སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་གསུམ་པ་འ༽ - 28 Texts - Pages

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project


Volume PDF Link


12
281-294
ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སོགས། གྲུ་གུ་བདེ་ཆེན་བསམ་གཏན་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་གི་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ། ༑ སིདྡྷི་སརྦ་ཨརྠ་ཤྲཱི། འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་གཟི་འོད་ཀྱིས། སོགས། ༑ ཨོཾ་སྭསྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། ཕྱོགས་དུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སོགས། ༑ རིང་འཚོའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་སུ་སྨིན་པའི་ཐོལ་གླུ་འཆི་མེད་དགའ་བའི་རོལ་རྩེད། ༑ རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་བདེན་ཚིག ༑ ཨོཾ་སྭསྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། བཀྲ་ཤིས་འཇིྃགས་མེདྃ་སོགས། ༑ ཀུན་བཟང་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་མེས་པོ་ཡང༌། སོགས། ༑ ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་འདེགས་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་རབ་རིན་ཆེན་དང་པོའི་ཞུན་མས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྣམ་དཀར་རྫོགས་བྱང་ཆེན་པོར་བསྔོ་བའི་སྨོན་ཚིག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས།
na mo ma hA mu ni ye/ snying rje chen po'i sogs/ gru gu bde chen bsam gtan 'od gsal chos gling gi bstan rgyas smon lam/ sid+d+hi sarba ar+tha shrI/ 'jam pa'i rdo rje'i ye shes gzi 'od kyis sogs/ oM swasti shrI bi dza yan+tu/ phyogs dus rtsa gsum rgyal ba'i sogs/ ring 'tsho'i rten 'brel legs tshogs su smin pa'i thol glu 'chi med dga' ba'i rol rtsed/ rdo rje nA da'i bden tshig/ oM swasti shrI bi dza yan+tu/ bkra shis 'jigs med sogs/ kun bzang 'khor 'das kun gyi mes po yang sogs/ lho ljongs chos kyi rgyal pos rgyal bstan rin po che'i zhabs 'degs ston pa thams cad mkhyen pa'i gsung rab rin chen dang po'i zhun mas gsar du bzhengs pa'i rnam dkar rdzogs byang chen por bsngo ba'i smon tshig kun tu bzang po'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: