DKR-KABUM-23-'A-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ སོགས།
Wylie title na mo gu ru shrI kA la tsakra maN+Da la b+h+yaH sogs DKR-KABUM-23-A-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 23, Text 10, Pages 272 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Na mo gu ru shrI kA la tsakra maN+Da la b+h+yaH sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 23: 272. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་རྫོགས་སྐབས་རྒྱལ་རྩེ་ཁྲོ་དགའི་སྲས་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཞེ་ཆེན་པ་འགྱུར་མེད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang 'jam mgon mi pham rin po che'i dus 'khor rgyud kyi bshad khrid rdzogs skabs rgyal rtse khro dga'i sras sprul 'gyur med ngag dbang chos dbyings rgya mtshos rten bcas bskul ngor zhe chen pa 'gyur med bkra shis dpal 'byor gyis bris shing smon pa bzhin 'grub pa'i rten 'byung du gyur cig/

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་ཆེན་ཝཾ། །སྟོང་དྲུག་ཨེ་དབྱིངས་སྙིང་རྗེའི་སེམས་སྦྱོར་བས། །དཔའ་བོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་དྲུག་པའི་རིགས། །བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །རྡོ་རྗེའི་དབང་གིས་ལེགས་སྨིན་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག །རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་དོན་འཆད་ཉན་སྒོམ་པའི་མཐུས། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པའི་དེ་མ་ཐག །ཤམ་བྷ་ལ་དབུས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དབྱེར་མེད་པའི། །དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་དྲུང་སྐྱེས་ནས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཐབས་མཁས་སྙིང་རྗེའི་འཕྲུལ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་ཀླ་ཀློ་བཏུལ། །ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་རྫོགས་སྐབས་རྒྱལ་རྩེ་ཁྲོ་དགའི་སྲས་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཞེ་ཆེན་པ་འགྱུར་མེད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

na mo gu ru shrI kA la tsakra maN+Da la b+h+yaH_/rdo rje'i ye shes lnga ldan bde chen waM/_/stong drug e dbyings snying rje'i sems sbyor bas/_/dpa' bo sgyu 'phrul drwa ba drug pa'i rigs/_/bla ma dus kyi 'khor los rjes 'dzin mdzod/_/rdo rje'i dbang gis legs smin bskyed rdzogs lam/_/rdo rje'i rnal 'byor sbyor ba yan lag drug_/rdo rje'i rgyud don 'chad nyan sgom pa'i mthus/_/rdo rje'i rigs su mngon par byang chub shog_/tshe 'di'i snang ba nub pa'i de ma thag_/sham b+ha la dbus o rgyan chos kyi rje/_/mi pham chos kyi blo gros dbyer med pa'i/_/drag po 'khor lo can gyi drung skyes nas/_/mchog tu mi 'gyur dang po'i sangs rgyas kyi/_/go 'phang mngon gyur thabs mkhas snying rje'i 'phrul/_/rgyal ba'i sras kyi spyod pas kla klo btul/_/thub bstan nyin byed 'dren pa'i mthu thob shog_/ces pa'ang 'jam mgon mi pham rin po che'i dus 'khor rgyud kyi bshad khrid rdzogs skabs rgyal rtse khro dga'i sras sprul 'gyur med ngag dbang chos dbyings rgya mtshos rten bcas bskul ngor zhe chen pa 'gyur med bkra shis dpal 'byor gyis bris shing smon pa bzhin 'grub pa'i rten 'byung du gyur cig/_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: