DKR-KABUM-23-'A-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
Wylie title sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi bstan pa rgyas pa'i smon lam don kun grub pa lha yi rnga chen DKR-KABUM-23-A-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 23, Text 14, Pages 297-299 (Folios 1a1 to 2a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi bstan pa rgyas pa'i smon lam don kun grub pa lha yi rnga chen. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 23: 297-299. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།གང་གི་ཚེ་རྩོད་དུས་ཀྱི་མུན་པས་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཅིངས། རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ཉིན་བྱེད་གཅིག་པུ་དབྱིངས་སུ་མནལ། མཐའ་མི་འབྱུང་བྱའི་ཅ་ཅོའི་ཡིད་བརླང་བརླང་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྤྱན་སྔར་གསོལ་སྨོན་གྱི་ཚུལ་དུ་མདོ་ཁམས་ཞེ་ཆེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་མི་ཕྱེད་པ་ཐོབ་པ་མུ་ཏོ་བ་རྒན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ལྷ་རིས་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་ཤིང་ཡང་ཡང་སྨོན་པས་རིང་པོར་མ་སོན་པར་ཕྱག་ན་པདྨོ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་རིས་མེད་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་འགྱེད་པའི་སྐྱ་རེང་དང་པོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་གསལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་སིདྡྷི་ཀུརྦནྟུ།།

/gang gi tshe rtsod dus kyi mun pas phyogs dus kyi khor yug bcings/_rgyal bstan gyi nyin byed gcig pu dbyings su mnal/_mtha' mi 'byung bya'i ca co'i yid brlang brlang por gyur pa'i tshe yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag 'jam mgon bla ma rdo rje 'chang gi sku gdung yid bzhin nor bu'i spyan sngar gsol smon gyi tshul du mdo khams zhe chen pa 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho'i bka' drin las sgrub brgyud shing rta brgyad kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa mi phyed pa thob pa mu to ba rgan po bkra shis dpal 'byor gyis lha ris 'bras mo ljongs kyi rgyal khab chen pos gtsug lag khang du bris shing yang yang smon pas ring por ma son par phyag na pad+mo rgyal dbang karma pa bcu drug pa chen pos gdams ngag rin po che'i mdzod kyi chos sgo ris med dam pa'i skyes bu du ma la 'gyed pa'i skya reng dang po rgya gar 'phags pa'i yul du slar yang gsal ba'i rten 'brel legs tshogs su gyur pa sid+d+hi kurban+tu//

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ། །བསླབ་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཉེས་པའི་དྲི་མ་བྲལ། །སྡེ་སྣོད་བཀྲ་ཤིས་ལུང་རྟོགས་རིན་ཆེན་ཁམས། །ལྷ་བཞིའི་བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་རྒུ་འཇོ། །བཀྲ་ཤིས་མེྃ་ལོངྃ་བཀྃའ་གདམྃས་བསྟན་རྒྱས་ཤོག །སྙན་བརྒྱུད་བཀྲ་ཤིས་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་སྨན། །ཟབ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱུད་སྡེའི་རོ་ནུས་ལྡན། །མཁས་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་རྒྱན། །བཀྲ་ཤིས་གིྃ་ཝཾྃ་སྃ་སྐྱའིྃ་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །དོན་བརྒྱུད་བཀྲ་ཤིས་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས་པའི་དཔལ། །གདམས་ཟབ་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་བབ་རྣམ་བཞིའི་སྲོག །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་དངོས་བརྙེས་པའི་བདག །བཀྲ་ཤིས་ཞོྃ་མཆོག་བཀྃའ་བརྒྱུདྃ་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །ངོ་མཚར་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་བདུན་བརྒྱུད་ཚལ། །སྨིན་གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་ཐབས་གྲོལ་ལོ་འདབ་རྒྱས། །རྣམ་གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་ཕྲིན་ལས་གངས་ཅན་བརྡལ། །བཀྲ་ཤིས་དུརྃ་ཝྃ་ཤངྃས་པྃའི་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །དམ་ཆོས་བཀྲ་ཤིས་མདོ་རྒྱུད་ཡལ་འདབ་རྒྱས། །ཀུན་ཕན་བཀྲ་ཤིས་འགལ་རྐྱེན་གྲོགས་སུ་ཤར། །ནུས་སྟོབས་བཀྲ་ཤིས་བདུད་བཞི་དབྱིངས་སུ་གཅོད། །བཀྲ་ཤིས་བིལྃ་བྃ་ཞིྃ་གཅོྃད་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །རྒྱུད་སྡེའི་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་མེད་དབྱངས་སྙན་སྒྲོགས། །རྣལ་འབྱོར་བཀྲ་ཤིས་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག །གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཤེས་གཡས་སུ་འཁྱིལ། །བཀྲ་ཤིས་དུངྃ་དཀྃར་དུསྃ་འཁོྃར་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་བདེའི་ལང་ཚོ་འགུགས། །གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དབྱངས། །ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྟོང་དབང་གི་རྫས། །བཀྲ་ཤིས་ལིྃ་ཁྲིྃ་སྙནྃ་བརྒྱུད་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །བྃརྒྱུད་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུའི་ལྕིད། །ཐེག་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ནང་རྒྱུད་ལོ་འབྲས་རྒྱས། །ལམ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིས་མཛེས། །བཀྲ་ཤིས་ཡུངྃས་ཀརྃ་སྔྃ་འགྱུརྃ་བསྟན་འཕེལ་ཤོག །ཕྱིྃ་ཡིྃ་བཀྲྃ་ཤིསྃ་གྲུབ་པའི་རྫས་མཆོག་བརྒྱད། །ནངྃ་གིྃ་བཀྲྃ་ཤིྃས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །དོནྃ་གྱིྃ་བཀྲྃ་ཤིསྃ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས། །རྟགྃ་ཏུྃྃ་བཀྲྃ་ཤིསྃ་སྣང་བ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གང་གི་ཚེ་རྩོད་དུས་ཀྱི་མུན་པས་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཅིངས། རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ཉིན་བྱེད་གཅིག་པུ་དབྱིངས་སུ་མནལ། མཐའ་མི་འབྱུང་བྱའི་ཅ་ཅོའི་ཡིད་བརླང་བརླང་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྤྱན་སྔར་གསོལ་སྨོན་གྱི་ཚུལ་དུ་མདོ་ཁམས་ཞེ་ཆེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་མི་ཕྱེད་པ་ཐོབ་པ་མུ་ཏོ་བ་རྒན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ལྷ་རིས་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་ཤིང་ཡང་ཡང་སྨོན་པས་རིང་པོར་མ་སོན་པར་ཕྱག་ན་པདྨོ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་རིས་མེད་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་འགྱེད་པའི་སྐྱ་རེང་དང་པོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་གསལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་སིདྡྷི་ཀུརྦནྟུ།། །།
[edit]

@#/_/sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi bstan pa rgyas pa'i smon lam don kun grub pa lha yi rnga chen zhes bya ba bzhugs/ na mo gu ru ma hA mu na ye/_/bslab gsum bkra shis nyes pa'i dri ma bral/_/sde snod bkra shis lung rtogs rin chen khams/_/lha bzhi'i bkra shis srid zhi'i legs rgu 'jo/_/bkra shis me~M longa~M bka~M' gdama~Ms bstan rgyas shog_/snyan brgyud bkra shis tshad ma bzhi ldan sman/_/zab rgyas bkra shis rgyud sde'i ro nus ldan/_/mkhas grub bkra shis yongs rdzogs bstan pa'i rgyan/_/bkra shis gi~M waM~M sa~M skya'i~M bstan 'phel shog_/don brgyud bkra shis lhan skyes rtogs pa'i dpal/_/gdams zab bkra shis bka' bab rnam bzhi'i srog_/byin rlabs bkra shis mchog dngos brnyes pa'i bdag_/bkra shis zho~M mchog bka~M' brgyuda~M bstan 'phel shog_/ngo mtshar bkra shis rin chen bdun brgyud tshal/_/smin grol bkra shis thabs grol lo 'dab rgyas/_/rnam grol bkra shis phrin las gangs can brdal/_/bkra shis dura~M wa~M shanga~Ms pa~M'i bstan 'phel shog_/dam chos bkra shis mdo rgyud yal 'dab rgyas/_/kun phan bkra shis 'gal rkyen grogs su shar/_/nus stobs bkra shis bdud bzhi dbyings su gcod/_/bkra shis bila~M ba~M zhi~M gco~Md bstan 'phel shog_/rgyud sde'i bkra shis gnyis med dbyangs snyan sgrogs/_/rnal 'byor bkra shis sbyor ba yan lag drug_/grub pa'i bkra shis ye shes g.yas su 'khyil/_/bkra shis dunga~M dka~Mr dusa~M 'kho~Mr bstan 'phel shog_/sku yi bkra shis mchog bde'i lang tsho 'gugs/_/gsung gi bkra shis rdo rje nA da'i dbyangs/_/thugs kyi bkra shis bde stong dbang gi rdzas/_/bkra shis li~M khri~M snyana~M brgyud bstan 'phel shog_/ba~Mrgyud gsum bkra shis smin grol 'bras bu'i lcid/_/theg mchog bkra shis nang rgyud lo 'bras rgyas/_/lam bzang bkra shis rig 'dzin rnam bzhis mdzes/_/bkra shis yunga~Ms kara~M snga~M 'gyura~M bstan 'phel shog_/phyi~M yi~M bkra~M shisa~M grub pa'i rdzas mchog brgyad/_/nanga~M gi~M bkra~M shi~Ms sgrub brgyud shing rta brgyad/_/dona~M gyi~M bkra~M shisa~M bshad sgrub bstan pa rgyas/_/rtaga~M tu~M~M bkra~M shisa~M snang ba rgyas gyur cig_/gang gi tshe rtsod dus kyi mun pas phyogs dus kyi khor yug bcings/_rgyal bstan gyi nyin byed gcig pu dbyings su mnal/_mtha' mi 'byung bya'i ca co'i yid brlang brlang por gyur pa'i tshe yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag 'jam mgon bla ma rdo rje 'chang gi sku gdung yid bzhin nor bu'i spyan sngar gsol smon gyi tshul du mdo khams zhe chen pa 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho'i bka' drin las sgrub brgyud shing rta brgyad kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa mi phyed pa thob pa mu to ba rgan po bkra shis dpal 'byor gyis lha ris 'bras mo ljongs kyi rgyal khab chen pos gtsug lag khang du bris shing yang yang smon pas ring por ma son par phyag na pad+mo rgyal dbang karma pa bcu drug pa chen pos gdams ngag rin po che'i mdzod kyi chos sgo ris med dam pa'i skyes bu du ma la 'gyed pa'i skya reng dang po rgya gar 'phags pa'i yul du slar yang gsal ba'i rten 'brel legs tshogs su gyur pa sid+d+hi kurban+tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: