ཛཾ་ནག་བུམ་བཅའ་ཚུལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dzaM nag bum bca' tshul JKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 2, Text 28, Pages 224-225 (Folios 53b4 to 54a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ (Śākyaśrībhadra)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dzaM nag bum bca' tshul. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 224-225. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Vase Preparations - bum bca'
Deity dzaM nag

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་གྱི་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་གཏེར་བུམ་མཐིང་ཀ་མདུན་རྟགས་ཐོད་ཁྲག་དང་། ནོར་སྐྱུགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་དང་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་སོགས་ཀྱིས་བཀང་བའི་དབུས། འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲཱ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སརྦ་བྷཀྵ་དྷ་ན་བྷ་དྲཱ་རྦ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་། འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་པའི། །ཞེས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཅས་མཐིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས། དཔལ་ཅན་གྱི་རྫས་དང་དྲི་བཟང་པོས་བྱུགས་པའི་ཤོག་དྲིལ་བཅུག་པ་གཞུག །དེའི་མདུན་དུ་རང་གང་འདོད་པའི་རིན་ཆེན་ཟས་ནོར་སོགས་དངོས་སམ་རི་མོར་བྲིས་པ་དང་། ཨ་ག་རུ་ནག་པོ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་སོགས་དཀོར་ཆས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་ཁར་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་བརྒྱན། མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་དང་། དར་དམར་པོས་མགུལ་ཆིངས་བྱའོ། །དེའི་མདུན་དུ་རྟ་མཆོག་སྔོན་པོ་རྒྱན་ལྡན་སྒ་སྲབ་ཀྱིས་སྤྲས་པ་ལ། རང་གང་འདོད་ཀྱི་ཟས་ནོར་ས་སྤྱིན་ལྟ་བུ་ལས་བཅོས་ཏེ་ཁལ་དུ་བཀལ། སྲབ་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་ཅིང་། སྒའི་ཕྱི་རུ་ལ་རྟ་ལྕགས་སེར་པོ་ལྕགས་འབྲས་སྔོན་པོས་བྱས་པ་གདགས་ལ་བཞག་གོ ། ༈
[edit]

dzaM nag bum bca' tshul/__ kha che paN chen lugs gyi dzam+b+ha la nag po'i gter bum mthing ka mdun rtags thod khrag dang /__nor skyugs kyis mtshan pa'i nang du bum rdzas nyer lnga dang rin chen 'bru sman sogs kyis bkang ba'i dbus/__'di nyid kyi sku mtshan nyid dang ldan pa la/__na mo rat+na trA yA ya/__na mo ma Ni b+ha drA ya/__ma hA yak+Sha se nA pa ta ye/__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA/__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya sarba b+hak+Sha d+ha na b+ha drA rba wA shaM ku ru swA hA/__zhes dang /__dbyangs gsal rten snying /__'bad dang rtsol bas ma gos pa'i/__/zhes sogs bkra shis dang /__su pra tiSh+Tha bcas mthing shog la gser gyis bris/__dpal can gyi rdzas dang dri bzang pos byugs pa'i shog dril bcug pa gzhug__/de'i mdun du rang gang 'dod pa'i rin chen zas nor sogs dngos sam ri mor bris pa dang /__a ga ru nag po/__me tog sngon po sogs dkor chas phyur bur gtams pa'i khar rin po che'i ljon shing gis brgyan/__mu tig gi phreng ba dang /__dar dmar pos mgul chings bya'o/__/de'i mdun du rta mchog sngon po rgyan ldan sga srab kyis spras pa la/__rang gang 'dod kyi zas nor sa spyin lta bu las bcos te khal du bkal/__srab nas lcags kyus btab cing /__sga'i phyi ru la rta lcags ser po lcags 'bras sngon pos byas pa gdags la bzhag go_/_!

Footnotes

Other Information