JKW-KABUM-22-ZA-006-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འདུས་མདོའི་སྨན་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས།
Wylie title 'dus mdo'i sman khrol sgrub skabs JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 6, Text 14, Pages 182-183 (Folios 66b2 to 67a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dus mdo'i sman khrol sgrub skabs. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 182-183. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod  ·  Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འདུས་མདོའི་སྨན་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སྐབས། ཐོད་པ་དབུས་མར་ཕབས་རྟ་རྣམ་སྣང་རིལ་བུ། པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་རྣམ་སྣང་། སྨན་རིལ། དགའ་རབ་གདུང་རྟེན། ཏོག་གི་བློ་གྲོས། ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཤ །དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས། ཨ་རུ་ར། ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་སྨན། ། ༈ ཤར་དུ། བྱང་སེམས་རིལ་བུ། རོལ་པ་ཆེན་པོ་སྔ་ཕྱི་ལེ་ཚན། ཟླ་བའི་སྙིང་པོ། ཅུ་གང་རིལ་བུ། ག་བུར་རིལ་བུ། སིཧླ། ། ༈ ལྷོར། སྐུ་ཤ་རིལ་བུ། སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ། ཁྲི་སྲོང་དང་། པྲ་བྷ་ཧ་སྟིའི་གདུང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དང་། ས་པཎ་གདུང་རུས། སྐྱེ་བདུན་ཁྱད་འཕགས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་གདུང་རུས། གུར་གུམ། ཛཱ་ཏི། ། ༈ ནུབ་ཏུ་སྣང་མཐའ་རིལ་བུ། སློབ་དཔོན་ཤངས་མཚལ། ཙན་དམར་རིལ་བུ། སིནྡྷུ་རིལ་བུ། ཨུཏྤལ། ། ༈ བྱང་དུ། དོན་གྲུབ་རིལ་བུ། མཚོ་རྒྱལ་མི་བསྐྱོད་ཡུངས་ཀར་གྲིབ་སེལ། ག་བུར། གུ་གུལ། ༈ མཚམས་རྣམས་སུ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྣོད་རེ་རེ། ༈ ཡང་། ཤར་ལྷོར་བ་དམར་མོའི་འོ་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཨིནྡྲའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་དང་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་བཏབ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཆུ། ནུབ་བྱང་དུ་ཆང་སྣ། བྱང་ཤར་དུ་ཆུ་སྣ་དགུ་ལ་ས་སྣ་ཆུ་སྣ་དང་། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ས་སྣ་ཆུ་སྣ་བཏབ་པ་བཅས་སོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཤུ་བྷཾ། །
[edit]

'dus mdo'i sman khrol sgrub skabs/ 'dus mdo'i sman khrol sgrub skabs/__thod pa dbus mar phabs rta rnam snang ril bu/__pra b+ha hasti'i rnam snang /__sman ril/__dga' rab gdung rten/__tog gi blo gros/__chos grags rgya mtsho'i sku sha_/dbang drag rgya mtsho'i thugs/__a ru ra/__ka ko la sogs sman/__/__!_shar du/__byang sems ril bu/__rol pa chen po snga phyi le tshan/__zla ba'i snying po/__cu gang ril bu/__ga bur ril bu/__sih+la/__/__!_lhor/__sku sha ril bu/__skye bdun ril bu/__khri srong dang /__pra b+ha ha sti'i gdung /__jo bo rje dang /__sa paN gdung rus/__skye bdun khyad 'phags theg chen chos rje'i gdung rus/__gur gum/__dzA ti/__/__!_nub tu snang mtha' ril bu/__slob dpon shangs mtshal/__tsan dmar ril bu/__sin+d+hu ril bu/__ut+pal/__/__!_byang du/__don grub ril bu/__mtsho rgyal mi bskyod yungs kar grib sel/__ga bur/__gu gul/__!_mtshams rnams su sman sna tshogs snod re re/__!_yang /__shar lhor ba dmar mo'i 'o ma/_lho nub tu in+d+ra'i rin chen ril bu dang rin chen phye ma btab pa'i rin po che'i chu/_nub byang du chang sna/_byang shar du chu sna dgu la sa sna chu sna dang /_gnas yul dur khrod sa sna chu sna btab pa bcas so/_/sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/_/dge legs 'phel/_shu b+haM/__/

Footnotes

Other Information