JKW-KABUM-16-MA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར།
Wylie title thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur JKW-KABUM-16-MA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 7, Pages 31-32 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 31-32. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཞེས་པའང་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ།

zhes pa'ang gu ru chos kyi dbang phyug gi zab gter thugs rje chen po yang snying 'dus pa'i dbang chog las khol du phyung ba dge

Notes According to the colophon this content was extracted from Guru Chowang's thugs rje chen po yang snying 'dus pa cycle.
[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བར་འདོད་ན། དབང་དངོས་གཞིའི་བུམ་དབང་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་གི་ཁྲུས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྣོད་གསེར་གྱི་གཞོང་པ་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱས་པ་དེར། བཅུད་སེང་གེའི་འོ་མ་ལྟ་བུ་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་ཕོ་བྲང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བ་ལ་བུམ་བཅུད་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་ཤར་བས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། རིལ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿཕྱི་ནི་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྒྲིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་དབང་༔ དེང་འདིར་སྦྱིན་ནོ་འགྲོ་ཀུན་ཡོངས་སྒྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ ཞེས་དབང་བསྐུར། དེ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་རིལ་བུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་དེ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་མྱོང་བས་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བའི་སྙིང་པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་བརྒྱུད་ཧྲིལ་གྱིས་བྱོན་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཿ ཞེས་བཟླ་བཞིན་དུ་བཀྱེས་པའི་རིལ་བུ་གསུམ་རེ་མིད་དུ་གཞུག་གོ། དེ་ལྟར་དབང་རྫོགས་པའི་རིལ་བུ་ལྟོར་སོང་ཕན་ཆད་མི་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་པས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། བསླབ་པའི་དམ་ཚིག་ཀྱང་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པས་འགྲོ་བའི་དོན་ཅི་ནུས་ལ་འབད་པ་དང་། དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཟླས་སྒོམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། རྒྱུད་ལས། རིལ་བུ་སུ་ཡི་ལྟོར་སོང་ན༔ ཚེ་རབས་གང་དང་གར་སྐྱེས་ཀྱང་༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འབྲལ་མི་སྲིད༔ རྫས་མཆོག་རེག་ཆོག་ངོ་མཚར་ཆེ༔ ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། བོད་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་དགྲམ༔ དེ་ཡིས་ཐུགས་རྗེའི་བསྟན་པ་རྒྱས༔ སྙིགས་དུས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་བཀོད༔ ངན་སོང་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དད་པ་དང་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེད་འཚལ། དེ་ནས་སླར་ཡང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ལྷ་དབང་མན་གཞུང་ལྟར་རོ། །ཞེས་པའང་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ། །།
[edit]

thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur bar 'dod na/ @#/_/thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur bar 'dod na/__dbang dngos gzhi'i bum dbang rdzogs pa'i rjes su/__de ltar bum dbang gi khrus kyis gdul bya skal ldan rnams kyi rgyud snod gser gyi gzhong pa lta bur yongs su dag par byas pa der/__bcud seng ge'i 'o ma lta bu myong grol bdud rtsi'i dwangs mas dbang bskur ba ste/__bum pa rang byung gi pho brang ye shes kyi gzhal yas khang du gsal ba la bum bcud 'khor ba dong sprugs 'jig rten dbang phyug 'phags pa thugs rje chen po'i lha tshogs su shar bas dbang bskur bas rgyud smin cing grol ba'i mos pa mdzod/__ril bum spyi bor bzhag la/__hrIHphyi ni rang byung bde chen gzhal yas khang :__nang na thugs rje chen po'i lha tshogs bzhugs:__sgrib gsum dag nas sku gsum mngon gyur dbang :__deng 'dir sbyin no 'gro kun yongs sgrol shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrIHsarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa aH__zhes dbang bskur/__de nas/__khyed rang rnams kyis ril bu thugs rje chen por gsal ba de lce thog tu myong bas lus gzhal yas khang du gsal ba'i snying pad+ma 'dab ma drug pa'i lte bar zla ba'i steng du mgrin pa'i lam nas brgyud hril gyis byon nas byang chub snying po ma thob bar du mi 'bral bar bzhugs pa'i mos pa mdzod/__oM ma Ni pad+me hU~M hrIHsarba sid+d+hi hU~M aH__zhes bzla bzhin du bkyes pa'i ril bu gsum re mid du gzhug go/__de ltar dbang rdzogs pa'i ril bu ltor song phan chad mi zhes bya ba thugs rje chen po spyan ras gzigs su gnas gyur pa yin pas rgyal bu rgyal sar phyungs pa dang 'dra zhing /__bslab pa'i dam tshig kyang bdag las gzhan gces 'dzin gyi sems bskyed dang ldan pas 'gro ba'i don ci nus la 'bad pa dang /__dus rtag tu thugs rje chen po'i bzlas sgom la brtson par gyis shig__/de ltar thob pa'i phan yon kyang /__rgyud las/__ril bu su yi ltor song na:__tshe rabs gang dang gar skyes kyang :__spyan ras gzigs dang 'bral mi srid:__rdzas mchog reg chog ngo mtshar che:__zhes dang /__gzhan yang /__bod khams kun la khyab par dgram:__de yis thugs rje'i bstan pa rgyas:__snyigs dus sems can bde la bkod:__ngan song 'khor ba dong nas sprugs:__thugs rje'i phrin las ngo mtshar che:__zhes gsungs pa ltar dad pa dang nges shes khyad par can skyed 'tshal/__de nas slar yang mdun bskyed kyi zhes sogs lha dbang man gzhung ltar ro/__/zhes pa'ang gu ru chos kyi dbang phyug gi zab gter thugs rje chen po yang snying 'dus pa'i dbang chog las khol du phyung ba dge/___//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: