JKW-KABUM-21-ZHA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
Wylie title dri med rnam gnyis kyi mchod rten bzhengs skabs nyer mkho'i zin bris gzhan phan zla snang JKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 2, Pages 119-308 (Folios 1a to 95b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

66 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
119-136
དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
dri med rnam gnyis kyi mchod rten bzhengs skabs nyer mkho'i zin bris gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
136-137
གནས་ཆོག་ཟིན་བྲིས།
gnas chog zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
137-144
སྨྱུང་གནས་བཏང་ཚུལ་ཟིན་བྲིས།
smyung gnas btang tshul zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
144-148
ཀུན་རིག་སྒྲུབ་མཆོད་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྐབས་སུ་ཡོ་བྱད་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་ཐོ་རགས་རིམ།
kun rig sgrub mchod rdul tshon la brten pa'i spros bcas skabs su yo byad ji ltar dgos pa'i tho rags rim
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
148-155
རྩེ་ཟུལ་མདོར་སྟོབས་ཆེན་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྐབས་ཀྱི་ཐོ་འཇམ་མགོན་བླ་མར་ཕུལ་བ།
rtse zul mdor stobs chen mchod rten bzhengs skabs kyi tho 'jam mgon bla mar phul ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
155-158
ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལག་ལེན་བསྐྱུད་བྱང་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ཚོགས་གཉིས་དགའ་བའི་ཆུ་གཏེར།
tshogs kyi 'khor lo'i lag len bskyud byang zin bris su btab pa tshogs gnyis dga' ba'i chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
158-159
གཞི་བདག་རྟེན་བཀོལ་ལག་ལེན།
gzhi bdag rten bkol lag len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
159-170
འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན།
'phags ma so sor 'brang ma'i 'khor lo'i man ngag don thams cad yongs su grub pa mkhas pa'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
170-177
སོ་འབྲང་འཁོར་ལོ་བཅུ་གསུམ་མའི་རབ་གནས་དང་འདོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསལ་བྱེད་འདོད་དགུའི་རེ་སྐོང་།
so 'brang 'khor lo bcu gsum ma'i rab gnas dang 'dog tshul thun mong ma yin pa'i gsal byed 'dod dgu'i re skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
177-187
འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མ་དཀར་མོའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།
'phags ma so sor 'brang ma dkar mo'i man ngag nyer mkho'i yi ge bdud rtsi'i chu skyes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
187-191
རྣམ་འཇོམས་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག།
rnam 'joms 'khor lo'i bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
191-203
ཐུགས་སྒྲུབ་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག།
thugs sgrub bkra shis gter bum gyi 'khor lo'i bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
203-205
གཏེར་གསར་རྣམ་སྲས་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག་སོགས།
gter gsar rnam sras 'khor lo'i bri yig sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
205
དཔའ་བོ་གཅིག་གྲུབ་ནས་གསུངས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་འཁོར་ལོ།
dpa' bo gcig grub nas gsungs pa'i ku ru kul+le'i 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
205-206
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ཐོད་འཁོར།
rgyal ba'i gdung 'dzin gyi thod 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
206
ཚེ་བུམ་གཟུངས་གཞུག།
tshe bum gzungs gzhug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
206-208
མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་ཡི་སྲོག་འཁོར།
mkha' 'gro spyi yi srog 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
208-211
ཆོས་སྲུང་སྤྱིའི་སྲོག་འཁོར།
chos srung spyi'i srog 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
211-213
ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་སྲོག་འཁོར།
lha mo mo rgyud srog 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
213-214
སྔགས་སྲུང་མའི་སྲོག་འཁོར།
sngags srung ma'i srog 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
214-216
གཡུ་སྒྲོན་སྲོག་འཁོར།
g.yu sgron srog 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
216-217
སཱ་པ་རི་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་འཇོམས་སྲུང་འཁོར་བྲི་ཡིག།
sA pa ri pa'i lugs kyi rnam 'joms srung 'khor bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
217-218
དཔལ་དུར་ཁྲོད་བདག་པོའི་རྟེན་བཅའ།
dpal dur khrod bdag po'i rten bca'
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
218-221
ནོར་ལྷ་དབྱུ་གུ་མཆེད་གསུམ་རྟེན་བཅའ།
nor lha dbyu gu mched gsum rten bca'
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
221-222
རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་ཐོད་འཁོར།
rat+na'i thugs sgrub yang snying 'dus pa'i thod 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
222-223
ཛཾ་དམར་གཏེར་བུམ་བཅའ་ཚུལ།
dzaM dmar gter bum bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
223-224
ཛམ་དམར་ཐོད་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་གཞི།
dzam dmar thod sgrub kyi bca' gzhi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
224-225
ཛཾ་ནག་བུམ་བཅའ་ཚུལ།
dzaM nag bum bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
225-226
ཛཾ་སེར་བུམ་བཅའ་ཚུལ།
dzaM ser bum bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
226-227
ཛཾ་ལྗང་བུམ་བཅའ་ཚུལ།
dzaM ljang bum bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
227
གནོད་སྦྱིན་ཕོ་དགུ་མོ་དགུ།
gnod sbyin pho dgu mo dgu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
227-229
ས་བཅོས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བུམ་པ།
sa bcos rten 'brel gyi bum pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
229-230
སྟག་ཤམས་གཏེར་བྱོན་སེང་གདོང་མའི་ལས་ཚོགས་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་བུམ་གཏེར།
stag shams gter byon seng gdong ma'i las tshogs lha mo brtan ma'i bum gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
230-231
རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་བུམ།
rnam sras ser chen gyi gter bum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
231-232
རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་གཏེར་བུམ།
rgyud sde spyi'i lugs kyi lha mo brtan ma'i gter bum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
232-233
དཔལ་ཆེན་མོའི་གཏེར་བུམ།
dpal chen mo'i gter bum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
233-234
ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་གཏེར་བུམ།
tshogs bdag dmar chen gyi gter bum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
234-235
སེང་ཁྲིའི་དབུས་སུ་གཏེར་བུམ་འཇོག་ཚུལ་གོ་རིམ།
seng khri'i dbus su gter bum 'jog tshul go rim
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
235-238
ས་བཅུད་གསོ་བའི་བུམ་གཏེར།
sa bcud gso ba'i bum gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
238-239
དཔའ་བོ་གཅིག་གྲུབ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་འཁོར་ལོ།
dpa' bo gcig grub las gsungs pa'i ku ru kul+le'i 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
239-240
ཚེ་བུམ་གཟུངས་གཞུག།
tshe bum gzungs gzhug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
240-241
བྲིས་སྐུའི་གནས་ཡིག་འབྲི་ན།
bris sku'i gnas yig 'bri na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
43
241-247
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་བྱོན་སྲོག་ཤིང་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་བྲི་ཚུལ།
gu ru rin po che chos kyi dbang phyug gi gter byon srog shing brtan pa'i 'khor lo bri tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
44
247-248
སྙིང་གཏེར་ནོར་བུམ། ཀླུ་བུམ་རྣམས་ཀྱི་རྫས་ཐོ།
snying gter nor bum klu bum rnams kyi rdzas tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
45
248-250
མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བུམ་གཏེར།
mgon dkar yid bzhin nor bu'i bum gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
46
250-251
ཀླུ་བུམ་ཕྱག་ལེན།
klu bum phyag len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
47
251-253
ཁྱད་པར་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་ན།
khyad par klu dbang rgyal po'i sgo nas bsgrub na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
48
253-259
དུག་ཁྲག་བུམ་ཐང་མའི་ལག་ལེན་སྤར་བཅངས་སུ་བསྟན་པ།
dug khrag bum thang ma'i lag len spar bcangs su bstan pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
49
259
ཐོག་སྲུང་ཟབ་མོ་མྱོང་གྲུབ་ནི།
thog srung zab mo myong grub ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
50
259-260
རྫས་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།
rdzas srung rdo rje pha lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
51
260-261
མཆོད་རྫས་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས།
mchod rdzas nyer mkho'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
52
261-262
བུམ་རྫས་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད།
bum rdzas sogs kyi gsal byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
53
262-271
མཆོད་པའི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་ཐུན་འགའ་ཙམ་འཆད་པ་ལ།
mchod pa'i rdzas kyi khyad par sogs nyer mkho'i zin thun 'ga' tsam 'chad pa la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
54
271-272
ཚེ་རྫས་སྤྱི་འགྲེ་དང་བསང་རྫས་སོགས་བསྡུ་ཐབས།
tshe rdzas spyi 'gre dang bsang rdzas sogs bsdu thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
55
272-276
ཆུ་གཏོར་མཎྜལ་སཱ་ཙྪ་འབུམ་ཐེར་བསགས་ཚུལ་ཚོགས་བརྒྱ་སོགས་ཕྱག་ལེན།
chu gtor maN+Dal sA ts+tsha 'bum ther bsags tshul tshogs brgya sogs phyag len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
56
276-280
ཉེར་མཁོ་རྫས་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བའི་ཐོ་ལས། གླུད་རྫས་སོགས་ནི།
nyer mkho rdzas sna tshogs sbyar ba'i tho las glud rdzas sogs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
57
280-283
བུམ་རྫས་སྐོར་སོགས་ལ།
bum rdzas skor sogs la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
58
283-290
བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྐོར་སོགས།
bdud rtsi ril bu'i skor sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
59
290-294
ཡང་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་སྦྱར་བའི་ཐོ་ཡིག
yang bum rdzas nyer lnga sbyar ba'i tho yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
60
294-295
རཀྟ་སོ་ལྔ།
rak+ta so lnga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
61
295-299
གཏོར་མའི་སྤོད་སྨན་སོགས་ཀྱི་རྫས་ཐོ། ཐུན་རྫས། གླུད་རྫས་སོགས་ཀྱི་ཐོ།
gtor ma'i spod sman sogs kyi rdzas tho/ thun rdzas/ glud rdzas sogs kyi tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
62
299-302
ཤ་ལྔ་རྩ་བ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སོགས་སྤེལ་རྫས།
sha lnga rtsa ba brgyad yan lag stong sogs spel rdzas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
63
302-304
རཀྟ་སོ་ལྔ་ལ།
rak+ta so lnga la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
64
304
འདག་ཆལ་རྫས།
'dag chal rdzas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
65
304-305
སྨིན་གླིང་ལུགས་ཐུན་རྫས་སོགས།
smin gling lugs thun rdzas sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
66
305-308
ཡང་གླུད་རྫས་ནི།
yang glud rdzas ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: