DKR-KABUM-23-'A-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དབུ་ཕྱག་རྫོགས་གསུམ་རྟོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་སྙན།
Wylie title dbu phyag rdzogs gsum rtogs pa'i smon lam ye shes dbyangs snyan DKR-KABUM-23-A-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 23, Text 13, Pages 295-296 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Dbu phyag rdzogs gsum rtogs pa'i smon lam ye shes dbyangs snyan. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 23: 295-296. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Prayers - smon lam
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/wisdoms-melody
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་རང་གཞན་ཀུན་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྨོན་ལམ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་གི་འདུན་པས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་མངྒ་ལས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།

/ces pa'ang rje grub thob chen po'i thugs tig gi smin grol 'chad pa'i skabs zab gsang rdo rje'i gnas la yid ches kyi dad pas rang gzhan kun lam 'di lta bu la smon lam tsam byas kyang skal bzang gi 'dun pas mdo khams kyi mu to ba mang+ga las sbas yul 'bras mo ljongs su rgyu ba'i skabs bris pa don dang ldan par gyur cig_/dge'o/

[edit]
༄༅། དབུ་ཕྱག་རྫོགས་གསུམ་རྟོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་སྙན་བཞུགས། ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གསང་གསུམ་གདོད་ནས་རྫོགས་ཀུན་དགོངས་སུ་གསོལ། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་བསྟེན་གཞན་ཕན་བསམ་སྦྱོར་གྱིས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོངས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །དོན་དམ་ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་སྟོངྃ་པྃ་ཉིདྃ། །ཀུན་རྫོབ་མཚྃན་མེྃད་རྟེན་འབྱུང་ཅིར་སྣང་ཡང༌། །ཟུང་འཇུག་མཐའ་བྲལ་སྨོནྃ་པྃ་མེྃད་པའི་དབྱིངས། །ཐེག་མཆོག་དྃབུ་མྃའི་ལྟྃ་བྃ་མངོན་གྱུར་ཤོག །རང་བབ་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཉིད་ལྷནྃ་སྐྱེསྃ་རྟོགས། །སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་ཉམས་མྱོང་རྣལྃ་འབྱོྃར་བཞིྃས། །སྐུྃ་བཞིྃ་རང་ལ་རྫོགས་པའི་གདེང་རྙེད་ནས། །སྒོམྃ་པྃ་ཕྱགྃ་རྒྱྃ་ཆེནྃ་པོྃ་རྟོགས་པར་ཤོག །སྣང་སེམས་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ། །བསྐྱེདྃ་བཟླསྃ་ཐབྃས་གྲོལྃ་མྱུར་ལམ་གནད་དུ་བརྡེག །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །རོྃ་སྙོམྃས་སྤྱོདྃ་པྃས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་ཤོག །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་འཛིན་ཀྃ་དགྃ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །ལྷུནྃ་གྲུབྃ་སྣངྃ་བཞིྃ་ཟག་པ་རང་སར་ཟད། །ཆོས་དབྱིངས་གཞོནྃ་ནུྃ་བུམྃ་སྐུརྃ་གཏན་སྲིད་ཟིན། །འབྲས་བུ་རྫོགྃས་ཆེནྃ་སྣང་བཞི་མངོན་གྱུར་ཤོག །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་རྗེསྃ་འཛིྃན་ཐུགྃས་རྗེྃ་མྱུར། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་ལ་ཐབྃས་མཁྃས་ནུསྃ་སྟོབྃས་བཙན། །དོནྃ་གཉིསྃ་ལྷུནྃ་གྲུབྃ་རྨད་བྱུང་གྲུབྃ་ཐོབྃ་ཆེྃའི། །རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་བདག་གིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་རང་གཞན་ཀུན་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྨོན་ལམ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་གི་འདུན་པས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་མངྒ་ལས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །།
[edit]

@#/_dbu phyag rdzogs gsum rtogs pa'i smon lam ye shes dbyangs snyan bzhugs/_thub dbang nye sras kun bzang rdo rje 'chang*/_/dkon mchog rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs/_/mtshungs med bla ma grub thob rgya mtsho yi/_/gsang gsum gdod nas rdzogs kun dgongs su gsol/_/dad dang nges 'byung snying rje shes rab kyis/_/mchog gsum skyabs bsten gzhan phan bsam sbyor gyis/_/thun mong thun min khyad par sngon 'gro 'byongs/_/rgyal ba dgyes pa'i lam la 'jug par shog_/don dam chos kun gnas lugs stonga~M pa~M nyida~M/_/kun rdzob mtsha~Mn me~Md rten 'byung cir snang yang*/_/zung 'jug mtha' bral smona~M pa~M me~Md pa'i dbyings/_/theg mchog da~Mbu ma~M'i lta~M ba~M mngon gyur shog_/rang bab gsum gyis sems nyid lhana~M skyesa~M rtogs/_/skyon bzhi rang grol nyams myong rnala~M 'byo~Mr bzhi~Ms/_/sku~M bzhi~M rang la rdzogs pa'i gdeng rnyed nas/_/sgoma~M pa~M phyaga~M rgya~M chena~M po~M rtogs par shog_/snang sems rig stong sgyu ma'i cho 'phrul la/_/bskyeda~M bzlasa~M thaba~Ms grola~M myur lam gnad du brdeg_/skyid sdug lam khyer 'khor 'das chos skur shar/_/ro~M snyoma~Ms spyoda~M pa~Ms bogs 'don gegs sel shog_/yid dpyod mtshan 'dzin ka~M dga~M dbyings su grol/_/lhuna~M gruba~M snanga~M bzhi~M zag pa rang sar zad/_/chos dbyings gzhona~M nu~M buma~M skura~M gtan srid zin/_/'bras bu rdzoga~Ms chena~M snang bzhi mngon gyur shog_/mkha' khyab 'gro kun rjesa~M 'dzi~Mn thuga~Ms rje~M myur/_/gdul dka' 'dul la thaba~Ms mkha~Ms nusa~M stoba~Ms btsan/_/dona~M gnyisa~M lhuna~M gruba~M rmad byung gruba~M thoba~M che~M'i/_/rnam thar ji bzhin bdag gis mngon gyur shog_/ces pa'ang rje grub thob chen po'i thugs tig gi smin grol 'chad pa'i skabs zab gsang rdo rje'i gnas la yid ches kyi dad pas rang gzhan kun lam 'di lta bu la smon lam tsam byas kyang skal bzang gi 'dun pas mdo khams kyi mu to ba mang+ga las sbas yul 'bras mo ljongs su rgyu ba'i skabs bris pa don dang ldan par gyur cig_/dge'o/_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: