JKW-KABUM-16-MA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས།
Wylie title thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas JKW-KABUM-16-MA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 6, Pages 29-30 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 29-30. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po
[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕཊ་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་བྱེ༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ངང་༔ བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རིལ་བུ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ༔ འགྲོ་ཀུན་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ལ༔ འགོད་འདོད་བཅོས་མིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ བདག་བསྐྱེད་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར༔ བ་ཐག་འཛིངས་པ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྒྲ༔ བུང་པའི་ཚང་ལྟར་སྒྲོགས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དྲྭ་བས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས༔ སྲིད་རྩེ་མནར་མེད་ཡན་ཆད་ཀྱི༔ རང་རང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཉི་མས་བ་མོ་བཞུ་བཞིན་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་ལྔའི་དུག་གཞིལ་ཏེ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིན་བུ་ཡན༔ འཕགས་པའི་སྐུ་རུ་ཀྲོང་གིས་གྱུར༔ སྒྲར་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གདངས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་༔ གསལ་སྒྲིབ་མེད་པའི་ངང་ནས་བཟླ༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བདུན་པ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང་། ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་སེམས་མ་བཞིའི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླའོ།། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas/ @#/_/thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas ni/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrIHphaT dzaH__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa bye:__mdun gyi rten dang dbyer med ngang :__bum pa lha yi gzhal yas khang :__ril bu lha yi phyag rgyar gsal:__'gro kun 'phags pa'i go 'phang la:__'god 'dod bcos min byang chub sems:__dpa' bar 'gro ba'i ting 'dzin gyis:__bdag bskyed thugs las 'od zer dkar:__ba thag 'dzings pa lta bur 'phros:__mdun bskyed lha tshogs thugs kar phog:__byang chub sems kyi thugs rgyud bskul:__kun kyang yi ge drug ma'i sgra:__bung pa'i tshang ltar sgrogs pa las:__'od zer drwa bas stong gsum khengs:__srid rtse mnar med yan chad kyi:__rang rang las dang sdug bsngal kun:__nyi mas ba mo bzhu bzhin sbyangs:__snod bcud 'byung lnga'i dug gzhil te:__snod kyi 'jig rten gzhal med khang :__bcud kyi sems can srin bu yan:__'phags pa'i sku ru krong gis gyur:__sgrar grags yi ge drug ma'i gdangs:__dran rtog 'od gsal byang chub sems:__'khor 'das mnyam pa nyid kyi klong :__gsal sgrib med pa'i ngang nas bzla:__zhes gsal btab la/__gzungs thag nas bzung ste yi ge bdun pa kho na ji ltar nus pa dang /__thun gyi mjug tu sems ma bzhi'i sngags kyang cung zad re bzla'o//__//sarba dA mang+ga laM//___//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: