DKR-KABUM-23-'A-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title 'jam dpal gshin rje gshed kyi rdo rje'i lam rim dang 'brel ba'i rgyal bstan spel ba'i smon lam ye shes grub pa'i bden tshig DKR-KABUM-23-A-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 23, Text 8, Pages 263-268 (Folios 1a to 3b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'jam dpal gshin rje gshed kyi rdo rje'i lam rim dang 'brel ba'i rgyal bstan spel ba'i smon lam ye shes grub pa'i bden tshig. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 23: 263-268. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པའང་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པའི་གསོལ་དཔོན་འབྲོང་སྤྲུལ་མཆོག་གིས་ཡི་གེའི་ཕྲིན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ཚངས་གནས་སུ་རེག་པའི་རྙིང་རྒན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཁ་བཞི་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུར་ཉང་གཏེར་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་བཞིན་པར་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang rgyal kun yab gcig rigs gsum kun 'dus 'jam dpal ye shes khro bo grub pa'i rtags mtshan mngon sum du gyur pa'i skyabs rje mdo khams brgyad pa'i gsol dpon 'brong sprul mchog gis yi ge'i phrin gyis rjes su bskul ba bzhin thams cad mkhyen gzigs mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi zhabs rdul tshangs gnas su reg pa'i rnying rgan 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor gyis kha bzhi sman gyi nags tshal 'khrigs pa'i lho 'brug gi rgyal khab spa gro skyer chu'i gtsug lag khang nas chu stod zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcur nyang gter khros ma nag mo'i dkyil 'khor du tshogs kyi dga' ston la spyod bzhin par bris te phul ba rgyal ba'i bstan pa rin po che kho na 'phel zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་མཚོན་འཆང་བས། །གཟུང་འཛིན་གདུག་པའི་རུ་ཏྲའི་སྲོག་བཅད་ནས། །གདུལ་དཀའ་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་ལ་རྒྱལ་ཀུན་ལས། །རྨད་བྱུང་འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དེང་ནས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདག་གི་བླ་མར་གྱུར་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་བློ་གྲོས་མིག་ཐོབ་ཅིང༌། །དད་དང་སྙིང་རྗེ་ངེས་འབྱུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །རྨད་བྱུང་བརྩོན་པས་མཐའ་གཉིས་ལས་གྲོལ་ནས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་རང་བཞིན་བརྒྱད་ལྡན་སློབ་དཔོན་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྨོན་པར་བྱེད་པའི་ལམ། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་གིས་སྨིན་གྱུར་ཅིག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཀུན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །ངེས་འབྱུང་བློ་ཡིས་སྲིད་པའི་དྲྭ་བ་གཅོད། །གཞན་ཕན་གྲུ་ཡིས་ཞི་བའི་མཚོ་མཐར་བརྒལ། །ཐུན་མོང་ལམ་གྱི་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་སོན་གྱུར་ཅིག །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཀ་དག་གདོད་མའི་གཤིས། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཛོད། །མཉམ་ཉིད་འཇམ་དཔལ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །དག་མཉམ་གཞི་དབྱིངས་གནས་ལུགས་རྟོགས་གྱུར་ཅིག །རྡོ་རྗེའི་ཕུང་ཁམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གཤིན་རྗེའི་དལ། །གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དབྱིངས། །དག་པ་རབ་འབྱམས་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཅིག །འཁོར་འདས་དབང་བསྒྱུར་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ལྷ། །རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོ་བསམ་ཡས་བཀོད་པའི་ཚུལ། །རྒྱུ་རྐྱེན་སྔགས་ལས་མ་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་མངོན་གྱུར་ཤོག །བཟླས་པའི་མོད་ལ་སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་དཔུང༌། །དོན་སྙིང་ལྐོག་མར་འབྱིན་པ་དྲག་པོའི་སྔགས། །བསྐལ་པའི་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་སྒྲ་བཞིན་དུ། །རྟག་ཏུ་ཞལ་གྱི་དབྱིངས་ནས་སྒྲོགས་གྱུར་ཅིག །འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་སྙིང་རྗེས་ཁྲོས་པའི་ཐུགས། སྲིད་གསུམ་ཡུད་ལ་བརླག་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཅན། །སྡིག་ཅན་སྙིང་ལ་བརྣག་པའི་དམ་བཅའ་འདིས། །འདུལ་བའི་གདུལ་བྱ་འདོར་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ལྟ་བའི་རྫོང་ཟིན་སྒོམས་པའི་འཕྲང་ལས་བརྒལ། །འཁོར་འདས་སྲོག་འཕྲོག་དྲག་པོའི་སྒྲོལ་སྤྱོད་ཀྱིས། །ཞིང་བཅུ་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་བསྟན་འགྲོའི་དགྲ། །མནན་བསྲེགས་ཁ་སྦྱོར་དབྱེ་བས་སྒྲོལ་གྱུར་ཅིག །གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དང༌། །ཀུན་གཞིར་འཁྲུལ་པའི་སྲིད་པ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་གཏེར། །འདུལ་ཐབས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྲོལ་གྱུར་ཅིག །སྟོང་ཆེན་ཨ་བ་དྷུ་ཏིའི་ཡེ་ཤེས་སྲོག །འབར་འཛག་བྱེད་བཅིང་ནུས་པས་ཞུ་བདེའི་ཁམས། །བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐིག་ལེ་འགྲོ་འོང་གིས། །ལྷན་སྐྱེས་གཤིན་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་གྱུར་ཅིག །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དོན་དམ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས། །འཕོ་མེད་ཝཾ་ཡིག་འདྲེན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ། །དབང་ཐོབ་ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཕོ་ཉ་ཡིས། །ས་བཅུ་དབུ་མར་རྫོགས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་དབྱིངས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དབུས་དཔལ་བེ་འུར། །དགྱེས་རོལ་དབྱིངས་རིག་འཇམ་དཔལ་ཟིལ་གནོན་ཞལ། །རྩོལ་མེད་ལམ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་གྱུར་ཅིག །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་འཕྲོག་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་ལམ། །རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས་པ་ཐབས་གཞན་གང་གིས་ཀྱང༌། །གདུལ་དཀའི་ཡིད་ཅན་དེ་དག་བདག་ཁོ་ནས། །ཤུགས་སྒྲོལ་དམོད་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །བསྐྱེད་བཟླས་ནུས་པའི་གློག་ཕྲེང་དང་བཅས་ཏེ། །སྲུང་བཟློག་བསད་པའི་མི་ཟད་སྐྱིན་ཐང་ཆར། །བསྟན་དགྲའི་གཡུལ་ངོར་འབེབས་ལ་དཔའ་བ་ཡིས། །འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་ཤནྟིཾ་གྷརྦྷ་དང༌། །བ་སུ་དྷཱ་ར་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས། །དྲག་སྔགས་ནུས་པའི་བཀའ་བབ་ཤིང་རྟ་ཆེའི། །ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་དང༌། །བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དཔལ་ལྡན་པདྨ་སྐྱེས། །མཁས་པ་མི་བཞི་ཐུགས་སྲས་གནུབས་ཆེན་པོའི། །རིང་ལུགས་གཤིན་རྗེའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གཤིན་རྗེའི་བཀའ་བབ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད། །ཆོས་དབང་རཏྣ་གླིང་དང་གཏེར་བདག་གླིང༌། །འཇམ་མགོན་རྣམ་གསུམ་བཀའ་བབ་བདེན་མཐུ་ཡིས། །བཀའ་གཏེར་གཤིན་རྗེའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང༌། །ཟླ་གསང་ནག་པོ་སྡིག་པ་སྙིང་འཛིང་གི། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་ལྕགས་སྡིག་ལྕགས་འདྲ་སོགས། །རབ་འབྱམས་རྒྱུད་སྡེའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །པད་གནུབས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་འོངས་པའི། །གཤེད་སྐོར་རིགས་ལྔ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་དང༌། །ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་རྣ་ཆ་བརྒྱད་ལ་སོགས། །དྲག་སྔགས་ལས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ཡེ་ཤེས་བདེན་མཐུའི་སྟོབས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ཕྲིན་ལས་ནུས་རྩལ་གྱིས། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་རིག་འཛིན་དཔའ་བོས་ཁྱབ། །འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྨད་བྱུང་བས། །བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །འགྲོ་ཀུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དབྱིངས་འཇུག་ཤོག །ཐུབ་པའི་བསྟན་མཆོག་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཁབ། །འཁུ་སེམས་ཡིད་སྲུབ་ལྷ་མིན་ནག་པོའི་ཕྱོགས། །དྲག་སྔགས་ནུས་པའི་དཔུང་གིས་ལེགས་སྲུང་བས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་རྨོག་བཙན་གྱུར་ཅིག །ཁམས་གསུམ་ཟ་བྱེད་དུས་ཀྱི་དགྲ་ཆེན་པོ། །འབར་བའི་གཤེད་པོ་ཟིལ་གནོན་ཡེ་ཤེས་ལྷས། །གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་མཁྱེན་བརྩེའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་རྔ་སྒྲོག་གྱུར་ཅིག །མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་བརྒྱ་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །ཀུན་རྨོངས་མུན་པའི་གོ་སྐབས་གཏན་བཅོམ་སྟེ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་གྱི། །སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་མགོན་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པའི་གསོལ་དཔོན་འབྲོང་སྤྲུལ་མཆོག་གིས་ཡི་གེའི་ཕྲིན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ཚངས་གནས་སུ་རེག་པའི་རྙིང་རྒན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཁ་བཞི་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུར་ཉང་གཏེར་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་བཞིན་པར་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/_'jam dpal gshin rje gshed kyi rdo rje'i lam rim dang 'brel ba'i rgyal bstan spel ba'i smon lam ye shes grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs/__'od gsal ye shes 'khor lo'i mtshon 'chang bas/_/gzung 'dzin gdug pa'i ru tra'i srog bcad nas/_/gdul dka' thugs rjes 'dzin la rgyal kun las/_/rmad byung 'jam dpal khrag 'thung rgyal gyur cig_/deng nas bla med byang chub snying po'i bar/_/sangs rgyas kun gyi bshes gnyen 'jam dpal dbyangs/_/bdag gi bla mar gyur nas byang chub kyi/_/spyod pa rgya mtsho yongs su rdzogs gyur cig_/chos rab rnam 'byed blo gros mig thob cing*/_/dad dang snying rje nges 'byung phun sum tshogs/_/rmad byung brtson pas mtha' gnyis las grol nas/_/sras bcas rgyal ba'i rnam thar 'dzin gyur cig_/khyad par rang bzhin brgyad ldan slob dpon las/_/dkyil 'khor rnam bzhir rdo rje'i sku gsung thugs/_/ye shes dbyings su smon par byed pa'i lam/_/bde chen gsang ba'i dbang gis smin gyur cig_/sku gsung thugs dang rtsa ba yan lag gi_/thun mong khyad par dam tshig rnam par dag_/rtse gcig sgrub la snying por byed pa yis/_/rdo rje'i lam kun yongs su rdzogs gyur cig_/nges 'byung blo yis srid pa'i drwa ba gcod/_/gzhan phan gru yis zhi ba'i mtsho mthar brgal/_/thun mong lam gyi shing rta la zhon nas/_/kun mkhyen nor bu'i gling du son gyur cig_/'khor 'das kun khyab ka dag gdod ma'i gshis/_/lhun grub 'od gsal sku dang ye shes mdzod/_/mnyam nyid 'jam dpal rang byung ye shes gter/_/dag mnyam gzhi dbyings gnas lugs rtogs gyur cig_/rdo rje'i phung khams sgyu 'phrul drwa ba'i dbyings/_/ye shes las dang 'jig rten gshin rje'i dal/_/gdod nas lhun grub snang stong zung 'jug dbyings/_/dag pa rab 'byams gnas lugs mngon gyur cig_/'khor 'das dbang bsgyur phyag rgya zil gnon lha/_/rigs lnga zhi khro bsam yas bkod pa'i tshul/_/rgyu rkyen sngags las ma bskyed ye shes rtsal/_/rol pa chen po'i ting 'dzin mngon gyur shog_/bzlas pa'i mod la srid gsum gdug pa'i dpung*/_/don snying lkog mar 'byin pa drag po'i sngags/_/bskal pa'i me rlung 'khrug pa'i sgra bzhin du/_/rtag tu zhal gyi dbyings nas sgrogs gyur cig_/'od gsal dbyings las snying rjes khros pa'i thugs/_srid gsum yud la brlag pa'i stobs shugs can/_/sdig can snying la brnag pa'i dam bca' 'dis/_/'dul ba'i gdul bya 'dor bar ma gyur cig_/lta ba'i rdzong zin sgoms pa'i 'phrang las brgal/_/'khor 'das srog 'phrog drag po'i sgrol spyod kyis/_/zhing bcu nyams pa bdun ldan bstan 'gro'i dgra/_/mnan bsregs kha sbyor dbye bas sgrol gyur cig_/gzung 'dzin las kyi rtsa rlung thig le dang*/_/kun gzhir 'khrul pa'i srid pa rgyud lnga'i 'gro/_/yang dag ye shes snang ba chen po'i gter/_/'dul thabs sprul pa'i 'khor los sgrol gyur cig_/stong chen a ba d+hu ti'i ye shes srog_/'bar 'dzag byed bcing nus pas zhu bde'i khams/_/bcu drug phyed phyed thig le 'gro 'ong gis/_/lhan skyes gshin rje'i dkyil 'khor dgyes gyur cig_/rnam kun mchog ldan don dam e yi dbyings/_/'pho med waM yig 'dren pa'i sgyu rtsal la/_/dbang thob zhing sngags lhan skyes pho nya yis/_/sa bcu dbu mar rdzogs par byed gyur cig_/bsam gyis mi khyab ye shes gsang ba'i dbyings/_/sangs rgyas kun gyi thugs dbus dpal be 'ur/_/dgyes rol dbyings rig 'jam dpal zil gnon zhal/_/rtsol med lam gyis mngon du byed gyur cig_/bstan 'gro'i dpal 'phrog rgyal kun dgyes pa'i lam/_/rgyab kyi phyogs pa thabs gzhan gang gis kyang*/_/gdul dka'i yid can de dag bdag kho nas/_/shugs sgrol dmod pas rjes su 'dzin gyur cig_/bskyed bzlas nus pa'i glog phreng dang bcas te/_/srung bzlog bsad pa'i mi zad skyin thang char/_/bstan dgra'i g.yul ngor 'bebs la dpa' ba yis/_/'jam dpal khros pa'i bstan pa rgyas gyur cig_/khrag 'thung nag po shan+tiM g+har+b+ha dang*/_/ba su d+hA ra bai ro tsa na sogs/_/drag sngags nus pa'i bka' bab shing rta che'i/_/zil gnon grub pa'i bstan pa rgyas gyur cig_/'jam dpal gzhon nu bshes gnyen tshul 'dzin dang*/_/blo ldan mchog sred dpal ldan pad+ma skyes/_/mkhas pa mi bzhi thugs sras gnubs chen po'i/_/ring lugs gshin rje'i bstan pa rgyas gyur cig_/gshin rje'i bka' bab zhang khrom rdo rje 'od/_/chos dbang rat+na gling dang gter bdag gling*/_/'jam mgon rnam gsum bka' bab bden mthu yis/_/bka' gter gshin rje'i bstan pa rgyas gyur cig_/'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba khri drug stong*/_/zla gsang nag po sdig pa snying 'dzing gi/_/phyi nang gsang ba lcags sdig lcags 'dra sogs/_/rab 'byams rgyud sde'i bstan pa rgyas gyur cig_/pad gnubs brgyud pa'i bka' srol las 'ongs pa'i/_/gshed skor rigs lnga dmar nag 'jigs gsum dang*/_/phrin las ngo mtshar rna cha brgyad la sogs/_/drag sngags las kyi bstan pa rgyas gyur cig_/brgyud gsum bla ma'i dgongs pa'i byin rlabs dang*/_/'jam dpal zhi khro'i ye shes bden mthu'i stobs/_/mkha' 'gro chos srung phrin las nus rtsal gyis/_/'jam dpal gshin rje'i bstan pa rgyas gyur cig_/yangs pa'i nor 'dzin rig 'dzin dpa' bos khyab/_/'jam dpal grub pa'i skyes bu rmad byung bas/_/bshad sgrub las kyi bstan pa phyogs bcur spel/_/'gro kun thams cad mkhyen pa'i dbyings 'jug shog_/thub pa'i bstan mchog mdo sngags chos kyi khab/_/'khu sems yid srub lha min nag po'i phyogs/_/drag sngags nus pa'i dpung gis legs srung bas/_/dkon mchog gsum gyi dbu rmog btsan gyur cig_/khams gsum za byed dus kyi dgra chen po/_/'bar ba'i gshed po zil gnon ye shes lhas/_/gdug pa kun 'dul mkhyen brtse'i gzi 'od kyis/_/lung rtogs chos kyi rgyal rnga sgrog gyur cig_/mkhyen gnyis snang ba brgya pa'i gzi byin gyis/_/kun rmongs mun pa'i go skabs gtan bcom ste/_/phyogs las rnam rgyal ye shes lus can gyi/_/srid zhi kun gyi mgon por bdag gyur cig_/ces pa'ang rgyal kun yab gcig rigs gsum kun 'dus 'jam dpal ye shes khro bo grub pa'i rtags mtshan mngon sum du gyur pa'i skyabs rje mdo khams brgyad pa'i gsol dpon 'brong sprul mchog gis yi ge'i phrin gyis rjes su bskul ba bzhin thams cad mkhyen gzigs mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi zhabs rdul tshangs gnas su reg pa'i rnying rgan 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor gyis kha bzhi sman gyi nags tshal 'khrigs pa'i lho 'brug gi rgyal khab spa gro skyer chu'i gtsug lag khang nas chu stod zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcur nyang gter khros ma nag mo'i dkyil 'khor du tshogs kyi dga' ston la spyod bzhin par bris te phul ba rgyal ba'i bstan pa rin po che kho na 'phel zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: