JKW-KABUM-21-ZHA-001-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞི་བརྔན་བསང་གསུམ་དོན་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title zhi brngan bsang gsum don bsdus bdud rtsi'i sprin phung JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 18, Pages 66-67 (Folios 33b1 to 34a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhi brngan bsang gsum don bsdus bdud rtsi'i sprin phung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 66-67. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་གན་མཛོད་འཛིན་པ་གང་དེའི་ཞལ་ངོར། བོད་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་ཆུ་བོ་རིའི་བླ་བྲང་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang dpal lcags zam pa'i gan mdzod 'dzin pa gang de'i zhal ngor/__bod khams bkra shis 'byung ba'i gnas mchog chu bo ri'i bla brang du mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
༄༅། །ཞི་བརྔན་བསངས་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ། །འབྲུ་གསུམ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། །བསང་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པ། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀྱེ། །དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་བཞེངས། །མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས། །བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །སོ་སོའི་གནས་ནས་འདིར་འདུས་ཤིག །རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་པའི་ཡུལ་ནས་བྱོན། །བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་གནས་འདི་རུ། །རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །བདུད་རྩི་བསངས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བཞེས། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞི་བའི་མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཕུལ་བས། །ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ལ་སོགས་པ། །སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང་། །འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་མཛད་གསོལ། །མགྲོན་བཞིའི་ཐུགས་དང་མཐུན་པ་ཡི། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་བསྐང་ཞིང་བརྔན། །ཟག་མེད་བདེ་བས་རབ་མཉེས་ནས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་ཞི་བ་དང་། །གཞི་བྱེས་ལམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཁ་འཛིན་རྒྱབ་བརྟེན་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད། །འཁོར་འདས་ཕྱྭ་གཡང་ལེགས་ཚོགས་བསྡུས། །འགོ་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་དགྲ་བླ་རྣམས། བསང་ངོ་མཆོད་དོ་དབུ་འཕངས་བསྟོད། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་གན་མཛོད་འཛིན་པ་གང་དེའི་ཞལ་ངོར། བོད་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་ཆུ་བོ་རིའི་བླ་བྲང་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈
[edit]

zhi brngan bsang gsum don bsdus bdud rtsi'i sprin phung /__ @#/_/zhi brngan bsangs gsum gyi don bsdus bdud rtsi'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/ra~M ya~M kha~M/__b+h+rU~M las rin chen snod yangs su/__/'bru gsum 'od du zhu ba las/__/bsang mchod 'dod yon lnga ldan pa/__/mi zad nam mkha' mdzod du gyur/__oM AHhU~M/__kye/__/dkon mchog srid zhu'i mgron rnams kun/__/rang bzhin chos dbyings klong nas bzhengs/__/mgon po yon tan mgron rnams kun/__/dam tshig thugs rje'i dbang gis gshegs/__/bgegs rigs lan chags mgron rnams kun/__/so so'i gnas nas 'dir 'dus shig__/rigs drug snying rje'i mgron rnams kun/__/khams gsum srid pa'i yul nas byon/__/bkra shis yid 'ong gnas 'di ru/__/rang rang dgyes pa'i gdan la bzhugs/__/dngos 'byor yid las byung ba yi/__/nam mkha' mdzod kyi longs spyod dang /__/bdud rtsi bsangs kyi mchod sbyin bzhes/__/bdag cag dpon slob yon mchod kyi/__/mi mthun 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/zhi ba'i mchod sbyin 'di phul bas/__/nad mug 'khrugs rtsod la sogs pa/__/snod bcud rgud pa zhi ba dang /__/'bru nor longs spyod 'phel mdzad gsol/__/mgron bzhi'i thugs dang mthun pa yi/__/'dod yon rgya mtshos bskang zhing brngan/__/zag med bde bas rab mnyes nas/__/phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod/__/nyams grib mi gtsang zhi ba dang /__/gzhi byes lam gsum thams cad du/__/kha 'dzin rgyab brten stongs grogs mdzod/__/'khor 'das phywa g.yang legs tshogs bsdus/__/'go zhing skyob pa'i dgra bla rnams/__bsang ngo mchod do dbu 'phangs bstod/__/phyogs las rnam par rgyal ba yi/__/bkra shis bde legs phun tshogs shog__/ces pa'ang dpal lcags zam pa'i gan mdzod 'dzin pa gang de'i zhal ngor/__bod khams bkra shis 'byung ba'i gnas mchog chu bo ri'i bla brang du mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/___/___!_

Footnotes

Other Information