ་ལ་ཚེ་རབས་སྡིག་ལྟུང་འདུས། །རླུང་གིས་མེ་བསྐྱོད་སྙིང་གའི་བྃ། །སྡིག་པའི་རྣམ་པས་སྣ་ནས་ཐོན། །ཏིལ་ལ་ཐིམ་པས་ཁྲོ་བོའི་ཞལ། །ཕུལ་བས་སྡིག་ལྟུང་ཀུན་སྦྱངས་གྱུར། །ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་སརྦ་པ་པྃ་ད་ཧ་ན་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཏིལ་རྫོགས་པའི་བར་དུ་ཕུལ་མཐར། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་བྱང་ཞིང་དག་མཛད་གསོལ། །ཅེས་གསོལ་ཞིང་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་རླུང་ནང་དུ་རྔུབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁྲོ་བོ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་བྱ། ཐལ་བ་གཙང་སར་དོར་རོ། ། ༈ འདིའི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་བྱེད་ན། ཚེ་ལྡན་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་དུ་འཁོད་པའི་མདུན་མེ་དང་། ཏིལ་བཤམ། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བའི་བདག་བསྐྱེད་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་བའམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། མེ་ཐབ་སྭ་བྷཱ་བས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོགས་ནས། ཁྲོ་བོ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པའི་བར་གོང་ལྟར་ལ། རང་གི་རྐང་མཐིལ་ཞེས་བར། བསྒྲུབ་བྱའི་ཞེས་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་འདྲ། མཇུག་ཏུ་བསྔོ་སྨོན་དང་མདོ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། བསྒྲུབ་བྱ་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། །ཚེ་འདས་རྗེས་སུ་འཛིན་ན། བྱང་བུའི་མདུན་དུ་མེ་དང་། ཏིལ་འདུ་བྱ། སྐྱབས་སེམས་དང་། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་བསྟིམ་བྱ། སྦྱོང་བ་རྒྱས་པའམ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བགེགས་རྣམས་རྒྱངས་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་བསམ་ལ་དྲག་སྔགས་བཟླ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། དེ་ནས་མེ་ཐབ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་། ཁྲོ་བོ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་བར་གོང་ལྟར། རང་ཉིད་ཅེས་པར་ཚེ་འདས་ཞེས་བསྒྱུར། གང་སེར་མ་ལྟ་བུའི་ཤིས་བརྗོད་དང་། ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་འགྲོ། ཚེ་འདས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་འདོད་ཡོན་བསྔོ། བྱང་བུ་བསྲེག་པ་ལམ་སྦྱང་བསྟན་སོགས་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར་བས་རུང་ངོ་། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།། །།
[edit]

rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa/ rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa bzhugs so/__/oM swasti/__sdig ltung sbyong ba la mchog tu bsngags pa za byed rdo rje mkha' 'gro'i sbyin sreg shin tu bsdus pa ni/__me thab dngos sam ma 'byor na sol mes kyang rung zhing /__de'i mdun du til ji ltar rigs pa bcas 'du bya/__skyabs sems sngon du 'gro bas/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las zhi ba'i thab/__/mtshan rdzogs me phung 'bar ba'i dbus/__/pad nyi'i steng du hU~M sngon po/__/yongs gyur rdo rje mkha' 'gro mthing /__/phyag gnyis mthe'u chung 'khyud pa'i rgyas/__/rdo rje dril bu thugs kar bsnol/__/spyan gsum zhal gdangs mche ba gtsigs/__/thod skam lnga yis dbu la brgyan/__/rlon pa lnga bcu'i do shal dang /__/stag gi pags pa'i sham thabs 'phyang /__/zhabs gnyis g.yon brkyang stabs kyis 'gying /__/mi bskyod rigs kyi cod pan can/__/dam tshig ye shes dbyer med gyur/__/rang gi rkang mthil ya~M las rlung /__/lte bar gtum mo'i ye shes me/__/snying gar sdig pa'i sa bon ba~M/__/de la tshe rabs sdig ltung 'dus/__/rlung gis me bskyod snying ga'i ba~M/__/sdig pa'i rnam pas sna nas thon/__/til la thim pas khro bo'i zhal/__/phul bas sdig ltung kun sbyangs gyur/__/ces gsal btab la/__oM badz+ra DA ka kha kha khA hi khA hi sarba pa pa~M da ha na b+hasmiM ku ru swA hA/__zhes til rdzogs pa'i bar du phul mthar/__/bcom ldan rdo rje mkha' 'gro yis/__/bdag dang mtha' yas sems can gyi/__/sdig sgrib nyes ltung tshogs rnams kun/__/yongs su byang zhing dag mdzad gsol/__/ces gsol zhing sna bug g.yon nas rlung nang du rngubs pa dang lhan cig khro bo rang la thim par bsams la bsngo smon bya/__thal ba gtsang sar dor ro/___/___!_'di'i sgo nas gzhan don byed na/__tshe ldan sdig pa sbyong ba ni/__bsgrub bya mdun du 'khod pa'i mdun me dang /__til bsham/__skyabs sems sngon du 'gro bas/__rnal 'byor bla med kyi lha gang yang rung ba'i bdag bskyed mdor bsdus su bya ba'am/__rang nyid skad cig gis dpal rdo rje sems pa'i skur gyur par bsam/__me thab swa b+hA bas stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las sogs nas/__khro bo rang la thim par bsam pa'i bar gong ltar la/__rang gi rkang mthil zhes bar/__bsgrub bya'i zhes bsgyur ba ma gtogs 'dra/__mjug tu bsngo smon dang mdo rgyud las byung ba'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa brjod cing me tog gi char dbab/__bsgrub bya rang gnas su btang ngo /__/tshe 'das rjes su 'dzin na/__byang bu'i mdun du me dang /__til 'du bya/__skyabs sems dang /__bdag gi rnal 'byor rgyas bsdus gang rigs sngon du 'gro bas/__dmigs bya bskyed bstim bya/__sbyong ba rgyas pa'am/__rang gi thugs ka nas spros pa'i khro bo'i tshogs kyis bgegs rnams rgyangs ring du bskrad par bsam la drag sngags bzla/__gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__de nas me thab bskyed pa nas bzung /__khro bo rang la thim pa'i bar gong ltar/__rang nyid ces par tshe 'das zhes bsgyur/__gang ser ma lta bu'i shis brjod dang /__phyag 'tshal skyabs 'gro/__tshe 'das skad cig gis dpal rdo rje sems dpa'i skur gyur par bsams la 'dod yon bsngo/__byang bu bsreg pa lam sbyang bstan sogs spyi ltar sbyar bas rung ngo /__/zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge__/sarba mang+ga laM/__dge'o/__dge'o/__dge'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: