zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་ (zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa)

10 Texts

ཏ་
23
188-200
ཟབ་བདུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོང་ཐུན་འཆི་མེད་ཚངས་ཆེན་ལྷའི་རྔ་སྒྲ།
zab bdun sgyu 'phrul tshe dkar tshogs sgrub kyi gtong thun 'chi med tshangs chen lha'i rnga sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
24
201-207
རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བདག་འཇུག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rtsa gsum tshe'i zab pa las/ bdag 'jug 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
25
208-228
རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པའི་ལྷ་སྔགས་ལ་བསྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
rtsa gsum tshe yi zab pa'i lha sngags la bsten pa'i las bzhi'i sbyin sreg 'chi med bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
26
229-239
གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག།
gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
27
240-249
གསུམ་པ་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག།
gsum pa dbang gi sbyin sreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
28
250-260
བཞི་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག།
bzhi pa drag po'i sbyin bsreg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
30
262
ཟབ་བདུན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
zab bdun pad+ma mkha' 'gro'i rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
31
263-265
ཟབ་བདུན་ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
zab bdun cha lag las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo'i rgyun khyer rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
9.8
208-223
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་འཆར་འབེབས།
zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las/ nor sgrub kun 'khyil mched gsum gyi rjes gnang gi cho ga dge legs 'dod dgu'i 'char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.1
225-227
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)